Ulike reaksjonsmåter på uønsket adferd

Irettesettelse, advarsel, oppsigelse eller avskjed. Som leder må du vurdere ulike tiltak hvis en ansatt f.eks ofte kommer for sent, ruser seg, stjeler eller bryter andre retningslinjer. I denne artikkelen kan du lese mer om de ulike alternativene.
schedule mandag 6. juni 2022
Lesetid: 2 Minutter

Hva er uønsket adferd fra arbeidstaker?

Uønsket atferd fra en arbeidstaker kan være knyttet til en rekke ulike forhold. En fellesnevner for slike situasjoner er at arbeidstaker oppfører seg på en måte som arbeidsgiver ikke aksepterer.

Årsakene til at oppførselen er uønsket vil kunne variere og kan være knyttet til:

  • Brudd på lover og forskrifter
  • Brudd på avtaler
  • Brudd på interne retningslinjer
  • Handlinger som det er bred enighet om er etisk eller moralsk forkastelig

Eksempler på uønsket adferd

Nedenfor er det noen eksempler på hva uønsket atferd kan være:

  • Arbeidstaker utfører ikke arbeidsoppgavene i samsvar med fastsatte retningslinjer
  • Arbeidstaker oppfører seg på en måte som oppleves som ubehagelig, for eksempel av kunder eller kollegaer
  • Arbeidstaker overholder ikke den fastsatte arbeidstiden, for eksempel ved at vedkommende ofte kommer for sent
  • Arbeidstaker melder ikke fra om fravær i samsvar med gjeldende retningslinjer
  • Arbeidstaker mobber eller trakasserer kollegaer eller ledere

Det er ikke arbeidstaker selv som avgjør hva som er akseptabelt eller ikke. Dette er det arbeidsgiver/leder som bestemmer.
Utgangspunktet er imidlertid at det er arbeidstakers atferd i arbeidstiden, inkludert sosiale arrangement i regi av arbeidsgiver, som er relevant for arbeidsforholdet.

Det kan ikke utelukkes at private forhold får konsekvenser i arbeidsforholdet, men en forutsetning for dette er at det påvirker arbeidssituasjonen. Dette kan for eksempel være tilfelle der arbeidstakers handlinger ødelegger den nødvendige tilliten i arbeidsforholdet eller der negative handlinger er rettet mot kollegaer, ledere, samarbeidspartnere eller kunder. 

En oversikt over ulike reaksjonsmåter ved uønsket adferd

Hva som er en naturlig reaksjon fra arbeidsgiver på uønsket atferd fra arbeidstaker vil variere. Reaksjonsmåte må blant annet vurderes ut fra hvor alvorlig forholdet er, og om det er første gang det skjer eller om arbeidstaker har gjort det samme eller liknede tidligere.

De reaksjonsmåtene som kan være aktuelle for arbeidsgiver er:

Muntlig eller skriftlig irettesettelse

Gjennom en irettesettelse får arbeidstaker beskjed om at den måten vedkommende opptrådte på ikke er i samsvar med det som gjelder i virksomheten. Samtidig gis det beskjed om hva som forventes av arbeidstaker. 

Muntlig eller skriftlig advarsel

I tillegg til å få beskjed om at noe ikke er akseptabelt og veiledning om hva som forventes, innebærer en advarsel at arbeidstaker får beskjed om at gjentakelse kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Oppsigelse

Arbeidsforholdet avsluttes, men arbeidstaker jobber på vanlig måte i den oppsigelsestiden som gjelder i arbeidsforholdet.

Avskjed

Arbeidsforholdet avsluttes umiddelbart og arbeidstaker må dermed forlate arbeidsplassen den dagen avskjeden mottas.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: