Frivillig revisjon for små aksjeselskap

Regjeringen lar nå revisjon bli frivillig for små aksjeselskaper som oppfyller tre vilkår. Mindre enn fem millioner i omsetning, balansesum under 20 millioner kroner og et gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn 10 årsverk. Selskapene vil spare milliardbeløp.
fredag 17. desember 2010
Lesetid: 2 Minutter

Forslaget innebærer at alle aksjeselskaper som oppfyller samtlige tre vilkår: under fem millioner kroner i driftsinntekter, under 20 millioner kroner i balansesum og gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn 10 årsverk, får mulighet til å velge bort revisjon av årsregnskapet. Forslaget innebærer også at norske aksjeselskaper og NUFer med begrenset ansvar likestilles når det gjelder krav til revisjon. Når det gjelder øvrige foretaksformer, foreslås det å videreføre dagens regler, med enkelte tilpasninger basert på de foreslåtte nye reglene for aksjeselskaper.
- Det har vært en utfordrende sak med vanskelige vurderinger hvor avveiningen i hovedsak har vært mellom hensynet til skattekontroll og bekjempelse av økonomisk kriminalitet på den ene siden, og hensynet til forenkling og internasjonal utvikling på den andre siden, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Må aktivt velge
Aksjeselskap som ønsker å benytte adgangen til ikke å få regnskapene sine revidert må aktivt fravelge revisjon.
Det legges ikke opp til å foreta endringer med hensyn til krav om at revisor utfører selskapsrettslige attestasjoner, som for eksempel bekreftelse av innbetalt aksjekapital. Kravet til revisorattestasjon av næringsoppgaven og kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp følger i dag automatisk når et selskap har revisjonsplikt eller har revisor. Disse attestasjonskravene vil falle bort for aksjeselskaper som aktivt fravelger revisjon.
- Vi ivaretar hensynet til skatte- og avgiftskontrollen og bekjempelse av økonomisk kriminalitet ved å foreslå at skatte- og avgiftsmyndighetene får adgang til å pålegge revisjonsplikt for aksjeselskap som har fravalgt revisjon i inntil tre år når nærmere vilkår er oppfylt, sier Sigbjørn Johnsen. Dette vil også gjelde for NUF med begrenset ansvar som er unntatt revisjonsplikten.

NHO er tilfreds
- Dette er tidenes forenklingstiltak. Det innebærer en innsparing i milliardklassen for småbedriftene i Norge, sier NHO-sjef John G. Bernander til NHO.no.
Han mener at den frivillige revisjonsplikten er et tiltak som monner overfor de små aksjeselskapene.
- For første gang får bedriftene nå oppleve reell politisk handling. Endelig kan de mindre bedriftene selv velge om og hvordan de vil benytte revisors tjenester, sier Bernander.

Rett på bunnlinjen
Mellom 130.000 og 140.000 selskaper berøres av endringen og selskapene vil spare mellom 10.000 og 30.000 kroner i årlige revisjonskostnader. Samlet skal dette bety en besparelse på mellom halvannen og to milliarder kroner for bedriftene.
- Innsparingen ved frivillig revisjon går rett på bunnlinjen til de bedriftene som ikke har behov for revisjon av regnskapene. Nå kan disse midlene i stedet sikre inntjeningen for bedriften, sier Bernander.

Til Stortinget
Det tas sikte på snarlig ikrafttredelse etter at Stortinget har behandlet saken, slik at selskapene skal kunne ha mulighet til å fravelge revisjon for regnskapsåret 2011.
Løsningen vil bli evaluert etter noe tid for blant annet å kartlegge eventuelle negative effekter for skattekontroll og økonomisk kriminalitet.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: