Lagmannsretten godtok ikke lønnstrekk som var avtalt i arbeidsavtalen

En generell klausul i arbeidsavtalen om trekk i lønn ved feilutbetaling gir ikke arbeidsgiver grunnlag for lønnstrekk. Det har Frostating lagmannsrett slått fast
Hans Gjermund Gauslaa, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule onsdag 14. april 2021
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

«Dersom det ved en lønningsdag er foretatt feil utlønning, kan arbeidsgiver foreta den nødvendige justeringen ved neste eller påfølgende lønnsutbetalinger."

Slike formuleringer har svært mange arbeidstakere i sin arbeidsavtale.

I en dom fra 22. mars 2021 kom Frostating lagmannsrett til at standardklausulen i arbeidsavtalen om justering ved feil utlønning ikke ga grunnlag for det foretatte lønnstrekket. Begrunnelsen for dette var at klausulen ikke i tilstrekkelig grad ivaretok arbeidstakers behov for forutsigbarhet og kontroll

Bakgrunnen for saken var at arbeidsgiver i en periode på ca. et halvt år hadde utbetalt diettgodtgjørelse etter feil satser, slik at noen arbeidstakere fikk for lite utbetalt, mens ca. 200 arbeidstakere fikk for mye utbetalt. Arbeidsgiver gjennomførte i etterkant av utbetalingen trekk i lønn på grunnlag av formuleringen i arbeidsavtalen.

Lagmannsretten viser til at det i arbeidsmiljøloven § 14-15 andre ledd er fastsatt at trekk i lønn og feriepenger som hovedregel er forbudt. Slikt trekk kan bare gjøres dersom et av de alternative vilkårene opplistet i bokstavene a til f er oppfylt. Etter bokstav c kan det gjøres trekk dersom arbeidsgiver og arbeidstaker har inngått skriftlig avtale om det. Bestemmelsen lyder:

«Trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres unntatt:

(...)

  1. c) når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale

(...)»

Spørsmålet om tidspunktet for når en slik avtale må inngås er ikke løst verken i lovteksten eller forarbeidene til loven, og det er ulike oppfatninger av i hvilken utstrekning trekk kan gjennomføres på grunnlag av en slik standardklausul.

Lagmannsrettens avgjørelse er for øvrig i samsvar med den oppfatning som Sivilombudsmannen har gitt uttrykk for i flere uttalelser.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke vet om avgjørelsen vil bli anket til Høyesterett.

AKTUELT DIGITALT KURS 28. APRIL: Trekk i lønn og feriepenger

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter