Ordliste for det nye arbeidslivet

De siste årene har arbeidslivet blitt forandret, med mer hjemmekontor og mangel på arbeidskraft. Det har kommet mange nye begrep på HR-området. Her er tolv ord som er bra å kjenne til.
Simployer Norge, Redaksjonen tirsdag 28. november 2023

Boomerang-ansettelse:

En boomerang-ansettelse er når en ansatt returnerer for å jobbe for et selskap vedkommende tidligere har jobbet for. Dette kan være positivt for arbeidsgivere som da får tilbake medarbeidere som allerede kjenner kulturen, men som i tillegg har lært nye ferdigheter. I noen tilfeller kan det også handle om å returnere etter å ha avklart en egen livssituasjon, eksempelvis midlertid flytting grunnet samlivspartners jobbsituasjon eller ekstraordinært store omsorgsoppgaver. Ytterligere årsaker til at arbeidstakere returnerer kan være sesongarbeid eller at man har prøvd seg som gründer eller selvstendig næringsdrivende en periode. ⬆️

Crossboarding:

Ved intern mobilitet, der en medarbeider bytter rolle i organisasjonen, er det behov for forberedelser og en plan for at medarbeideren skal lykkes med sitt nye oppdrag. Dette kalles vanligvis for crossboarding og er en variant av onboarding. Forskjellen er at den nye medarbeideren allerede er ansatt hos arbeidsgiveren, kjenner virksomhetens kultur og har et sosialt nettverk på jobben. Mange av kjennetegnene på en bra crossboarding-prosess er hentet fra de mer etablerte prosessene onboarding og offboarding. I likhet med onboarding handler crossboarding om å fjerne uromomenter, skape tydelige forventninger, kommunisere kunnskap og forberede den ansatte så vedkommende lykkes i sin nye rolle. Og som ved offboarding bør crossboarding hjelpe den ansatte som bytter rolle med å få en bra avslutning på sin nåværende rolle, siden det bidrar til en smidig start for erstatteren.⬆️

Employee Experience:

På norsk kan vi si medarbeiderreisen, og begrepet dekker opplevelsen medarbeidere har gjennom sin ansettelsestid. Fra en person velger å søke om en jobb og helt til personen meddeler sin oppsigelse, vil det være mange øyeblikk som avgjør dennes opplevelse hos og av arbeidsgiveren. Det kan måles på flere ulike måter, alt fra hvordan kandidaten opplevde rekrutteringen og onboardingen til pulsmålinger for å kartlegge medarbeiderens syn på begivenheter i organisasjonen. Lykkes man med å opprettholde en bra relasjon til sine medarbeidere vil også Employer Experience være bedre. ⬆️

Fjernarbeid:

Arbeid som utføres annet sted enn alminnelig arbeidssted. Fjernarbeid kan følge direkte av arbeidsavtale. For eksempel arbeid «fjernt» fra hjemsted, som arbeid i utlandet eller arbeidstakere på oppdrag i Norge. Dersom fjernarbeid ikke er regulert av arbeidsavtale kan ikke arbeidsgiver ensidig beslutte fjernarbeid, og arbeidstaker kan ikke kreve det. Fjernarbeid i annet land enn arbeidsforholdet er tilknyttet kan få konsekvenser for medlemskap i trygdeordninger, skatt og forsikringer. Se også hjemmekontor, en av formene for fjernarbeid. ⬆️

Hjemmekontor:

Arbeid som utføres i arbeidstakernes hjem, og en form for fjernarbeid. Hvis hjemmekontor benyttes mer enn kortvarig og sporadisk, gjelder hjemmekontorforskriften. Arbeidsgiver beslutter om hjemmet skal være et arbeidssted nr. 2 og den enkelte arbeidstaker velger om man skal benytte seg av muligheten. Ønsker arbeidstaker det, må det inngås tilleggsavtale. Hjemmekontor i utlandet vil kunne få konsekvenser for medlemskap i folketrygden, og bør sammen med problemstillinger som skatt og forsikringer avklares i forkant. ⬆️

Hybridarbeid:

Hybridarbeid er en modell som lar medarbeidere kombinere arbeid på kontoret med arbeid fra hjemmet eller andre steder. ⬆️

Reboarding:

Reboarding handler om å gjenintegrere medarbeidere som av en eller annen grunn har vært fraværende fra arbeid en periode. Poenget med prosessen er at den ansatte så kjapt som mulig skal komme inn i arbeidet, både det som gjelder stillingen og arbeidsoppgavene, men også komme inn i sosiale sammenhenger og bygge relasjoner med kollegene. Reboarding kommer troligere til å bli vanligere når organisasjoner ser på hybridløsninger med kombinasjon av jobb på kontor og lenger unna, hvor man for eksempel i en reboardingsfase kan redusere mengden fjernarbeid sammenliknet med en normalsituasjon. ⬆️

Remote work:

Se fjernarbeid⬆️

Reskill:

Mens upskill handler om å lære seg nye ferdigheter innenfor samme arbeidsfelt, handler reskill om å ta inn kunnskap og ferdigheter innenfor et helt nytt område, blant annet for å kunne gjøre annet arbeid. ⬆️

Upskill:

Upskill: Upskill handler om å sikre at medarbeiderne utvikler sin kompetanse gjennom den utdanning og videreutdanning som behøves innenfor organisasjonen for å nå nye høyder. Tanken er at det skal lede til at gapet mellom medarbeidernes ferdigheter og organisasjonens behov krymper. Med upskill får man nye erfaringer og kunnskap innenfor sitt etablerte arbeidsfelt. Se også reskill. ⬆️

Work from anywhere:

Å jobbe hjemmefra ble veldig vanlig under pandemien, men ”jobb fra hvor som helst” (på engelsk: WFA) er et uttrykk for at det nye arbeidslivet har en del arbeid der det ikke spiller noen stor rolle hvor medarbeideren befinner seg. ⬆️

Work-life integration:

Work-life integration handler om å skape flere synergier mellom ulike deler av livet som arbeid, hjem/familie, fellesskap, personlig velvære og helse. Det innebærer at arbeid og privatliv føres nærmere hverandre. Under pandemien var dette særlig naturlig. Det ble vasket tøy i videomøter, og flere barn dukket opp på jobb fordi skoler var stengt. Work-life integration handler om å la medarbeiderne være fleksible og få mulighet til å koordinere private ærend med de profesjonelle, noe som kan gi mer fornøyde og mindre stressede medarbeidere. ⬆️


SE OGSÅ
: Ordliste for HR

Simployer Norge

Redaksjonen