Viktig å ta tak når ansatte underpresterer

Når ansatte presterer for dårlig over tid, har det negativ innvirkning på effektivitet, resultater, og engasjement i hele organisasjonen.
Hege Greaker, tirsdag 10. oktober 2017
Lesetid: 3 Minutter

Ansatte som leverer under evne over tid skaper frustrasjon og irritasjon hos kolleger, slik at det påvirker resultatene til hele teamet. Underprestering er dessuten tidkrevende for lederen som skal følge opp, og på sikt vil det påvirke bedriftens kultur og engasjement negativ. Dette vil i neste omgang påvirke kunderelasjoner, servicenivå, salg, brukeropplevelser osv., og vil gi negative økonomiske resultater for virksomheten.

At ledere blir nødt til å bruke mesteparten av sin tid på de dårligste medarbeiderne går også ut over de som presterer godt, fordi de får mindre tid og oppfølging fra sin leder. Det er da også lett å innføre et strengere regime og mer kontroll for alle, selv om det er de enkelte få man ønsker tettere fokus på. Dette vil oppleves som urettferdig og som manglende tillit, men er en typisk feil mange gjør.

Ta tak tidlig

Når en ansatt presterer for dårlig på jobb, er det derfor avgjørende å håndtere problemet før det rekker å utvikle seg. For å fange opp endringer i prestasjonsnivå og adferd tidlig nok, er det viktig at lederen kjenner sine medarbeidere svært godt, vet hva de kan, hva de gjør og hvordan de har det.

En ting er sikkert; det blir i alle fall ikke bedre av at man venter med å gjøre noe med det. Ta derfor tak tidlig, finn de bakenforliggende årsakene til underpresteringen og lag en prestasjonsforbedringsplan sammen med medarbeideren.

Bakenforliggende årsaker

Grunnene til at ansatte underpresterer kan være mange og sammensatte. Om det skyldes uklare- eller urealistiske forventinger, manglende opplæring, utydelige mål, eller om det er årsaker av mer personlig art som f.eks. samlivsbrudd, rusavhengighet eller psykiske lidelser, så skal lederne kunne fange opp dette og ta tak i det før det går for langt, og ender med sykmelding eller oppsigelse.

Lave prestasjoner skyldes også ofte nærmeste leder. Det kan være at lederen er fraværende, lar det skure og gå, er utydelig, ikke har mot eller kompetanse nok til å ta tak i problemene, eller generelt virker demotiverende på sine medarbeidere. Enkelte ledere tror fortsatt at bossy og fryktbasert ledelse kan skremme medarbeidere til bedre prestasjoner, til tross for at all forskning viser det motsatte. Fryktbasert ledelse skaper kun usikkerhet, dårligere prestasjoner, lavere lojalitet og høyere sykefravær! Gode ledere er autentiske og troverdige. De byr på seg selv, involverer og har gode relasjonelle ferdigheter.

Hva fremmer gode prestasjoner?

Når det gjelder hva som fremmer gode prestasjoner er forskningen også klar: Indre motivasjon. Medarbeidere som er indre motivert gjør færre feil, er mer fokusert, leverer bedrekvalitet, viser en ekstrarolle-adferd, har høyere firmalojalitet, har lavere sykefravær og opplever mindre negativt stress. 

Mulighet for å bestemme over egen jobb er en viktig driver av indre motivasjon. Da selvsagt innenfor gitte rammer. Videre er mestrings- og autonomistøttende lederatferd og et godt arbeidsmiljø også med på å fremme indre motivasjon. En kultur som kjennetegnes av kompetansedeling, vilje til å gjøre hverandre gode, mestringsopplevelse og autonomistøttende lederatferd fremmer de ansattes arbeidsinnsats og engasjement.

Hva gjør du når det begynner å svikte?

Når en arbeidstakers prestasjoner begynner å svikte må du ha to tanker i hodet samtidig. Du skal gjøre alt for å få vedkommende til å lykkes, og du skal begynne å dokumentere det som skjer. 

Som leder har du mange verktøy tilgjengelig for å hjelpe ansatte til å prestere bedre, og i de fleste tilfeller vil du klare det. Samtidig er det noen ganger det ikke er mulig, og vil ende med en oppsigelse. Derfor er det viktig at du dokumenterer det du gjør underveis.

Daglig ledelse

Det viktigste arbeidet gjøres i den daglige oppfølgingen av arbeidstakerne. Her kan du som leder ta tak og korrigere endret adferd. Ta de vanskelige samtalene tidlig, og gi eventuelt muntlige advarsler der det er nødvendig. 

Sørg for at den ansatte har klar oppfatning av hva som forventes av ham. Roller, ansvar og myndighet må være klart definert, og den ansatte må følges opp på målene som skal nås. Så er det viktig å bruke medarbeidersamtalen og andre samtaler med den ansatte fornuftig.

Hvis dette ikke fører frem og adferden ikke endrer seg, kan det føre til at man gir skriftlige advarsler, før man eventuelt starter et løp mot oppsigelse av arbeidstakeren.

Last ned gratis e-bok: Ny som HR-leder.

Hege Greaker

Hege var ansatt som HR- og ledelsesrådgiver i Simployer. Hun har lang erfaring med å jobbe praktisk med HR, men også strategisk og forretningsorientert.