Nektet å møte arbeidsgiver - fratatt sykepenger

En helt fersk dom fra lagmannsretten slår fast den sterke plikten arbeidstaker har til aktivitet og medvirkning i en sykmeldingsperiode.
onsdag 5. september 2012
Lesetid: 2 Minutter

Borgarting lagmannsrett frikjente for få dager siden Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) i en sak der en arbeidstaker saksøkte Nav etter at vedkommende mistet sykepengene sine.
Dommen er den første i sitt slag og prinsipielt viktig for lignende saker i ettertiden. Lagmannsretten er krystallklare på at arbeidstaker har en sterk plikt til aktivitet og medvirkning i en sykmeldingsperiode, og at det skal ekstremt gode grunner til for å ikke møte opp til oppfølgingsmøter eller medvirke til utredning av tilrettelagt arbeid.

Dette er saken:
Januar 2009 fratok NAV i Bærum retten til sykepenger fra en arbeidstaker som hadde vært sykmeldt med diagnosen psykisk ubalanse stressreaksjon fra 19. november 2008. Arbeidstakeren sto midt oppe i en arbeidskonflikt med sin leder og hadde gjennom lengre tid følt seg mobbet på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver ba flere ganger om oppfølgingsmøte for å kunne utarbeide den lovpålagte oppfølgingsplanen etter seks uker. Både den ansatte og hennes lege ble invitert til møte. Men den ansatte gjorde det gjennom sin advokat klart at det ikke var aktuelt å avholde noe møte så lenge hun var sykmeldt, og legen skrev i en uttalelse til arbeidsgiver at et slikt møte var formålsløst.

Det førte til at Nav 8. januar 2009 sendte den sykmeldte arbeidstakeren et varsel om opphør av sykepenger. Begrunnelsen var manglende medvirkning fra medlemmet etter folketrygdlovens § 8-8. Nav mente at det ikke forelå sykdomsdiagnose av en slik alvorlig art at den ansatte ikke skulle kunne delta i møte eller komme i dialog med sin arbeidsgiver.

Dette synspunktet delte lagmannsretten. De fastslår at den ansatte har brutt sin aktivitets- og medvirkningsplikt ved å nekte å møte arbeidsgiver og heller ikke medvirke til å få utprøvd arbeidsevnen utenfor arbeidsforholdet. Lagmannsretten støttet seg til Navs vurdering av den medisinske begrunnelsen for at den ansatte ikke ville delta i møter med arbeidsgiveren:

«Ut fra de foreliggende medisinske opplysninger kan jeg ikke se at bruker har en slik medisinsk sykdom at hun ikke kan delta i lovpålagte dialogsamtaler med sin arbeidsgiver. Jeg forstår at det kan være vanskelig, men ikke slik at hun av medisinske grunner må utebli» slo Navs rådgivende lege fast.

Lagmannsretten påpeker at det nå fremgår uttrykkelig av loven at retten til sykepenger faller bort dersom den sykmeldte ikke medvirker eller uten rimelig grunn nekter å prøve ut funksjonsevnen.

Den ansatte og hennes lege mente at Nav gikk utenfor sin faglige kompetanse da de overprøvde legens vurdering. Lagmannsretten er derimot uenig i dette.

«Det følger direkte av lovens system at en leges sykmelding kan bli satt til side i den forstand at Nav nekter utbetaling av sykepenger i tilfeller der legen har søkt om dette på vegne av medlemmet» skriver Borgarting lagmannsrett i sin dom.

Arbeidsgiver og den ansattes plikter
1. juli 2011 ble kravene til oppfølging av sykmeldte skjerpet. Arbeidsgiver er nå etter loven pålagt å tidligst mulig legge til rette for at arbeidstaker skal være i aktivitet i virksomheten. Og etter fire uker skal det utarbeides en oppfølgingsplan. Arbeidstaker har på sin side en plikt til allerede fra første sykedag å samarbeide og bidra til løsninger som kan redusere sykefraværet samt informere om egen funksjonsevne.

Det var denne plikten den ansatte brøt i den aktuelle saken. Det førte altså til at hun mistet retten til sykepenger.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: