Viktige punkter fra revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen la denne uken frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Her har Simployers rådgivere oppsummert noen av punktene du bør få med deg.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 13. mai 2020
Lesetid: 3 Minutter

Regjeringen la tirsdag fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Dette skal vedtas i Stortinget før det eventuelt trer i kraft, og siden vi nå har en mindretallsregjering er det sannsynlig at det vil bli gjort endringer i forslagene. 

Her er noen av punktene arbeidsgivere bør få med seg fra forslaget:

Forlenget ordning med dagpenger og perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering ut oktobe

Hovedregelen er at arbeidsgiver kan permittere arbeidstaker uten lønn i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Denne perioden er allerede midlertidig forlenget ut juni for arbeidsgivere som per 27. mars 2020 hadde 14 eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt. 

  • Regjeringen foreslår at permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt, får fritaksperioden forlenget ut oktober. 
  • Regjeringen foreslår at de som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober. 

4 prosentpoeng lavere arbeidsgiveravgift for 3. termin (mai og juni)

For å sette ned kostnadene for arbeidsgivere som nå tar inn folk i arbeid foreslår regjeringen at arbeidsgiveravgiften settes ned med 4 prosentpoeng for mai og juni, dvs. 3. termin. I sone 5 (Finnmark og Nord-Troms) legges det opp til en lønnstilskuddsordning som svarer til 4 prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

Samme ordning foreslås for arbeidsgivere som er hjemmehørende på Svalbard og for andre arbeidsgiveres som utbetaler lønn ol. som beskattes etter svalbardskatteloven. Det foreslås videre å sette en nedre grense på kr 1 000 for rett til tilskudd. Arbeidsgiver trenger ikke søke om dette tilskuddet, Skatteetaten vil beregne tilskuddet ut fra de a-meldinger arbeidsgiver sender inn og utbetale tilskuddet til arbeidsgiver.

Det foreslås også at den reduserte arbeidsgiveravgiften skal gjelde for visse utsendte arbeidstakere fra USA og Canada, der det gjelder særskilt sats på 7 % ellers i året.

Arbeidsgiver innrapporterer grunnlaget for arbeidsgiveravgift på helt vanlig måte, uten å ta hensyn til redusert sats. Skatteetaten korrigerer så kravet om innbetaling av arbeidsgiveravgift før avgiften forfaller til betaling.

Forfallstidspunktet/betalingsfristen for 3. termin utsettes til 15.10. (Ordinær frist er 15.7.) (For 2. termin er allerede forfallstidspunktet/betalingsfristen utsatt til 15. august.)

A-meldingene skal sendes til vanlig frister (innen den 5. i måneden etter utbetalingen av lønn ol.)

Arbeidsgiveravgift på lønnskompensasjon som arbeidsgiver har forskuttert og som senere refunderes fra NAV

Det er tidligere vedtatt at arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget skal reduseres for den kalendermåneden arbeidsgiver mottar refusjonen fra NAV. For at arbeidsgivere som betale vanlig arbeidsgiveravgift i 2. termin ikke skal tape på at refusjonen kommer i 3. termin med redusert avgift, legges det opp til en ordning der arbeidsgiver for satt ned arbeidsgiveravgiften ut fra den satsen arbeidsgiver tidligere har betalt.

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvides

Ordningen utvides til å omfatte selskaper med inntil 25 ansatte (i dag: 12 ansatte) og driftsinntekter og balansesum på inntil 25 millioner kroner (i dag 16 millioner). Det foreslås videre at regelen om av bare personer ansatt etter 1.1.2018 kan benytte ordningen fjernes.

Disse endringene krever godkjennelse fra ESA (EFTAs overvåkningsorgan), og det er derfor noe usikkert når utvidelsen kan iverksettes.

Midlertidig startavskrivninger på 10 prosent for saldogruppe d

Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig ordning med 10 prosent startavskrivning for saldogruppe d (maskiner mv.). Det innebærer at avskrivingssatsen for 2020 øker fra 20 prosent til 30 prosent.

Økt avskrivning av nyanskaffede skip i en midlertidig saldogruppe 

For anskaffelser fremover i 2020 vil avskrivningssats være 20% i stedet for 14% som gjelder normalt i saldogruppe E. Gjelder ikke for eksisterende skip, kun nyanskaffelser etter d.d.

Merverdiavgiftsfritak for dybdejournalistikk

Regjeringen foreslår å utvide merverdiavgiftsfritaket for aviser til også å omfatte dybdejournalistikk. Endringen legger til rette for at medier som driver med denne type journalistisk produksjon, kan utnytte mulighetene som ligger i elektronisk publisering.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: