Uenighet om regnskapsføring av ny AFP-ordning

Man kan nesten spekulere i om partene som har inngått pensjonsforliket ikke så hvilke finansielle konsekvenser forliket ville få når man ser uenigheten som har kommet frem de siste ukene.
fredag 10. desember 2010
Lesetid: 2 Minutter

Ny AFP-ordning i privat sektor, som innføres med virkning fra 01.01.2011, innebærer at foretak som er med i ordningen skal betale premie for de ansatte i bedriften med en premiesats som er felles for alle som har slik avtale. Premien skal innbetales til Fellesordningen. Fellesordningen er et eget rettssubjekt opprettet av deltakende parter.
Det er Fellesordningen som forvalter mottatte premieinntekter. Det er også styret i Fellesordningen som fastsetter premiesatsen, dvs. hvor stor prosentandel premien skal utgjøre av lønnsutbetalingene hvert år. For 2011 er premiesatsen fastsatt til 1,4 %. Det antas at premien vil øke etter hvert.

Bygge pensjonsfond
Midlene skal benyttes til å betale pensjoner, samt bygge opp et pensjonsfond til dekning av arbeidsgivers forventede fremtidige forpliktelser. Foretakene som er med i ordningen bærer risiko for økte fremtidige premier, bl.a. som følge av at fremtidig lønnsvekst høyere enn antatt, aktuarrisiko knyttet til levetid og Fellesordningens forvaltning av midlene i pensjonsfondet. Disse faktorene skal ikke påvirke pensjonsutbetalingens størrelse, men vil påvirke størrelsen på den premien som skal innbetales til Fellesordningen.
Dette er bakgrunnen for at både Norsk Regnskapsstiftelse og Finanstilsynet klassifiserer den nye AFP-ordningen i privat sektor som en ytelsesbasert flerforetaks pensjonsordning. Det betyr at forpliktelser som følge av å delta i ordningen må regnskapsføres i balansen.

Trenger pålitelig informasjon
Både Norsk Regnskapsstiftelse og Finanstilsynet påpeker at det ennå ikke foreligger pålitelig informasjon for å kunne foreta en slik avsetning i balansen, og at slik regnskapsføring betinger at Fellesordningen fremskaffer en konsekvent og pålitelig allokeringsnøkkel som grunnlag for balanseføringen. Det er lite trolig at man har slikt datagrunnlag på plass til avleggelse av årsregnskapet for 2010. Inntil dette er på plass, må forsikringsordningen regnskapsføres som en innskuddsbasert pensjonsordning.

Uaktuelt for NHO
NHO sier at det er uaktuelt å godta at den nye AFP-ordningen skal bokføres som en ytelsesbasert pensjonsordning, da dette vil medføre økt finansiell belastning på foretakene som er med i ordningen. De mener at dette bryter med forutsetningene i den avtalen som NHO har inngått med arbeidstakerorganisasjonene og regjeringen.
Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet se på hva som skal til for at den nye AFP-ordningen kan klassifiseres som en innskuddsbasert forsikringsordning. Konklusjon i brev fra Finanstilsynet: "Finanstilsynet bemerker at en eventuell endring av ordningen til en forsikret ordning synes vanskelig å se for seg gjennomført med dagens premienivå".

Diskusjonen fortsetter
Med NHO sitt sterke utspill, er nok ikke siste ord sagt i diskusjonen rundt hvordan denne nye AFP- ordningen skal håndteres regnskapsmessig. Uansett så ser det ut til at for regnskapsåret 2010, må forsikringsordningen regnskapsføres som en innskuddsbasert pensjonsordning.
Små foretak vil også etter at det foreligger tilstrekkelig datagrunnlag for balanseføring av forpliktelsen, kunne velge å benytte seg av unntaket fra balanseføring som fremkommer i NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: