Når har arbeidstaker krav på å bruke syke barn-dager?

Arbeidstaker må ha jobbet i fire uker for å kunne benytte syke barn-dager. Hvor mange syke barn-dager en ansatt har krav på er avhengig av antall barn, om vedkommende er alene-forelder eller om barnet er kronisk syk eller funksjonshemmet.
Jørgen Brostrøm, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule mandag 6. juni 2022
Lesetid: 3 Minutter

Arbeidstaker har rett til omsorgspenger, også kjent som syke barn-dager, når det oppstår tilsynsbehov i forbindelse med sykdom for barn som arbeidstakeren har omsorg for. Folketrygdloven § 9-5 forteller at arbeidstaker har rett til omsorgspenger: 

  1. På grunn av tilsyn med og pleie av et sykt barn i hjemmet eller i helseinstitusjon
  2. Når den som har det daglige barnetilsynet er syk
  3. Fordi den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi vedkommende følger et annet barn til utredning eller til innleggelse i helseinstitusjon
  4. Fordi barnet på grunn av sykdom trenger oppfølging i form av legebesøk mv. selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen

Retten til omsorgspenger gjelder som hovedregel ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Ved kronisk sykdom eller funksjonshemming hos barnet utvidet aldersgrensen til 18 år.

Fosterforeldre har lik rett til omsorgspenger som øvrige arbeidstakere

Egenmelding ved barns sykdom

Arbeidstakers rett til omsorgspenger ved barns- eller barnepassers sykdom krever fire ukers opptjening, jf. folketrygdloven § 9-8 første ledd. Sykt barn kan dokumenteres med egenmelding samtidig som retten til omsorgspenger fra arbeidsgiver er opptjent.

Arbeidstaker kan levere egenmelding ved alle sykt barn dagene vedkommende har rett til per kalenderår, men arbeidsgiver kan be om dokumentasjon fra fjerde fraværsdag i et sammenhengende fravær, jf. folketyrgdloven § 9-7 tredje ledd.

Arbeidstaker kan ikke benytte egenmelding i de første fire ukene av en ansettelse. Om arbeidstaker kommer direkte fra et annet arbeidsforhold, eller har mottatt sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger eller foreldrepenger rett i forkant av ansettelsen, så har arbeidstaker rett til omsorgspenger fra NAV. Krav om omsorgspenger for fravær i forbindelse med barns sykdom i de fire første ukene etter en ansettelse må da dokumenteres med legeerklæring på barnet eller barnepasser. 

Antall dager

Antallet syke barn-dager en arbeidstaker har krav på per kalenderår er avhengig av antall barn, om arbeidstaker er alene om omsorgen, eller om barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Arbeidstaker må dokumentere overfor arbeidsgiver om NAV har innvilget utvidet antall stønadsdager på grunn av kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. 

Antall barn  Antall dager Kronisk sykt eller funksjonshemmet
1-2 barn 10 dager + 10 dager
3 eller flere barn 15 dager + 10 dager


Hvis man er alene med omsorgen:

Antall barn  Antall dager Kronisk sykt eller funksjonshemmet
1-2 barn 20 dager + 10 dager
3 eller flere barn 30 dager + 10 dager


Arbeidsgivers betalingsplikt

Forutsatt at arbeidstaker har opptjent rett til syke barn-dager gjennom fire ukers opptjening, har arbeidsgiver betalingsplikt for de første 10 dagene.
Om arbeidstaker har rett til flere enn 10 dager har arbeidsgiver en forskutteringsplikt for alle dagene, men kan søke refusjon fra NAV fra dag 11.
Om arbeidstakeren har omsorg for et barn over 12 år med utvidet rett til omsorgspenger, og ikke har omsorg for andre barn under 12 år, kan arbeidsgiver søke refusjon fra 1. dag. 

Foreldre som er alene om omsorgen

En forelder anses å være alene om omsorgen når vedkommende har mer enn 50% av omsorgen for barnet.

Selv om den ene av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan stønadsdagene fordeles mellom foreldrene i forhold til omfanget av avtalt samvær. Det er et vilkår at NAV får skriftlig erklæring fra begge foreldrene om samværsfordelingen. NAV utsteder en bekreftelse som arbeidstaker leverer sin arbeidsgiver.

Når en av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan opptil 10 av stønadsdagene overføres til ektefelle, eller til samboer når samboerforholdet har vart i minst 12 måneder. Det er et vilkår at NAV får skriftlig melding om overføringen. NAV utsteder en bekreftelse som arbeidstaker leverer sin arbeidsgiver.

Hele eller halve dager

I motsetning til sykepenger når arbeidstaker selv er syk krever ikke folketrygdloven at arbeidstaker må være fraværende en hel arbeidsdag for at fraværet skal gå til forbruk av en sykt barn-dag. Lovgiver har derimot uttalt at det ikke er i veien for at arbeidsgiver tillater bruk av halve dager.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: