Dro til Spania - mistet sykepenger

Hvis du reiser til utlandet når du er sykmeldt, risikerer du å miste retten til sykepenger.
fredag 15. juni 2012
Lesetid: 3 Minutter

En sykmeldt med eksem reiste til Spania i fem uker, for å forebygge senere sykmelding. Det lokale NAV-kontoret avslo å betale sykepenger, fordi han ikke var arbeidsufør på grunn av sykdom da han reiste. Trygderetten ga NAV medhold i at vilkåret for sykepenger ikke var oppfylt.

Var arbeidsfør da han dro

Den 45 år gamle mannen ble sykmeldt fra 3. oktober til 4. november, samme tidsrom som han oppholdt seg i utlandet. Han reiste til Spania for egen regning og uten at det forelå noe organisert behandlingstilbud. Dette var et sted hvor han på bakgrunn av tidligere opphold hadde erfaring med at hans kroniske plager (atopisk eksem) ble bedre, slik at han forebygget sykmelding senere på vinteren.

NAV avslo kravet om sykepenger med henvisning til folketrygdloven §§ 8-4 og 8-9. Folketrygdloven § 8-4 første ledd stiller som vilkår for rett til sykepenger at vedkommende på grunn av sykdom eller skade får en funksjonsnedsettelse som medfører at de ikke kan arbeide, alternativt må arbeide delvis.

Arbeidstakeren var i arbeid på fulltid på det tidspunkt han oppsøkte lege og fikk sykmelding for tiden han skulle være i Spania, og har dermed ikke rett til sykepenger.

Folketrygdloven § 8-4 tredje ledd bokstav b åpner for rett til sykepenger i de tilfeller hvor en lege erklærer at en pasient på grunn av behandlingseffekt ikke kan arbeide. Ved opphold i utlandet anvendes bestemmelsen ved godkjente behandlingsreiser. Denne reisen er i privat regi og han har derfor ikke rett til sykepenger.

Sykmeldte kan i utgangspunktet ikke reise til utlandet om de vil ha sykepenger. Det er i henhold til folketrygdloven § 8-9 et vilkår for sykepenger at vedkommende oppholder seg i Norge. Bestemmelsens tredje ledd åpner for at det kan gis dispensasjon ved kortere opphold i utlandet der utenlandsoppholdet ikke forverrer tilstanden eller hindrer NAVs kontroll og oppfølging. Arbeidsgiver og NAV informeres om utenlandsoppholdet gjennom sykmeldingsattesten.

NAV fikk støtte fra Trygderetten

På sykmeldingsattesten skriver man under på om man har vært utenlands. Ved anvendelse av dispensasjon for å reise utenlands er det forutsatt at vedkommende må være arbeidsufør ved utreise. En slik forståelse er lagt til grunn i NAVs retningslinjer og praksis, og i all hovedsak også i Trygderettens praksis. Ettersom han ikke var arbeidsufør ved sykmeldingens start, foreligger det ikke mulighet for dispensasjon og dermed heller ingen rett til sykepenger.

Mannen påklaget avslaget til Trygderetten som avsa kjennelse 25. november 2011. Trygderetten konkluderte med at ettersom han reiste til Spania for egen regning og uten at det forelå noe organisert behandlingstilbud, hadde han ikke rett til sykepenger.

Problemstillingen i saken er om det kan gis sykepenger under utenlandsopphold for å forebygge senere sykdom på grunn av kronisk lidelse, uten at reisen er organisert som en godkjent behandlingsreise. Trygderetten fant ingen grunn til å trekke i tvil at et opphold i Spania hadde en gunstig effekt for hans helse og forebygget de økte plagene han erfaringsmessig får om vinteren. Retten fant likevel ikke at det kunne gjøres unntak fra gjeldende praksis.

KONKLUSJON: I denne saken godtok legen forebyggingen som grunn for å skrive ut sykmeldingen, selv om eksemen på det tidspunktet ikke var av en så alvorlig karakter at det var arbeidsuførhet. Den eneste måten dette kunne gitt sykepenger på, var om det hadde vært en godkjent behandlingsreise hvor reisen og behandlingen var betalt av det offentlige.
Dette er nok en kjennelse som konstaterer at sykepenger ikke gis med tanke på å forebygge senere sykmeldingsperioder.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: