Deltidsansattes rett til økt stilling

Fra nyttår fikk arbeidstaker i deltidsstilling som jevnlig jobber mer enn det som er avtalt, rett til å øke stillingsbrøken til den arbeidstid man faktisk har arbeidet de siste 12 måneder.
onsdag 9. april 2014
Lesetid: 2 Minutter

Av arbeidsavtalen skal det fremgå daglig og ukentlig arbeidstid. Ved deltidsansettelser er det også vanlig at selve stillingsprosenten fremgår. I mange virksomheter er det ikke uvanlig at deltidsansatte i en kortere eller lengre periode jobber mer enn det som er avtalt.

Fra 1. januar 2014 har vi fått en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som arbeidsgivere må være oppmerksom på. Bestemmelsen går ut på at deltidsansatt som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i 12 måneders-perioden. Dersom arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger, har arbeidstaker ikke rett til økt stilling. Det er imidlertid viktig å være klar over at det kun er merarbeid som er utført etter lovens ikrafttredelse (1/1-2014) som gir rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Dette innebærer at det er først i januar 2015 at arbeidstaker eventuelt kan påberope seg økt stillingsbrøk.

Ved arbeid utover avtalt arbeidstid vil den typiske situasjon være der arbeidstaker arbeider ekstravakter utover avtalen, eller av andre grunner arbeider mer enn sin deltidsstilling. Bestemmelsen vil gjelde uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre forhold som begrunner behovet. Bestemmelsen avgrenses imidlertid mot situasjoner hvor det er avtalt en utvidelse av stillingen i form av en lovlig midlertidig ansettelseskontrakt. Der partene er enige om å øke en stillingsbrøk på grunn av eksempelvis en fødselspermisjon, bør man inngå en separat midlertidig ansettelseskontrakt for den perioden det skal arbeides ekstra.

Kravet om jevnlig merarbeid, innebærer at merarbeidet må ha en viss hyppighet og at det samlet sett må ha et visst omfang. Merarbeidet må imidlertid ikke nødvendigvis være tilnærmet likt fordelt over hele 12 måneders perioden. Poenget er at bruken av merarbeid skal fremstå som en etablert praksis i den aktuelle referanseperioden. Det må derfor foretas en konkret vurdering i den enkelte sak.

Når det gjelder det nærmere innholdet i stillingen, slik som plassering av arbeidstid og arbeidssted, skal dette tilsvare innholdet i det merarbeidet vedkommende faktisk har utført i den aktuelle perioden. Dersom merarbeidet har vært utført på et eller flere andre steder/avdelinger enn der arbeidstaker har sitt hovedarbeidssted, må den deltidsansatte akseptere at arbeidsgiver fortsatt velger å bruke vedkommende på forskjellige steder/avdelinger i virksomheten. Det betyr også at arbeidstaker må akseptere samme omfang av ubekvemme vakter i merarbeidet, dersom arbeidsgiver ønsker det.

Tvist om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid, avgjøres av tvisteløsningsnemnda.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: