Hvilken pensjon bør du velge?

Juridisk rådgiver Atle Torp gir deg guiden til valget mellom innskuddspensjon eller ytelsespensjon.
Atle Torp, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule tirsdag 13. mars 2012
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Ved valg av pensjonsleverandør og type pensjonsordning er det viktig å tenke på at bedriften skal ha en ordning som både arbeidsgiver og ansatte kan forholde seg til. En oversiktlig drift og et enkelt ajourhold vil være en fordel for alle.

Når det gjelder valg av pensjonsleverandør, kan det være en fordel at leverandøren har:
• enkle rutiner for drift og oppdatering
• rådgivere som kan gi god veiledning
• valgmuligheter mellom flere fond og risikoprofiler
• lave administrasjonskostnader

Pensjonsleverandøren bør kunne tilby valgmuligheter mellom flere fond og risikoprofiler. Dette med bakgrunn i at valgene man tar når det gjelder risiko, må sees i sammenheng med tidshorisonten for sparingen. For ansatte med mange år igjen til pensjonsalder, kan det være fornuftig med høyere risiko fordi man i de fleste tilfeller over lang tid får høyere avkastning. Ordningene kan derfor med fordel være fleksible slik at risikoen kan reduseres når den ansatte nærmer seg pensjonsalder.

Hvilke ordninger kan foretaket velge mellom?
Foretaket kan i hovedsak velge mellom innskuddspensjonsordning eller ytelsesbasert pensjonsordning.

For bedrifter som ønsker å ha god oversikt over sine kostnader i forbindelse med opprettelse av tjenestepensjonsordning, vil en ordning med innskuddspensjon være det naturlige valget.

For bedrifter med en større andel høytlønnede og hvor bedriften har en god økonomi hvor man kan ta høyde for varierende utgifter, vil en ytelsesbasert pensjon kunne være et godt valg, da denne vil kunne gi mer igjen til den ansatte ved pensjonsalder.

Innskuddspensjon
Innskuddsbaserte pensjonsforsikringer fungerer på den måten at arbeidsgiver forplikter seg til å innbetale et gitt årlig innskudd til et selskap. Innskuddet kan enten forvaltes i forsikringsselskap eller i bank, og det kan forvaltes som en del av en fellesskapsportefølje eller i ulike fond. Det som vil bestemme den fremtidige pensjonsutbetaling, vil være avkastning og verdiutvikling på plasseringene. I en innskuddsbasert ordning kan de ansatte normalt velge risikoprofil på egen portefølje. I de innskuddsbaserte ordningene er det arbeidstaker som bærer risikoen fordi ingen på forhånd vet hvordan verdiutviklingen på innskuddene blir. For arbeidsgiverne innebærer en innskuddsbasert ordning større sikkerhet fordi bedriften til enhver tid har oversikt over de årlige innbetalingene.

Ytelsesbasert pensjon
Det mest fremtredende kjennetegn ved en ytelsesbasert pensjonsordning er at det avtales et pensjonsnivå mellom bedriften og de ansatte, for eksempel at ytelsesnivået skal være 66% av sluttlønn. Dette sikrer de ansatte et gitt fremtidig pensjonsnivå. Ved en ytelsesbasert pensjon betaler foretaket årlige innskudd til ordningen. Disse tilskuddene beregnes av pensjonsinnretningen etter forsikringstekniske prinsipper. Størrelsen på premien vil blant annet avhenge av arbeidstakers antatte sluttlønn, medlemstid i ordningen, alder etc.

Ulempen for arbeidsgiver er at størrelsen på de fremtidige premieinnbetalingene er ukjente.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: