Nye regler for vold og trusler om vold i arbeidslivet

Fra nyttår gjelder nye regler om vold og trusler på jobben. Nå er det presisert at alle arbeidsgivere må kartlegge risiko og innføre tiltak når det er behov.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 22. november 2016

Arbeids og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet. Regelverket trer i kraft 1. januar 2017.

Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp sier vold og trusler om vold nå tas inn som en type risikofylt arbeid, og blir håndtert på samme måte som andre fysiske risikofaktorer som for eksempel arbeid med kjemikalier og arbeid i høyden.

- Det er allerede bestemmelser knyttet til vold og trusler på arbeidsplassen, blant annet i arbeidsmiljøloven. Risiko for vold og trusler om vold har også vært dekket opp av de generelle bestemmelsene som krever at du skal kartlegge arbeidsmiljøet og sette i verk tiltak for å redusere risikoen når det er behov for det. Det nye er imidlertid at vold og trusler om vold tas inn som et eget tema i arbeidsmiljøforskriftene, hovedsakelig gjennom et eget kapittel i forskrift om utførelse av arbeid, sier Sandtorp.

Betydelig risiko i noen bransjer

Bakgrunnen for endringen er blant annet undersøkelser som viser at vold og trusler om vold er en arbeidsmiljøutfordring i mange bransjer.

I høringsbrevet i forbindelse med regelendringen heter det at det er varierende hvordan det arbeides forebyggende med vold og trusler i ulike bransjer.

- Selv om det gjøres et godt arbeid i en del virksomheter, så viste kartleggingen at mange ikke får den opplæring og informasjon som trengs for trygg og sikker jobbutførelse. På bakgrunn av dette arbeidet foreslår derfor Arbeidstilsynet en utdypende regulering av temaet vold og trusler om vold i arbeidsmiljøforskriftene, heter det i høringsbrevet.

Kartlegging, opplæring og tiltak

Gjennom det nye regelverket stilles det blant annet krav om at:

  • Virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler, og det er listet opp forskjellige faktorer det skal legges særlig vekt på.
  • Arbeidstakerne får nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner, samt at arbeidsgiver sikrer at opplæring og øvelse gjentas ved vesentlige endringer eller pga. annet behov.
  • Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon bl.a. om hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner.
  • Virksomhetene gjennomfører de tiltak som må til, og at ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp på en god måte i ettertid.

Et nødvendig regelverk

Gjennom høringsrunden kom det en del innvendinger fra arbeidsgiverorganisasjoner som mente at regelverket er godt nok fra før. De fleste arbeidstakerorganisasjonene og Statens arbeidsmiljøinstitutt mener imidlertid det er nyttig med en utdypning og klargjøring.

Det er Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp enig i.

- Jeg ser både gjennom kursvirksomhet og samarbeid med kundene våre at det varierer hvor bevisste man er på kartlegging og vurdering av vold og trusler, også i virksomheter der dette er en del av hverdagen. Så forstår jeg innvendingen mot at lite kunnskap om nåværende regelverk ikke nødvendigvis løses med flere regler. I dette tilfellet tror jeg imidlertid en presisering og utdyping av kravene vil ha en positiv effekt både gjennom økt fokus og mer målrettede vurderinger og tiltak, og rett og slett være en nyttig hjelp for mange arbeidsgivere.

Rent generelt mener Sandtorp det er positivt at fokus på organisatoriske og psykososiale forhold konkretiseres i regelverket, slik at både arbeidsgiverne og arbeidstakerne kan gjøre en bedre innsats på dette området enn det som ofte er tilfellet i dag.

- Jeg mener for eksempel at mange arbeidstakere opplever det som uklart hvilke vurderinger de selv skal  gjøre knyttet til trusler, og hvilke saker som også skal vurderes av leder og/eller andre. Jeg håper det nye regelverket kan øke fokuset og gjøre denne problemstillingen litt mer kjent i virksomhetene, avslutter Sandtorp.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter