Vil firedoble kostnaden for langtidssykefraværet

Hvis sysselsettingsutvalget får det som de vil, må arbeidsgiver betale fire ganger så mye sykepenger som i dag for en ansatt som er 100 prosent sykmeldt i et år. Samtidig vil de gjøre korttidsfraværet billigere for arbeidsgiver.
onsdag 10. april 2019
Lesetid: 7 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

DYRT LANGTIDSFRAVÆR: Simployers ekspert på sykepengeordningen, Atle Torp, har regnet på kostnadene for arbeidsgiver ved sysselsettingsutvalgets forslag til sykepengeordning.

Sysselsettingsutvalget la nylig frem sin rapport, hvor de foreslår relativt omfattende endringer i sykepengeordningen.

- Ekspertgruppen ønsker en ordning hvor det er sterkere incentiver på arbeidsgiver og arbeidstakersiden. I korte trekk går forslaget ut på å gjøre korttidsfraværet billigere og langtidsfraværet dyrere for arbeidsgiver, samtidig som arbeidstakeren selv får en del av regningen for langtidsfraværet. Begge parter vil få en stor gevinst av å ta i bruk graderte sykmelding, sier Simployers spesialist på sykepengeordningen, Atle Torp.

Skal være kostnadsnøytralt

Dersom endringen blir vedtatt, betyr det at mange arbeidsgivere vil få store endringer i hvor mye de betaler i sykepenger.

- I utvalgets rapport heter det at forslaget vil være kostnadsnøytralt for arbeidsgiverne. Samtidig er det klart at det vil slå ut ulikt fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Arbeidsgivere med mye korttidsfravær vil komme godt ut av en slik ordning, mens de de som sliter med et høyt langtidsfravær hvor det ikke er mulig å tilrettelegge for delvis arbeid vil komme langt dårligere ut, sier Torp.

Fem endringer i regelverket

Helt konkret har ekspertutvalget foreslått følgende fem endringer i sykepengeordningen: 

  • Arbeidsgiverperioden reduseres fra 16 til 7 kalenderdager. Arbeidsgiver betaler 10% av sykepengene opp til 50% av fulle sykepenger og deretter 25% av sykepengene.
  • Sykepengene reduseres til 80% etter 6 måneders 100% sykmelding. Ved gradert sykmelding kan 100% kompensasjon gir for inntil 12 måneder.
  • Ved 100% sykmelding skal den maksimale sykepengeperioden fortsatt være 12 måneder. Ved bruk av gradert sykmelding kan den utvides til maksimalt 18 måneder.
  • Det vurderes om oppsigelsesvernet pga sykdom i arbeidsmiljøloven § 15-8 første ledd skal utvides til 18 måneder.
  • Sykepengeperioden kan forlenges til inntil 2 år dersom det er gode utsikter for at arbeidstakeren kan komme tilbake til samme arbeidsgiver. Kompensasjonen blir i så fall 66%, altså lik nivået på AAP og ingen arbeidsgiverfinansiering.

Fire ganger så dyrt med langtidsfravær

Atle Torp og hans kolleger i Simployer har regnet på hvordan en slik ordning vil slå ut for arbeidsgiver ved korte og lange fravær.

- Våre beregninger viser at fravær inntil 9 uker blir billigere for arbeidsgiver og fravær utover 9 uker blir dyrere og dyrere. En person med årslønn på 390 000 kroner som bli fraværene i 52 uker vil med eventuelle nye regler koste arbeidsgiver 74 437 kroner. Etter gamle regler kostet dette bare 18 000 kroner. Benytter vi maksgrensene på 6 ganger grunnbeløpet som er 581 298 og en dagsats på 2 235 blir makskostnad for arbeidsgiver etter en eventuell ny lov kroner 110 866, sier Torp.

Nederst i artikkelen kan du se eksempler som viser hvordan disse tallene er beregnet.

Sparer penger ved tilrettelegging

Samtidig er det mye penger å spare for arbeidsgivere som klarer å tilrettelegge slik at den ansatte kan jobbe delvis underveis i sykefraværet.

- Klarer arbeidsgiver å tilrettelegge for graderte sykmeldinger reduseres kostnaden betydelig, slik at 26 ukers fravær med 50% sykmelding koster mindre enn en gammel arbeidsgiverperiode på 16 dager. Dersom et slik system innføres er beskjeden klar til arbeidsgiver, finn frem prosedyrer for oppfølging sammen med kreativ tilrettelegging og få folk tilbake på arbeid, ellers vil det koste deg dyrt. Forskjellen på 100% fravær i 26 uker for en person som tjener 390 000 kroner med kostnad på kr 40 313 og 50% fravær i 26 uker med kostnad på kr 16 875 er hele 23 438 kroner, sier Torp.  

Mest korttidsfravær

Simployers juridiske rådgiver understreker at det er langt mer korttidsfravær enn langtidsfravær.

- Hvis vi ser nærmere på NAVs statistikk over sykefravær viser den at 62,5 av alle sykefraværstilfeller er innenfor arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager. Legger vi til fravær som er mellom 17 dager og 8 uker vil samlet omfang være 82% etter tallene for 4. kvartal 2018. Disse tallene har vært forholdsvis stabile de siste årene. Det betyr at arbeidsgiver i de fleste tilfeller vil oppleve at den ansatte kommer tilbake før det er gått 8 uker. Hvis vi ser dette i sammenheng med de nye reglene er det godt nytt for arbeidsgiver hva angår de fleste fravær. For alt fravær innenfor 9 uker vil de foreslåtte reglene gi en lavere kostnad.

Store krav til tilrettelegging for langtidssyke

Bare litt over 6 prosent av sykefraværstilfellene varer utover 26 uker. Dette er derfor få tilfeller men de teller mange sykefraværsdager. For denne gruppen vil kostnaden bli svært mye høyere enn etter dagens regler.

- Dersom arbeidsgiver her vil unngå kostnader må det tilrettelegges. Man reduserer kostnaden betydelig dersom man kan tilrettelegge for 50 % gradert sykmelding. For de som har mistet hele sin arbeidsevne og hvor det ikke kan tilrettelegges og hvor de heller ikke omfattes av eventuelle fritaksordninger, vil kostnaden bli svært høy. Dette setter etter vår oppfatning svært høye krav til hvordan NAV vil involvere seg i oppfølgingen ved lengre fravær.

Eksempel ved fravær innenfor dagens arbeidsgiverperiode på 16 dager

En ansatt har et sykepengegrunnlag per dag på kr 1500. Dette tilsvarer en årslønn på kr 390 000. Etter dagens regelverk vil en måtte betale en arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager noe som normalt tilsvarer 12 arbeidsdager, eller 12 x 1500 = 18 000 kroner.

Nytt system vil medføre 7 kalenderdager = 5 arbeidsdager x 1500 = 7 500. I tillegg må man dersom man er 100% sykmeldt i 16 kalenderdager betale 10% av sykepengene opp til 50% = 750 x 7 x 10% = 525 kroner + 25% for de siste 50% = 750 x 7 x 25% = 1 312. Tilsammen kr 7 500 + 525 + 1312 = 9 337.

For personer som er syke i lengden på dagens arbeidsgiverperiode vil arbeidsgiver da spare 8 663 kroner mindre. Etter statistikken er ca. 60% av alle fraværstilfeller innenfor arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager.

Eksempel ved 100% fravær innenfor 9 uker

En ansatt har et sykepengegrunnlag per dag på kr 1500. Dette tilsvarer en årslønn på kr 390 000. Etter dagens regelverk vil en måtte betale en arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager noe som normalt tilsvarer 12 arbeidsdager, eller 12 x 1500 = 18 000 kroner. Utover dette betaler ikke arbeidsgiver noe i dagens system og samlet kostnad er da 18 000 kroner ved fravær i 9 uker.

Etter ny løsning må arbeidsgiver betale 7 500 for arbeidsgiverperioden på 7 kalenderdager. Etter dette vil arbeidsgiver få en kostnad de nærmeste 8 ukene eller i 40 sykepengedager på 10% for inntil 50% av fulle sykepenger og med 25% av resten. Dette blir 40 x 750 x 10% = 3 000 kroner + 40 x 750 x 25% = 7 500. Til sammen kr 7500 + 3 000 + 7 500 = 18 000 kroner.

Eksempel ved 100% fravær i 26 uker

En ansatt har et sykepengegrunnlag per dag på kr 1500. Dette tilsvarer en årslønn på kr 390 000. Etter dagens regelverk vil en måtte betale en arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager noe som normalt tilsvarer 12 arbeidsdager, eller 12 x 1500 = 18 000 kroner. Utover dette betaler ikke arbeidsgiver noe i dagens system og samlet kostnad er da 18 000 kroner ved fravær i 26 uker.

Etter ny løsning må arbeidsgiver betale 7 500 for arbeidsgiverperioden på 7 kalenderdager. Etter dette vil arbeidsgiver få en kostnad de nærmeste 25 ukene eller i 125 sykepengedager på 10% for inntil 50% av fulle sykepenger og med 25% av resten. Dette blir 125 x 750 x 10% = 9 375 kroner + 125 x 750 x 25% = 23 438. Til sammen kr 7500 + 9 375 + 23 438 = 40 313 kroner.

Eksempel ved 50% fravær i 26 uker

En ansatt har et sykepengegrunnlag per dag på kr 1500. Dette tilsvarer en årslønn på kr 390 000. Etter dagens regelverk vil en måtte betale en arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager noe som normalt tilsvarer 12 arbeidsdager, eller 12 x 1500 = 18 000 kroner. Utover dette betaler ikke arbeidsgiver noe i dagens system og samlet kostnad er da 18 000 kroner ved fravær i 26 uker.

Etter ny løsning må arbeidsgiver betale 7 500 for arbeidsgiverperioden på 7 kalenderdager. Etter dette vil arbeidsgiver få en kostnad de nærmeste 25 ukene eller i 125 sykepengedager på 10% for inntil 50% av fulle sykepenger. I og med at en her er 50% gradert sykmeldt slipper arbeidsgiver med 10% av alt utover 7 dager. Dette blir 125 x 750 x 10% = 9 375 kroner. Til sammen kr 7500 + 9 375 = 16 875 kroner.

Eksempel ved 100% fravær i 52 uker

En ansatt har et sykepengegrunnlag per dag på kr 1500. Dette tilsvarer en årslønn på kr 390 000. Etter dagens regelverk vil en måtte betale en arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager noe som normalt tilsvarer 12 arbeidsdager, eller 12 x 1500 = 18 000 kroner. Utover dette betaler ikke arbeidsgiver noe i dagens system og samlet kostnad er da 18 000 kroner ved fravær i 26 uker.

Etter ny løsning må arbeidsgiver betale 7 500 for arbeidsgiverperioden på 7 kalenderdager. Etter dette vil arbeidsgiver få en kostnad de nærmeste 25 ukene eller i 125 sykepengedager på 10% for inntil 50% av fulle sykepenger og med 25% av resten. Dette blir 255 x 750 x 10% = 19 125 kroner + 255 x 750 x 25% = 47 812. Til sammen kr 7500 + 19 125 + 47 812 = 74 437 kroner.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: