Endrer beregningen av sykepenger

Regjeringen har nå levert sitt lovforslag som skal endre beregningen av sykepenger og andre ytelser fra Nav.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 20. desember 2016

Etter at a-ordningen ble innført i 2015, har arbeidsgivere månedlig rapportert inntektsopplysninger til myndighetene. Et av målene med a-ordningen var at arbeidsgivere skulle slippe å rapportere samme opplysninger flere ganger til ulike offentlige etater.

På grunn av et komplisert regelverk må arbeidsgiver imidlertid fortsatt rapportere inntektsopplysninger separat for arbeidstakere som skal ha ytelser fra Nav, enten det er sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger eller foreldrepenger.

Krever endring av regelverket

Det er flere grunner til at Nav i dag ikke kan bruke inntekten som er rapportert inn gjennom a-meldingen til å beregne sykepengegrunnlaget. Det sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad.

- En av grunnene er at sykepengene etter dagens regelverk skal beregnes på bakgrunn av inntekten de fire siste ukene eller den siste måneden før den ansatte ble arbeidsufør. Dermed holder det ikke med inntektsopplysningene fra a-meldingen, som kan være opptil en måned gamle. Dette foreslår regjeringen nå å endre, ved å si at sykepenger skal beregnes på bakgrunn av inntekten som er innrapportert gjennom a-meldingen de siste tre kalendermånedene før den ansatte ble arbeidsufør, sier Stokstad.

Ved nytt arbeidsforhold hvor det ikke er rapportert inntekt i a-ordningen, foreslås det at inntekten i ansettelsesperioden benyttes. Ved varig lønnsendring, skal inntekten etter lønnsendringen benyttes.

Sammenlignes med siste 12 måneder

For å ta hensyn til arbeidstakere med store variasjoner i inntektene, skal sykepengegrunnlaget sammenlignes med innrapporterte inntekter for de siste 12 måneder. Denne bestemmelsen kommer til anvendelse først etter utløpet av arbeidsgiverperioden, altså når NAV skal betale sykepenger.

- I dag blir sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden sammenlignet med pensjonsgivende årsinntekt. I forslaget til nytt regelverk skal sykepengegrunnlaget i stedet sammenlignes med rapportert inntekt til a-ordningen de siste 12 kalendermånedene, og dersom det er mer enn 25 prosent avvik skal sykepengegrunnlaget fastsettes ved skjønn, sier Stokstad.

Må fortsatt rapportere

Til tross for at regjeringen nå ønsker å endre folketrygdloven, vil arbeidsgivere fortsatt måtte rapportere inn opplysninger for ansatte som skal ha ytelser fra Nav.

- Det er fortsatt en del opplysninger Nav trenger, som ikke rapporteres gjennom a-meldingen. Myndighetene ønsker ikke å kreve at disse opplysningene rapporteres for samtlige arbeidstakere, og derfor vil det fortsatt være behov for noe ekstra rapportering, sier Stokstad. 

Selv om forslaget til endringer blir vedtatt, må arbeidsgiver fortsatt rapportere om

  • endringer i inntekt-/arbeidsforhold siden siste rapport til a-ordningen
  • ferie og permisjon, herunder utdanningspermisjon
  • arbeidsgivers krav om refusjon, beløp og aktuell periode
  • arbeidsgiverperioden - fra og til
  • første fraværs- eller permisjonsdag
  • refusjonskrav relatert til ftrl §§ 8-20 og 8-21
  • naturalytelser som faller bort – type, verdi og tidspunkt for bortfall
  • sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden
  • begrunnelse for ikke betalte sykepenger i arbeidsgiverperioden

Kan ta tid

Regjeringen har nå oversendt lovforslaget til Stortinget hvor det først skal behandles i Arbeids- og sosialkomiteen, før det eventuelt fattes vedtak. Saksordfører Rigmor Aasrud opplyser til Infotjenester at de foreløpig ikke har diskutert fremdriften i saken.

- Etter det vi har grunn til å tro må det gjøres en del endringer hos Nav før dette nye regelverket kan tre i kraft. Det er derfor liten grunn til å tro at endringene i folketrygdloven vil gjelde før tidligst i 2018, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad.

Inntektsopplysningsskjemaet til Nav vil dermed etter alt å dømme leve i dagens form i minst et år til.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter