Nå kommer regelendringene

Mer fleksible arbeidstidsordninger, oppmykning av reglene for bruk av midlertidig ansatte og nye løsninger for foreldrepermisjonen er noen av endringene som kan komme etter den borgerlige valgseieren.
tirsdag 10. september 2013
Lesetid: 7 Minutter

Valget er over, og de fire borgerlige partiene Høyre, FrP, Venstre og KrF sitter med flertallet av representantene i Stortinget.

Det innebærer etter alt å dømme en omlegging av politikken på flere områder som gjelder arbeidslivet.

Hvilke konkrete endringer partiene blir enige om gjenstår å se, og det vil naturligvis ta noe tid før de gjenspeiles i lovgivningen.

Infotjenesters oppslagsverk blir fortløpende oppdatert når regler blir endret. Som kunde av oppslagsverkene vil du også få tilsendt endringsmeldinger på epost.

Mer fleksibel arbeidstid

Et av områdene det kan komme endringer på, er arbeidstidsregelverket i arbeidsmiljøloven. De fire borgerlige partiene er blant annet enige om at lokale avtaler i større grad enn i dag bør kunne avvike fra dagens arbeidstidsbestemmelser.

- Høyre skriver i sitt partiprogram at de vil myke opp reglene for arbeidstid, blant annet ved at reglene for gjennomsnittlig beregning av arbeidstid skal gjøres mer fleksible. Partiet vil gjeninnføre Arbeidstilsynets adgang til å gi generelle unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser når partene er enige lokalt. Høyre vil også myke opp reglene for søndags- helligdags- og nattarbeid.
- FrP skriver i sin handlingsplan at arbeidstidsbestemmelsene i dagens arbeidsmiljølov må tilpasses individet og virksomhetenes behov, og åpne for at alternative turnuser avgjøres lokalt.
- KrF vil gi arbeidsgiver og arbeidstaker mulighet til å avtale arbeidstid utover den alminnelige arbeidstid uten at dette anses for overtidsarbeid, gitt at arbeidstaker får rett til å ta ut tilsvarende antall timer med fri senere.
- Venstre vil endre arbeidsmiljølovens bestemmelser når det gjelder hvilken arbeidstid det er mulig å avtale individuelt, for blant annet å gjøre det lettere å inngå avtale om turnusordninger. Partiet vil gjøre reglene om overtid mer fleksible, for eksempel gjennom å utvide tidsrommet overtiden kan tas ut.

Midlertidig ansatte

Bruk av midlertidig ansatte er strengt regulert i Norge. De borgerlige partiene som nå har flertall har varslet at de ønsker å endre regelverket som regulerer bruk av midlertidig ansatte.

- Høyre vil myke opp reglene for midlertidig ansettelser ved midlertidige behov. Partiet har varslet at de ønsker å reversere reglene om kollektiv søksmålsrett for fagforeninger, som ble innført i sommer.
- FrP skriver at de vil åpne for større bruk av midlertidig ansatte.
- KrF ønsker en harmonisering av regelverket for midlertidig ansatte i tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven. Partiet vil redusere tiden før en midlertidig ansatt regnes som fast ansatt til 2 år. KrF ønsker å godta «serieansettelse» i midlertidige stillinger.
- Venstre vil tillate mer bruk av midlertidig ansettelser. Partiet vil likestille regelverket i kommunal og privat sektor med statlig sektor. De vil stramme inn maksimal varighet for midlertidige ansettelser fra 4 til 2 år.

Fedrekvoten

Hva som skjer med fedrekvoten av foreldrepermisjonen er uklart, siden det er uenighet mellom de borgerlige partiene. Høyre og FrP har varslet at de ønsker fjerne fedrekvoten, mens sentrumspartiene vil beholde ordningen med egen kvote til mor og far.

- Høyre vil på kort sikt at mor eller far kan overføre permisjonskvote til partneren når de selv ikke har mulighet til å ta ut kvoten. På lang sikt ønsker de fri deling av permisjonstiden mellom mor og far, men at 9 uker rundt fødselen forbeholdes mor.
- FrP mener fødselspermisjon skal videreføres, med en selvstendig opptjenings- og uttaksrett av foreldrepenger. Hvem av foreldrene som skal være hjemme med barnet og hvor lenge, bestemmes av foreldrene selv.
- KrF ønsker at fedre må få rett til fedrekvote uavhengig av mors tilknytning til arbeidslivet. For å beskytte fars rett overfor arbeidsgiver til å få en del av denne tiden vil KrF forbeholde 10 uker av foreldrepermisjonen for far, på samme måten som 10 uker skal forbeholdes mor.
- Venstre vil dele dagens foreldrepermisjon i tre like store deler, der far og mor disponerer en tredjedel hver, og der den siste tredjedelen kan fordeles fritt mellom foreldrene. Partiet vil gi far selvstendig rett til foreldrepenger, inkludert fedrekvoten.

Sykelønn

Sykelønn diskuteres jevnlig i Norge, og mye av det som gjøres for å redusere sykefraværet skjer i avtaler mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Høyre har «fredet» sykelønnsordningen, men det kan komme endringer i regelverket for oppfølging av sykmeldte i forbindelse med reforhandlingen av IA-avtalen, som er i gang.

- Høyre vil videreføre dagens sykelønnsordning, og sikre at man skal kunne kombinere trygd og arbeid. Partiet vil sikre at flere kan komme raskere tilbake til jobb gjennom en forbedret «Raskere tilbake»-ordning.
- FrP vil utvide dagens sykelønnsordning for dem som har alvorlige sykdommer. Partiet vil utrede en tidskontoordning som kan bidra til at mennesker med alvorlig diagnose har bedre muligheter til å komme tilbake til arbeid.
- Venstre vil utrede en modell som innebærer redusert kompensasjon ved korttidssykefravær (inntil 12 måneder) og økt kompensasjon ved langtidssykefravær og varig uførhet.
- KrF vil videreføre og fornye en avtale om inkluderende arbeidsliv med partene i arbeidslivet, men med mulighet for endringer i den økonomiske ansvarsfordelingen mellom stat, arbeidsgivere og arbeidstakere i sykelønnsordningen dersom vedtatte målsettinger om redusert sykefravær ikke nås.

Formueskatt og arveavgift

Formueskatten har vært mye nevnt i valgkampen, og er nok sammen med arveavgiften den en ny regjering raskt vil se på. Her er det relativt stor enighet mellom de borgerlige partiene.

- Høyre skriver i sitt stortingsvalgsprogram at de ønsker å trappe ned og på sikt fjerne formueskatten. De vil også fjerne arveavgiften. Høyre ønsker å heve innslagspunktet for toppskatt.
- FrP vil gradvis fjerne dagens formueskatt ved å øke bunnfradraget. I den sammenheng vil de nedsette en skattekommisjon med det formål å fjerne skattehull. FrP vil også fjerne arveavgiften og fjerne flere andre avgifter.
- Venstre vil ha en gradvis avvikling av formueskatten og fjerne arveavgiften.
- KrF vil fjerne formueskatten på arbeidende kapital, og fjerne arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter der bedriften drives videre av neste generasjon.

Arbeidsgiveravgift for lærlinger

De borgerlige partiene har tidligere tatt til orde for å fjerne eller redusere arbeidsgiveravgiften på lønn til lærlinger. Endringer på dette området er det bred enighet om på borgerlig side.

- Høyre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger for å øke antallet lærlingplasser.
- FrP vil vurdere effekter og konsekvenser av dagens arbeidsgiveravgift, samt redusere arbeidsgiveravgiften for lærlinger og seniorer
- KrF vil redusere arbeidsgiveravgiften for lærlinger.
- Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og øke lærlingtilskuddet.

Skatt på behandlingsutgifter

Før 2006 kunne arbeidsgiver på visse vilkår dekke behandlingsutgifter eller behandlingsforsikring skattefritt for den ansatte, men reglene ble opphevet fra og med 2006 og skattes i dag fullt ut som lønn.

- Høyre vil gjeninnføre ordningen som gir skattefritak for arbeidsgiverbetalte behandlingsutgifter og behandlingsforsikringer.
- FrP, Venstre og KrF omtaler ikke skatt på behandlingsutgifter eller behandlingsforsikring i sine programmer.

Frivillige organisasjoner

Partilederne for de fire borgerlige partilederne har presentert en felles politikk som skal gi frivillige organisasjoner og lag bedre betingelser. Blant annet vil partiene ha lønnsinnberetningsplikt først ved kr 8 000 (i dag er grensen kr 4 000). De ønsker arbeidsgiveravgiftsplikt først ved kr 50 000 per ansatt og kr 500 000 per organisasjon (i dag er grensene kr 45 000 og kr 450 000).

- Høyre vil ta bort momsplikten for frivillige organisasjoner. Partiet vil også øke skattefradraget på gaver til frivillige organisasjoner og utvide ordningen til også å omfatte 488 lokale organisasjoner og prosjekter.
- FrP ønsker å legge til rette for å øke skattefradraget for gaver til frivillige, samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.
- Venstre vil øke midlene til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner slik at den dekker organisasjonenes reelle kostnader. De vil også øke det maksimale skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner. Partiet vil gi frivillige organisasjoner momskompensasjon for bygging og vedlikehold av kulturbygg.
- KrF vil gi frivillige organisasjoner, herunder idrettslag, fullstendig fritak for moms. Partiet vil øke grensen for skattefradrag ved gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn til 50 000 kroner for privatpersoner og til 100 000 kroner for bedrifter.

Pensjon

Arbeidet med å tilpasse tjenestepensjonene i privat sektor til endringene i folketrygden er under arbeid, og her vil det komme endringer i tiden som kommer.

- Høyre skriver at de vil respektere inngåtte avtaler mellom partene i arbeidslivet, men søke å bringe pensjonsvilkårene i offentlig og privat sektor nærmere hverandre. Partiet vil vurdere å oppheve adgangen til å ha bedriftsinterne aldersgrenser.
- FrP vil arbeide for en ny og fremtidsrettet tidligpensjonsordning (AFP) som er mer rettet mot dem som virkelig trenger den. Dette innebærer at man finner tilbake til utgangspunktet, samt at statens bidrag til ordningen må utvides til også å gjelde dem som ikke er omfattet av en tariffavtale.
- Venstre vil avvikle de statlige bidragene til avtalefestet pensjon (AFP) og gi incentiver for at folk skal jobbe lenger, og ikke kortere. Partiet vil la den enkelte ta med seg sine pensjonsrettigheter, uansett om man arbeider i det offentlige, i privat bedrift eller i egen virksomhet.
- KrF vil stimulere til mer aktiv seniorpolitikk i staten ved å la den enkelte etat bære kostnaden ved avgang til AFP. Partiet vil arbeide for at pensjonsreformens intensjoner i virkning blir mest mulig samsvarende i både private og offentlige pensjonsordninger.

Kilder:

Høyres stortingsvalgsprogram 2013-2017
FrPs handlingsprogram 2013-2017
Venstres stortingsvalgsprogram 2013-2017
Kristelig Folkeparti Politisk program 2013-2017

 

 


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: