Når har ansatte rett på fri fra jobben?

En ansatt har krav på fri ved flere anledninger i henhold til arbeidsmiljøloven. Her har du en samlet oversikt.
mandag 6. juni 2022
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Ansatte har i henhold til loven rett til fri i visse situasjoner. Det kan for eksempel være ved fødsel, pleie av pårørende eller hvis man har syke barn. Denne retten til fri er hjemlet i arbeidsmiljøloven kapittel 12.

Nedenfor finner du en oversikt over alle disse lovfestede permisjonene.

Når småbarnsforeldre etter permisjon ønsker å redusere arbeidstiden, må de søke redusert arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-2 fjerde ledd. Dette er ingen permisjonsbestemmelse og er derfor ikke med i oversikten.

Når det gjelder permisjon i forbindelse med religiøse høytider, for de som ikke tilhører den norske kirke, er hjemmelen for permisjon i arbeidsmiljøloven § 12-15

Mange stiller også spørsmål om ansatte har rett til fri i en rekke andre sammenhenger, eksempelvis ved tilvenning av barn i barnehage, første skoledag o.s.v. Denne type permisjoner kalles gjerne for velferdspermisjoner.

Har dere personalhåndbok i din bedrift? Med Simployer personalhåndbok kan ansatte selv sjekke sine rettigheter og plikter når de lurer på noe - uten å kontakte leder eller HR. Les mer her.

Oversikt over lovfestede permisjoner

Pleie og omsorg

Grunn for fri Hvem? Varighet Penger? Lovhjemmel
Pleie av nærstående i livets sluttfase Alle Inntil 60 dager for hver pasient Pleiepenger fra NAV AML § 12-10
FTL § 9-12
Nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer, registrert partner Alle Inntil 10 dager pr kalenderår Nei AML § 12-10
Nødvendig omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år Foreldre Inntil 10 dager pr kalenderår Nei AML § 12-10


Familieforøkelse

Grunn for fri Hvem? Varighet Penger? Lovhjemmel
Svangerskapskontroll Mor Alle kontroller Lønn fra arbeidsgiver AML § 12-1
Svangerskapspermisjon Mor Inntil 12 uker under svangerskapet Foreldrepenger fra NAV AML § 12-2
FTL § 14-4
Omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon Far, medmor el. andre som bistår mor 2 uker ved fødsel eller omsorgsovertakelse Nei (kan være regulert i avtale) AML § 12-3
Fødselspermisjon Mor Pliktpermisjon for mor de første 6 uker etter fødsel Foreldrepenger fra NAV AML § 12-4
FTL § 14-9
Foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon Begge foreldre Totalt 12 måneder, evt. mer der NAV yter foreldrepenger Foreldrepenger fra NAV
Fødsel: 49/59 uker
Adopsjon 46/56 uker
AML § 12-5
FTL § 14-9
Utvidet foreldrepermisjon Begge foreldre 12 mnd for hver forelder.
24 mnd ved aleneomsorg
Nei AML § 12-5
Delvis foreldrepermisjon Begge foreldre Avtale - innen en tidsramme på 3 år Foreldrepenger fra NAV AML § 12-6
FTL § 14-16
Permisjon ved overtakelse av fosterbarn Begge fosterforeldre Inntil 24 måneder samlet. 36 mnd ved aleneomsorg Kan ha rett på kommunal godtgjørelse AML § 12-5
Ammefri Mor Den tid man trenger for å amme Lønn fra arbeidsgiver inntil 1 time på dager med 7 timers arbeidsdag eller mer, inntil barnet er 1 år.
Utover dette: Ulønnet permisjon.
AML § 12-8


Små barn

Grunn for fri Hvem? Varighet Penger? Lovhjemmel
Barn og barnepassers sykdom Begge foreldre For nødvendig omsorg inntil 10 dager årlig til hver av foreldrene (15 ved flere enn 2 barn). Det dobbelte for enslige og ved kronisk syke barn. Omsorgspenger fra arbeidsgiver inntil 10 dager.
Rettigheter utover 10 dager refunderes av NAV
AML § 12-9
FTL § 9-5 og § 9-6
Barns sykehusbehandling Begge foreldre og evt. andre Fastsettes ut fra barnets behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Pleiepenger fra NAV AML § 12-9
FTL § 9-10
Alvorlig sykt barn Begge foreldre og evt. andre Fastsettes ut fra barnets behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Pleiepenger fra NAV AML § 12-9
FTL § 9-10


Utdanning, militærtjeneste, verv, religion

Grunn for fri Hvem? Varighet Penger? Lovhjemmel
Utdanningspermisjon Alle Heltid eller deltid inntil 3 år Nei AML § 12-11
Militærtjeneste Alle Pliktig eller frivillig militærtjeneste, samt inntil 24 måneder ved internasjonale fredsoperasjoner. Nei (men ved pliktig tjeneste opptjenes feriepenger for 3 måneder hvert opptjeningsår. AML § 12-12
Ferieloven § 10
Offentlige verv Alle I det omfang som er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt. Nei AML § 12-13
Religiøse høytider for de som ikke tilhører Den norske kirke Alle som ikke hører til Den norske kirke Inntil 2 dager i året Arbeidstaker kan ikke trekkes i lønn. Arbeidsgiver kan imidlertid kreve at disse ekstra fridagene blir innarbeidet i forkant eller etterkant. AML § 12-15

Se også: Simployer tid og plan

Digital løsning som forenkler arbeidet med tidsregistrering og bemanningsplanlegging.

  • Enkel tidsregistrering med mobilen
  • Automatiske beregninger av timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, med mer
  • Medarbeidere har alltid oversikt og kan selv produsere timelister

Les mer og book demo

Del siden: