Vil bruke større ressurser på gransking av arbeidsulykker

Arbeidstilsynet har syv fokusområder de satser ekstra ressurser på i 2012. Blant annet vil de sette av ressurser for å avdekke årsakssammenhenger ved arbeidsulykker.
onsdag 12. oktober 2011
Lesetid: 3 Minutter

Arbeidstilsynet vurderer også å videreføre et prosjekt i samarbeid med Datatilsynet, som dreier seg om kontrolltiltak på arbeidsplassen. Her er alle satsingsområdene:

1. Forebygge muskel og skjelettplager
Prosjektet Føre var videreføres som hovedaktivitet. Her har man hatt tilsyn i flere ulike bransjer, men spesielt i barnehager, bygg og anlegg og hotell og restaurant. Til neste år vil kontorarbeidsplasser innen flere bransjer og ambulansetjenesten være to aktuelle områder i prosjektet.

2. Forebygge psykiske belastninger
Prosjektet Arbeid for helse videreføres som hovedaktivitet. Her er det fokus på mange ulike temaer, blant annet arbeidsbelastning og omstilling. Hvilke temaer som løftes opp og fokuseres sterkest i tilsynene, sees i relasjon til de utfordringer den enkelte bransje og virksomhet har. Her kan det nevnes at når det gjelder kontrolltiltak på arbeidsplassen, har Arbeidstilsynet nylig gjennomført felles tilsyn sammen med Datatilsynet. Dette er noe som eventuelt videreføres til neste år.

3. Styrke tilrettelegging og oppfølging
Prosjektet På lag videreføres som hovedaktivitet. Satsingsområdet har i hele strategiperioden hatt en høy tilsynsaktivitet med fokus på forebyggende HMS, og oppfølging av sykmeldte. Erfaringene underveis har medført at prosjektet På Lag fortløpende har søkt å øke fokus på forebyggende aktiviteter ved tilsyn. Det er sentralt for prosjektet å videreføre dette gjennom 2012. Det blir også viktig å bidra til at de nye bestemmelsene for oppfølging av sykmeldte følges. HMS håndbok for systematsik HMS arbeid. Les mer her.

4. Forebygge eksponering for støy og kjemiske og biologiske stoffer
I 2012 er det to prosjekter i tillegg til at det gjennomføres mange løpende tilsyn knyttet til ulike tema innen kjemisk og biologisk helsefare. Inneklimaprosjektet videreføres fra 2011 og har fokus på inneklima, forvaltning, drift og vedlikehold i skolene. Videre startes et nytt prosjekt der Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i de bransjene som er mest utsatt for støy, veilede virksomhetene om de helsemessige konsekvensene, og informere om gode tiltak slik at arbeidstakerne får redusert risiko for alvorlige helseproblemer knyttet til støy.

5. Forebygge arbeidsulykker og redusere skadeomfang
Byggherreprosjektet videreføres. Prosjektet vrir aktiviteten mer over fra bygg mot anlegg. Hovedaktivitetene for 2012 vil fortsatt bli å gjennomføre tilsyn på anleggsplasser og byggeplasser, og å gjennomføre veiledning rettet mot offentlige byggherrer og bransjeorganisasjoner. Et annen viktig aktivitet innen satsingsområdet er oppfølging av arbeidsulykker. Her vil Arbeidstilsynet i 2012 sette av mer ressurser både for å "avdekke" årsakssammenhenger ved arbeidsulykker gjennom ulykkesgransking, og aktiv oppfølging av virksomheter som har hatt ulykker med alvorlig personskade. De som blir berørt av ulykker er gjerne ekstra motiverte for å unngå flere ulykker. En tredje aktivitet som kan nevnes er innen landbruket, der Arbeidstilsynet tradisjonelt har brukt tilsyn som viktigste virkemiddel. I 2012 vil noe av aktiviteten dreie mer over på veiledning og samarbeid med bransjeorganisasjonene.

6. Forebygge sosial dumping
I hovedsak videreføres en stor tilsynsaktivitet med særlig fokus på bransjene bygg og anlegg, nærings- og nytelsesmiddelindustrien, verft, landbruk, transport, hotell og restaurant og renhold. Tema vil være å sjekke om arbeidstakerne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår, i tillegg til tema som arbeidstid, arbeidsavtaler, innkvartering og åpenbare brudd på andre HMS-krav.

7. Øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere
All aktivitet er organisert i et prosjekt som også videreføres, Rett start for unge arbeidstakere. Både tilsyn i bransjer og virksomheter med høy andel unge arbeidstakere, samt veiledning og informasjon, blant annet på utdanningsmesser, er viktige virkemidler. Arbeidstilsynet skal bidra til at unge arbeidstakere og deres arbeidsgivere skal ha kunnskap om arbeidslivets regler og sentrale betingelser for et godt arbeidsmiljø. Med abonnement på oppslagsverket Arbeidsmiljøloven er du alltid oppdatert på gjeldene lover og regler.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: