Viktige endringer i 2012

Her er oversikten over de viktigste regel- og satsendringene innenfor personal, lønn, skatt, moms og avgifter i 2012.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 2. januar 2012
Lesetid: 3 Minutter

Lønn:
Kilometersats økes
Grensen for lav kilometersats i reisefradraget økes fra 35.000 kilometer til 50.000 kilometer. Tidligere fikk man kun fradrag på 70 øret per kilometer etter passerte 35.000 kilometer, men nå økes det fradraget med 80 øre frem til man passerer 50.000 kilometer. Dermed blir det større skattefradrag for de som pendler langt.

Forskuddssatser
Flere forskuddssatser for 2012 økes noe fra fjorårets nivå. Det gjelder blant annet kosttillegg, kjøregodtgjørelse og satser for firmabil. Se alle forskuddssatsene i endring i denne oversikten.

Personal:

Permitteringsreglene endres
Fra og med 1. januar endres permitteringsreglene. Regjeringen gjør det nå mindre fleksibelt for arbeidsgivere å permittere. Den maksimale dagpengeperioden ved permittering reduseres fra 52 til 30 uker i løpet av en 18 måneders periode, og antall lønnspliktdager for arbeidsgiver etter permittering av en ansatt økes fra fem til ti dager fra og med 40 prosent til 100 prosent permittering. Ved permittering under 40 prosent forblir arbeidsgiverperioden uendret: 15 dager. Endringene gjør at det både blir dyrere for arbeidsgiver å permittere og de permitterte må tilbake i jobb eller ut på arbeidsmarkedet på et tidligere tidspunkt. Reglene gjelder for permitteringer iverksatt fra og med 2012. Arbeidstakere som ble permittert i 2011, går under det gamle regelverket.

Skatt:

Fritaksmetoden - endringer i treprosentregelen
Treprosentregelen innebærer at tre pst. av aksjeinntekt som ellers er skattefrie etter fritaksmetoden likevel er skattepliktig. Det er vedtatt at treprosentregelen i fritaksmetoden fra og med inntektsåret 2012: generelt bare skal omfatte utbytte/utdeling og ikke gevinst i konsernforhold heller ikke skal få anvendelse på utbytte skal omfatte utdeling fra deltagerlignet selskapskal omfatte utbytte/utdeling til selskap hjemmehørende i utlandet hvor aksjene/andelene er knyttet til selskapets virksomhet i Norge.

Oppheving av reglen om korreksjonsinntekt
Det er vedtatt å oppheve reglene om korreksjonsinntekt med virkning fra og med inntektsåret 2012. Det er i denne sammenheng gitt en overgangsregel som innebærer at korreksjonsinntekt som er beregnet til og med inntektsåret 2011, skal kunne reverseres etter hvert som selskapets underdekning utlignes. Korreksjonsinntekt som ikke er fradragsført innen 2017, kan kreves fradragsført i sin helhet i 2017.

Økt avskrivningssats for bygg og anlegg med kort levetid
Det er vedtatt at driftsmidler i saldogruppen for bygg og anlegg kan avskrives med en forhøyet sats på 10 prosent dersom brukstiden ikke må anses å overstige 20 år. Videre presiseres det i skatteloven at hjelpe- og tilleggsinstallasjoner i industrianlegg mv. skal avskrives i bygg- og anleggsgruppen. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Lønnsfradrag for enkeltpersonforetak med ansatte
Det er vedtatt å fjerne lønnsfradraget for enkeltpersonforetak med ansatte, med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Avgifter:

Omregistreringsavgiften for næringskjøretøy reduseres med 20 prosent.

Elektronisk levering av omsetningsoppgave for merverdiavgift
Det er vedtatt at omsetningsoppgave for merverdiavgift hvor terminen utløper etter 1. januar 2012 skal leveres elektronisk. Det er mulig å søke om fritak fra plikten til å levere elektronisk. Levering av omsetningsoppgave på papir, uten at det er gitt fritak fra plikten til elektronisk levering, kan sanksjoneres ved ileggelse av forhøyet utgående merverdiavgift.

Økt matmoms
Med virkning fra 1. januar 2012 økes merverdiavgiftssatsen på matvarer fra 14 til 15 prosent. I merverdiavgiftsloven § 22-1, jf. merverdiavgiftsforskriften § 22-1 flg., er det gitt nærmere bestemmelser om registrerings- og dokumentasjonsplikt ved endringer av merverdiavgiftsatsen.

Garantireparasjoner
Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført i Norge for næringsdrivende hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet. Fritaket gjelder garantireparasjoner av vare eller anlegg som den utenlandske næringsdrivende har levert til kjøper i Norge, eksempelvis biler og hvite- og brunevarer. Fritaket innebærer en forenkling både for de næringsdrivende og Skatteetaten.

I oppslagsverkene til Infotjenester finner du oversikt over alle gjeldende regler og forklaringer innenfor sykepengeordningen, arbeidsmiljøloven, ferieloven, lønn og mye mer. Prøv oppslagsverkene gratis i her!

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter