Mange fallgruver når ansatte jobber i utlandet

Ny teknologi har gjort fjernarbeid og arbeid på tvers av landegrenser enklere. Til tross for gode digitale verktøy er administrasjon av ansatte i utlandet fortsatt en utfordring for mange.
Ole Peter Galaasen, Innholdsprodusent
schedule onsdag 31. august 2022
Lesetid: 3 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm sier det er mye å tenke på når man har ansatte som jobber fra utlandet

Grensekryssende arbeid innebærer økt risiko for arbeidsgiver og arbeidstaker med tanke på lovpålagte regler i både ansettelses- og arbeidsland. 

En av fallgruvene er at arbeid i utlandet kan få konsekvenser for medlemskapet i folketrygden.

– Det viktigste er å forstå at arbeid i utlandet har konsekvenser for medlemskapet i folketrygden, men at det må skilles på arbeid i utlandet på arbeidsgivers- eller arbeidstakers initiativ. Det er egne regler for utsendte arbeidstakere, men om arbeidet utføres på arbeidstakers initiativ er hovedregelen at arbeidstaker mister medlemskapet i folketrygden, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Som arbeidsgiver må man undersøke med både norske og utenlandske myndigheter hva som gjelder ut ifra forutsetningene for oppholdet i utlandet.

– Reglene for medlemskap i folketrygden er i liten grad tilpasset dagens arbeidsliv med «hybrid-kontor» og fjernarbeid i utlandet. Det er derfor viktig å tenke på hvordan medlemskapet påvirkes. Hovedregelen er at medlemskapet i folketrygden opphører ved arbeid i utlandet, men det finnes unntak som jeg skal snakke mer om i et webinar neste uke, sier Brostrøm.

Lær mer om dette og mye annet på gratis webinar om administrasjon av ansatte i utlandet onsdag 7. september.

Ledelse på tvers av landegrense

Fjernledelse og oppfølging av ansatte i utlandet kan også være en utfordring. Brostrøm peker på flere grep som sørger for godt arbeidsmiljø og god oppfølging av ansatte i utlandet.

– Først og frem må alle sette tydelige mål for virksomheten, avdelingene og stillingen. Både ledere og medarbeidere bør ha faste rutiner og møtepunkt for status, fremdrift og rapportering. Jeg anbefaler også å legge planer for å imøtekomme kultursjokk, uroligheter eller andre uforutsette hendelser.

Han mener at uavhengig av avstand, bør virksomheter jobbe aktivt med å skape et godt arbeidsmiljø.

– Jobbtilfredshet, helse og produktivitet er viktige faktorer ved arbeidet som må ivaretas for at medarbeidere skal oppleve mestring, tilhørighet og identitet. Det er viktig at medarbeidere føler en tilknytning til arbeidsplassen sin, spesielt når distansen er stor. Når medarbeidere jobber i utlandet, er det nødvendig å ha en gjennomtenkt plan for hvordan ivareta arbeidsmiljø og kultur gjennom digitale flater, sier Brostrøm.

Ledelse og kommunikasjon

Han understreker viktigheten av gode rutiner for kommunikasjon og dialog med ansatte i utlandet.

– Relasjonen og dialogen en har med medarbeiderne er et av de viktigste verktøyene en har som leder, og er selve nøkkelen til at samarbeidet vil fungere. Fysisk distanse øker behovet for en tydeliggjøring av hvordan en kommuniserer, og hva slags dialog en ønsker på arbeidsplassen.

– Ledelse og kommunikasjon henger tatt sammen. Digitale flater, stor spredning i geografiske områder og tidsforskjeller kan gjøre dette arbeidet mer utfordrende. Et tydelig rammeverk rundt kommunikasjon er derfor viktig, sier han.

Selvledelse krever tilrettelegging

Brostrøm har sett hvordan lederfaget har utviklet seg og tilpasset seg økt bruk av fjernarbeid.

– Evnen til selvledelse er en nødvendig faktor når medarbeidere sitter fra hverandre. Selvledelse innebærer evnen til å lede, påvirke og motivere seg selv for å nå ønskede mål. En forutsetning er støtte og tilrettelegging fra ledere og virksomhet.

– Det innebærer å sette tydelig rammer, men likevel legge opp til autonomi og handlefrihet. For å lykkes krever det blant annet at ledere er tilgjengelig for medarbeidere som har ekstra behov for oppfølging eller veiledning rundt egen arbeidshverdag. Gode og trygge rammer for arbeid i utlandet skaper økt trivsel og høyere produktivitet, avslutter Brostrøm.

Lær mer om dette og mye annet på gratis webinar om administrasjon av ansatte i utlandet onsdag 7. september.

SE OGSÅ: Nytt støtteverktøy for hjemmekontor og hybride løsninger

Mange virksomheter har innført eller vurderer å innføre mer fleksible løsninger for sine ansatte. Da dukker det raskt opp mange problemstillinger som arbeidsgivere må ta stilling til.

Vi har laget et helt nytt støtteverktøy hvor vi hjelper deg med å håndtere problemstillingene knyttet til hjemmekontor og hybride løsninger.

Les mer og prøv gratis!

Del siden: