Gebyr til arbeidsgiverne

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven for oppfølging av sykmeldte. Overtredelse av loven medfører gebyr for arbeidsgiverne.
fredag 8. april 2011
Lesetid: 4 Minutter

Nå har regjeringen lagt frem forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Endringene skal sikre bedre oppfølging av sykmeldte og gjelder alle virksomheter, uavhengig om virksomheten har inngått en IA-avtale eller ikke.

Gebyr til arbeidsgiverne
Nå blir det strengere sanksjonsmuligheter fra det offentlige i forhold til hva som praktiseres i dag. Forslaget går ut på at etter 1. juli kan arbeidsgiver ilegges gebyr på 5 000 kroner for både ikke å ha avholdt dialogmøte 1 og/eller ikke å ha utarbeidet en oppfølgingsplan innen lovens frister.

Ved manglede innsending av plan til eller manglende deltakelse fra arbeidsgiver i dialogmøte 2 kan det ilegges gebyr på lag 5000 kroner for hver unnlatelse.

Kortere frister
Fra tidligere er det kjent at arbeidsgiver skal avholde dialogmøte 1 innen syv uker. Tidligere var det 12 uker. Dialogmøte 1 skal avholdes for alle sykmeldte også de graderte/delvis sykmeldte. Arbeidsgiver skal også i samarbeid med den sykmeldte utarbeide oppfølgingsplan innen fire uker. Planen skal sendes sykmelder (lege) etter fire uker. Arbeidsgiver skal også sende planen og annen informasjon til NAV etter ni uker.

Her får du en oversikt over gjeldende regler og hva som er foreslått:

Tidlig og tett oppfølging. Oversikt over gjeldende regelverk og forslag til nytt.

 Aktørene/plikter    Dagens regelverk    Forslag i Prop. 89 L
Oppfølgingsplan   Arbeidsgiver skal i samarbeid med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan innen 6 uker    Arbeidsgiver skal i samarbeid med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan innen 4 uker 
Informasjons-utveksling   NAV skal innhente oppfølgingsplan fra arbeidsgiver innen 12 uker   Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen til sykmelder etter 4 uker
 
Arbeidsgiver skal innen 9 uker sende NAV oppfølgingsplan, samt diverse annen informasjon om oppfølgingen så langt
Dialogmøte 1 i regi av arbeidsgiver   Avholde dialogmøte 1 i regi av arbeidsgiver innen 12 uker   Avholde dialogmøte 1 i regi av arbeidsgiver innen 7 uker
Dialogmøte 1 skal avholdes for alle sykmeldte, også de graderte/delvis sykmeldte
Det legges opp til at sykmelder i større grad skal delta i dialogmøte 1
Informasjons-utveksling    Arbeidsgiver skal sende skriftlig melding om dialogmøte 1 til NAV etter at det er avholdt.    Arbeidsgiver skal innen 9 uker sende NAV oppfølgingsplan, samt informasjon om hvorvidt reglene om oppfølgingsplan og dialogmøter er overholdt 
Dialogmøte 2 i regi av NAV    Dialogmøte 2 i regi av NAV skal avholdes innen 6 måneder   Dialogmøte 2 i regi av NAV skal som i dag avholdes innen 26 uker 

Det presiseres i loven at dialogmøte 2 i regi av NAV kan avholdes på tidligere tidspunkt ved behov 
Informasjons-utveksling    Revidert oppfølgingsplan etterspørres i dag som grunnlag når det skal avholdes dialogmøte 2    Arbeidsgiver skal sende inn oppfølgingsplan til NAV i forkant av dialogmøte 2 ved 26 uker 
Dialogmøte 3 i regi av NAV        Ny regel om at arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder eller NAV kan kreve at det avholdes et dialogmøte 3 i regi av NAV i tiden etter dialogmøte 2 


Reaksjoner overfor de ulike aktørene
Oversikt over gjeldende regelverk og forslag til nytt.

Arbeidstaker   Ftrl. § 8-8 - tap av rett til sykepenger dersom arbeidstaker ikke medvirker. Også medvirkning til utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner og deltakelse i dialogmøter vil omfattes, men dette fremgår ikke klart av ordlyden   Gjeldende rett opprettholdes, men ordlyden presiseres slik at det framgår tydelig at arbeidstaker plikter å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av planer og delta i dialogmøter. 

Nye regler: 
Arbeidstaker vil motta påminnelse om sine medvirkningsplikter fra NAV gjennom kopi av varselbrev til arbeidsgiver ved manglende innsending av informasjon etter dialogmøte 1. 

NAV vil kunne motta informasjon om arbeidstakers medvirkning ifm. at arbeidsgiver etter 9 uker skal sende NAV info om oppfølgingen så langt. Arbeidsgiver kan også kreve et tidligere dialogmøte 2 i regi av NAV. 
Arbeidsgiver        
Oppfølgingsplan    Etter ftrl. § 25-3 (5) kan NAV ilegge et gebyr, tvangsmulkt eller begge deler dersom arbeidsgiveren ikke utarbeider eller utleverer oppfølgingsplanen, jf. ftrl § 25-2 (2).    Ved manglede overholdelse av reglene om oppfølgingsplaner kan det ilegges et gebyr på lag 5000 kroner etter varsel. 
Dialogmøte 1    Etter ftrl. § 25-3 (5) kan NAV ilegge et gebyr, tvangsmulkt eller begge deler dersom arbeidsgiveren ikke gjennomfører dialogmøte 1, jf. ftrl § 25-2 (2). 

Gebyret utgjør ett halvt rettsgebyr, men kan ilegges flere ganger. 

Tvangsmulkt kan ilegges etter purring med ny frist, dersom fristen ikke overholdes kan det gis en mulkt.
  Ved manglede overholdelse av reglene om dialogmøte 1 kan det ilegges et gebyr på lag 5000 kroner etter varsel. 
Dialogmøte 2   Ingen sanksjon for manglende deltakelse.    Ved manglede innsending av plan til eller deltakelse i dialogmøte 2 kan det ilegges gebyr på lag 5000 kroner for hver unnlatelse.
Generelt       For at NAV skal få tilstrekkelig informasjon til å kunne følge opp/ ev. sanksjonere underveis i sykefraværsløpet, får arbeidsgiver en plikt til å sende inn informasjon om at reglene om oppfølgingsplanen og dialogmøter er overholdt. 
Sykmelder (lege)         
Dialogmøter   Brudd på frammøteplikt i dialogmøter kan sanksjoneres etter ftrl. § 25-6: Tap av retten til å praktisere for trygdens regning.    Ny sanksjonsbestemmelse i ny ftrl. § 25-5a: 

Sykmelder som uten gyldig grunn unnlater å møte opp til 7 dialogmøter 1 og 2 (og ev. 3) i løpet av 24 måneder, kan ilegges et gebyr på om lag 10 000 kroner. 

NAV skal sende varsel om slikt gebyr dersom det registreres at sykmelder har uteblitt fra 10 dialogmøter i løpet av en periode på 24 måneder. Før gebyr ilegges, skal sykmelder gis mulighet til å forklare årsaker til manglende deltakelse, jf. at det skal tas hensyn til sykmelders arbeidssituasjon og andre forhold av betydning som har vanskeliggjort deltakelse. 

Sykmelder som er ilagt 2 gebyrer som refererer seg til manglende deltakelse innenfor en periode på 24 måneder, kan i opptil 12 måneder utelukkes fra å utstede sykmeldinger som grunnlag for ytelser fra trygden. 

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: