Mange bruker ledende og særlig uavhengig stilling feil

Ansatte med ledende eller særlig uavhengig stilling trenger ikke følge arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven. Hvem som er omfattet er det veldig mange som misforstår.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 7. september 2022
Lesetid: 4 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken sier reglene for ledende og særlig uavhengig stilling kan være vanskelig å forstå.

Svært mange arbeidstakere har i sin arbeidsavtale at de har en ledende eller særlig uavhengig stilling. Kort fortalt innebærer det at arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid ikke gjelder. Mange tenker bare på det som «ikke rett til overtid» eller «overtid inkludert».

For ordens skyld: Det er ikke mulig å ha en stilling som er begge deler, altså både ledende og særlig uavhengig.

Må først gjøre en vurdering

Selv om arbeidsmiljøloven åpner for å unnta ansatte i ledende og særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene, betyr det ikke at det holder å skrive dette i arbeidsavtalen.

– Dette er ment som en snever unntaksregel. I tillegg stilles det faktisk et krav om at det skal foretas en vurdering før man kategoriserer en stilling som ledende eller særlig uavhengig. Problemet er at dette kravet ikke står direkte i loven. Etter min oppfatning har det ført til at arbeidsgivere tror at hvis en stilling har "leder" i tittelen eller har noe fleksibilitet, så skal eller kan stillingen unntas, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken.

– Mange av de vi snakker med om dette er rett og slett ikke klar over at de må gjøre en vurdering, og vi får ofte spørsmål om en stilling «skal» unntas, som om det skulle være en plikt, eller om det er riktig at en bestemt leder skal unntas.

Vanskelig å vite hva man skal vurdere

Samtidig er det ikke så lett å vite hvordan vurderingen av om stillingen er ledende eller særlig uavhengig skal gjøres.

– Vurderingen du gjør, må baseres på innholdet i den konkrete stillingen. Så må arbeidstakeren gjøres kjent med vurderingen du har gjort, og hvorfor dere har konkludert som dere har gjort. Selve vurderingen som skal gjøres, momentene som er av betydning, fremkommer av rettspraksis og forarbeider til loven. Det er rett og slett for utilgjengelig for «vanlige» arbeidsgivere, sier Dystebakken i Simployer.

Dette må vurderes

Det er ikke nok at en arbeidstaker har «leder» i tittelen for at han skal unntas «ledende». Det du må vurdere er de faktiske oppgavene og funksjonene vedkommende har i virksomheten. Arbeidstilsynet har formulert spørsmål som gjør det enklere å foreta denne vurderingen.

 • Kan arbeidstakeren styre sin egen arbeidshverdag? 
 • Er arbeidstakeren høyt oppe i organisasjonshierarkiet? 
 • Har arbeidstakeren klare lederfunksjoner som for eksempel budsjettansvar, resultatansvar og personalansvar? 
 • Har arbeidstakeren myndighet til å treffe beslutninger på vegne av virksomheten? 
 • Vurderer og avgjør arbeidstakeren selv behovet for egen arbeidsinnsats? 
 • Styrer arbeidstakeren egen arbeidstid, uten at arbeidsgiver kontrollerer når og hvor lenge arbeidstakeren jobber? 
 • Gjenspeiler lønnen ansvaret og selvstendigheten som ligger i stillingen? 

Så hva med særlig uavhengig? Helt overordnet kan man si at det handler om arbeidstakere som har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Arbeidstakeren må – i alle fall som et utgangspunkt – kunne bestemme når og hvor man skal arbeide.

 • Har arbeidstakeren mulighet til å prioritere arbeidsoppgavene sine? 
 • Har arbeidstakeren mulighet til å bestemme når arbeidet skal utføres, og hvordan det utføres?
 • Har arbeidstakeren mulighet til å delegere arbeidsoppgaver til andre?  
 • Har arbeidstakeren en overordnet og ansvarsfull stilling med mulighet for å forplikte virksomheten rettslig eller økonomisk? 
 • Har arbeidstakeren mulighet til å påvirke frister og andre ytre forutsetninger for arbeidet? 
 • Styrer arbeidstakeren egen arbeidstid, uten at arbeidsgiver kontrollerer når og hvor lenge arbeidstakeren jobber? 
 • Gjenspeiler lønnen ansvaret og selvstendigheten som ligger i stillingen?

Både for ledende og særlig uavhengig må man kunne svare ja på alle spørsmålene, for å kunne unnta enten som ledende eller særlig uavhengig. Og er du fortsatt i tvil, så skal du lande på at stillingen ikke skal unntas fra arbeidstidsbestemmelsene. 

Reglene burde vært forenklet

Simployers juridiske rådgiver Karoline Dystebakken mener det enkelt kunne vært skapt klarhet i disse reglene – for arbeidsgivere og arbeidstakere.

– Hvis man bare fikk inn ordet «vurderer» og hva som skal vurderes i arbeidsmiljøloven, slik som mange andre bestemmelser har, ville det gjort det mye tydeligere, mener Simployers jurist.

Hun mener følgende formulering i loven ville gjort stor endring:

«Arbeidsgiver kan etter en konkret vurdere unnta stilling fra bestemmelsene i dette kapittelet, med unntak av § 10-2 (1), fordi stillingen er ledende eller særlig uavhengig. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på …»

Vanskelig å ta tak i

Simployers jurist mener det er vanskelig å ta tak i feil bruk av disse kategoriene, og at det gjerne er opp til arbeidstakeren selv å stille spørsmål og kreve endring eller overtidsbetalt.

– Arbeidstilsynet kan i særlige tilfeller se på dette, men har ikke kapasitet til å ta tak i alle tilfellene. Når loven er uklar og ingen følger direkte opp, så blir vanskelig for arbeidsgiver å overholde regelverket uansett hvor mye de ønsker det. Bruken av slike stillinger viser at den i alle fall brukes mer enn unntaksvis, sier Karoline Dystebakken i Simployer.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: