Lagmannsretten godtok ikke lønnstrekk som var avtalt i arbeidsavtalen

En generell klausul i arbeidsavtalen om trekk i lønn ved feilutbetaling gir ikke arbeidsgiver grunnlag for lønnstrekk. Det har Frostating lagmannsrett slått fast
Hans Gjermund Gauslaa, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule onsdag 14. april 2021
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

«Dersom det ved en lønningsdag er foretatt feil utlønning, kan arbeidsgiver foreta den nødvendige justeringen ved neste eller påfølgende lønnsutbetalinger."

Slike formuleringer har svært mange arbeidstakere i sin arbeidsavtale.

I en dom fra 22. mars 2021 kom Frostating lagmannsrett til at standardklausulen i arbeidsavtalen om justering ved feil utlønning ikke ga grunnlag for det foretatte lønnstrekket. Begrunnelsen for dette var at klausulen ikke i tilstrekkelig grad ivaretok arbeidstakers behov for forutsigbarhet og kontroll

Bakgrunnen for saken var at arbeidsgiver i en periode på ca. et halvt år hadde utbetalt diettgodtgjørelse etter feil satser, slik at noen arbeidstakere fikk for lite utbetalt, mens ca. 200 arbeidstakere fikk for mye utbetalt. Arbeidsgiver gjennomførte i etterkant av utbetalingen trekk i lønn på grunnlag av formuleringen i arbeidsavtalen.

Lagmannsretten viser til at det i arbeidsmiljøloven § 14-15 andre ledd er fastsatt at trekk i lønn og feriepenger som hovedregel er forbudt. Slikt trekk kan bare gjøres dersom et av de alternative vilkårene opplistet i bokstavene a til f er oppfylt. Etter bokstav c kan det gjøres trekk dersom arbeidsgiver og arbeidstaker har inngått skriftlig avtale om det. Bestemmelsen lyder:

«Trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres unntatt:

(...)

  1. c) når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale

(...)»

Spørsmålet om tidspunktet for når en slik avtale må inngås er ikke løst verken i lovteksten eller forarbeidene til loven, og det er ulike oppfatninger av i hvilken utstrekning trekk kan gjennomføres på grunnlag av en slik standardklausul.

Lagmannsrettens avgjørelse er for øvrig i samsvar med den oppfatning som Sivilombudsmannen har gitt uttrykk for i flere uttalelser.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke vet om avgjørelsen vil bli anket til Høyesterett.

AKTUELT DIGITALT KURS 28. APRIL: Trekk i lønn og feriepenger

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: