GDPR compliance med Simployer HRM

Med GDPR ble det skjerpede krav til hvordan virksomheter håndterer ansattopplysninger. Rett til innsyn, endring og sletting av personopplysninger står sentralt i det nye regelverket. Dette stiller strenge krav til oss som systemleverandør, men også til deg som er behandlingsansvarlig og dermed har ansvaret for at regelverket følges.

Simployer møter ikke bare de formelle kravene, men gjør det mye enklere for din virksomhet å etterleve GDPR. Her kan du lese mer om hvordan.Slik hjelper Simployer deg til å etterleve GDPR

lock

Databehandleravtale 
Simployer er forpliktet gjennom vår databehandleravtale til å behandle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, samt ivareta brukernes rettigheter. 

import_export

Dataportabilitet
Data i Simployer tilhører kunden, og kan eksporteres til .xml-format for overføring til en annen behandlingsansvarlig.

pan_tool

Rolletilgang og rollerapport
Simployer tilbyr rollestyring slik at kun utvalgte personer kan se, tilføre, endre og slette data. Det er enkelt å styre tilganger og se hvem som har tilgang til hva.  

mood

Innsyn og selvbetjening
Ansatte har rett til innsyn i hvordan persondataene deres oppbevares og behandles. Med Simployer kan ansatte (og nærmeste leder) enkelt tilføre, endre og slette egen personalinformasjon. 

folder_shared

Digital personalmappe
Simployer tilbyr sikker dokumentlagring som er lett tilgjengelig for hver ansatt, nærmeste leder og HR, men er beskyttet mot uautorisert innsyn, endringer og sletting.

cancel

Deaktivering og avslutting av ansatt
Simployer ivaretar retten til å bli glemt. Det er enkelt å slette personalmappe og evt. sensitiv data. Det er også tilrettelagt for å kunne anonymisere data, f.eks til bruk i statistikk.

done

Norges ledende ekspertise
Infotjenester og Simployer har Norges ledende ekspertise innen personvern i arbeidsforhold. I tillegg til å støtte utviklingen av Simployer, bidrar ekspertene med innhold i håndbøker og ved etablering.

supervisor_account

Bevisstgjøring og synliggjøring av rutiner
Simployer håndbøker er en ideell plattform for å formidle informasjon om personvern internt i bedriften. En slik tilgjengeliggjøring er avgjørende for at regler, rutiner og retningslinjer etterleves i det daglige.

place

Ingen data utenfor Europa
Simployer er et norskeid, skybasert HRM-system. Vi benytter ikke servere eller utviklingskapasitet utenfor Europa.

format_quote

Som arbeidsgiver håndterer du svært mange personopplysninger. Ikke bare om nåværende ansatte, men også om jobbsøkere og tidligere medarbeidere. Med ny personvernlov følger det bl.a. krav til hvordan disse opplysningene behandles, hvor de lagres og minst hvem som har tilgang. 

- Camilla Schie-Veslum, juridisk HR- og ledelsesrådgiver Infotjenester

Simployer i GDPR-perspektiv


Innføring av nye personvernregler er en god anledning til å rydde opp i rutiner og systemer i din virksomhet. 

Med Simployer HRM-system kan du bli kvitt prosesser som bryter med personvernregelverket, få kontroll på alle ansattopplysninger og samtidig gi en bedre arbeids- og informasjonsflyt i virksomheten.

Med Simployer HRM kan du:

  • Samle personalinformasjon og ha kontroll på tilganger

  • Unngå at personalinformasjon «flyter rundt» på lokale PCer

  • La ansatte få tilgang til sine egne persondata

  • Erstatte manuelle prosesser og e-postkommunikasjon

 

Hva er GDPR?


Fra og med 20. juli 2018 må alle norske virksomheter forholde seg til de nye personvernreglene i EUs forordning om personvern (GDPR). Et felles regelverk for personvern i Europa skal styrke europeiske borgeres rettigheter, gjøre det lettere å utveksle personopplysninger over landegrenser, styrke tillit til digitale tjenester og sikre samarbeid mellom personvernmyndigheter.

  • Forordningen stiller nye og strengere krav til virksomhetenes behandling av personopplysninger.

  • Arbeidsgiver må dokumentere at personalopplysninger behandles på en betryggende måte, og at virksomheten har de nødvendige rutinene på dette området.

  • Alle virksomheter som har ansatte i Norge vil være omfattet av personvernforordningen.

  • Ved alvorlige brudd på personvernet kan det idømmes bøter opp til 4% av omsetning, begrenset oppad til 20 000 000 euro.

Last ned gratis e-bok om personvern og GDPR her