Hvor mye ferie?

De fleste skal avvikle 5 uker ferie. Utfordringen er telling av feriedager og avvikling av ferie blant de som har hatt permisjon, er nyansatte eller jobber deltid og turnus.
Camilla Schie-Veslum, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule mandag 6. juni 2022
Lesetid: 5 Minutter

Hovedregel om antall feriedager

Arbeidstaker har etter ferieloven § 5 nr.1, rett på 4 uker + 1 dag ferie . Etter ferieloven beregnes feriedagene ut fra 6 virkedager per uke. Antall feriedager er derfor 25 virkedager. En del virksomheter beregner antall feriedager ut fra 5 dager per uke. I disse virksomhetene er antall feriedager 21.

Svært mange virksomheter har 5 uker ferie . Bakgrunnen for dette kan være at bedriften er bundet av avtaler som gir rett til 5 uker ferie eller at bedriften har valgt å innføre 5 uker ferie selv om de ikke er forpliktet til dette. Der virksomheten har 5 uker ferie er antall feriedager 30 dager ved beregning ut fra 6 dager pr uke og 25 dager ved beregning med 5 dager pr uke.

Arbeidsgiver har etter ferieloven plikt til å sørge for at den lovregulerte ferien avvikles.

Dersom arbeidstaker har overført feriedager fra foregående ferieår, skal disse overførte dagene avvikles i år på lik linje med årets ferie.

Telling av feriedager

Feriedager beregnet ut fra virkedager
Feriens lengde angis i ferieloven som totalt 25 virkedager. Med virkedager mener loven alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager, jf. ferieloven § 5 nr. 1. Dette betyr at søndager og andre "røde" dager ikke regnes som feriedager.

Feriedager beregnet ut fra arbeidsdager
Etter ferieloven har alle arbeidstakere like mange feriedager. Arbeidstaker har imidlertid ikke krav på å få avvikle alle feriedagene på dager der vedkommende skulle vært på jobb. I mange tilfeller vil feriedager avvikles på dager der arbeidstaker likevel ville hatt fri etter sin arbeidstidsordning.

Mange arbeidstakere har arbeidstidsordninger med fridager i løpet av uken. Dette gjelder både de som jobber deltid, har redusert arbeidstid eller jobber skift/turnus . Slike fridager som faller i ferien, regnes etter ferieloven som feriedager, forutsatt at de er virkedager (sorte dager på kalenderen). Eksempelvis vil en arbeidstaker som avvikler tre uker ferie på sommeren ha brukt tre hele ferieuker selv om vedkommende ikke skulle vært på jobb alle dagene i disse tre ukene.

Ferie til nyansatte

Ferieloven § 5 nr. 3, slår fast at arbeidstaker har krav på feriedager uavhengig av opptjeningstid. Dette innebærer at alle arbeidstakere som tiltrer ny stilling i ferieåret i utgangspunktet har krav på feriedager hos den nye arbeidsgiveren.

Arbeidstaker som starter i ny jobb senest 30. september har rett til full feriefritid i det ferieåret vedkommende begynner i jobb. Arbeidstaker som starter etter dette tidspunkt (fra og med 1. oktober) har rett til ferie i 6 virkedager (én uke). Dersom arbeidstaker har avviklet ferie hos tidligere arbeidsgiver, vil denne ferien komme til fradrag i den ferien som kan kreves avviklet hos ny arbeidsgiver.

Arbeidstaker uten full opptjening av feriepenger

Etter ferieloven § 5 nr. 5, kan arbeidstaker motsette seg ferieavvikling i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Dersom arbeidstaker har jobbet for en annen arbeidsgiver i hele eller deler av opptjeningsåret, må de feriepengene som er opptjent hos denne arbeidsgiveren tas med i beregningen.

Bestemmelsen om å kunne motsette seg ferie tar først og fremst sikte på tilfeller hvor arbeidstaker har manglende opptjening av feriepenger fordi vedkommende:

  • kommer rett fra skolebenken
  • kommer fra militærtjeneste
  • kommer fra lange omsorgspermisjoner
  • har hatt lange sykefravær
  • har vært permittert uten lønn
  • har hatt lange velferdspermisjoner uten lønn
  • har skiftet stilling i bedriften med betydelig lønnsopprykk
  • går fra lærlingelønn til regulativlønn

Dersom arbeidstaker har opptjent noe feriepenger, vil antall feriedager som vedkommende kan pålegges å avvikle fremkomme ved å dele opptjente feriepenger på arbeidstakers daglønn.

Eksempel: Arbeidstaker har en månedslønn på 26.000 kr og har opptjent 18.000 kr i feriepenger. Arbeidstakers daglønn fremkommer ved å dele månedslønn på 26 (beregnet ut fra 6 dager pr uke), og gir en daglønn på 1.000 kr. De opptjente feriepengene dekker i dette eksempelet lønnsbortfallet på 18 virkedager ferie (18.000 delt på 1.000 er 18) og arbeidstakeren kan pålegges 18 dager ferie.

Retten til å motsette seg ferie gjelder ikke der virksomheten innstilles helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling.

Ferieavvikling ved fødsel og adopsjon

Ferieloven § 9 nr. 2, har regler om avvikling av ferie i forbindelse med foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon.

Ferielovens regler avhenger av hvilken permisjon det er snakk om:

Periode Kan arbeidsgiver pålegge ferie? Kan arbeidstaker kreve ferie?
Foreldrepengeperioden

Nei

Ja
Omsorgspermisjon (far) Nei Nei
Delvis permisjon. Ja Ja, i løpet av ferieåret
Tilleggspermisjon (ulønnet) Ja Ja, i løpet av ferieåret


Nærmere forklaring om muligheten til å pålegge eller kreve ferie for de ulike permisjonstypene:


Hel permisjon med foreldrepenger : Ferieloven § 9 nr. 2 første ledd, slår fast at arbeidsgiver ikke ved ensidig beslutning kan legge ferie til tid hvor arbeidstaker har rett til foreldrepenger etter folketrygdloven § 14 . Bestemmelsen innebærer ikke noe forbud mot ferieavvikling i permisjonstid hvor foreldrepenger mottas. Arbeidstaker vil kunne samtykke i at ferien avvikles.

Pappapermisjon (omsorgspermisjon) : Det fremgår av ferieloven § 9 nr. 2 første ledd annet punktum, at arbeidsgiver heller ikke kan legge ferie til tid der fedre og andre omsorgspersoner har permisjon etter reglene i arbeidsmiljøloven § 12-3 første ledd, som gir rett til permisjon i inntil to uker i forbindelse med fødsel. Om pappapermisjonen er med eller uten lønn, er uten betydning i forhold til ferielovens bestemmelser.

Delvis permisjon : I arbeidsmiljøloven § 12-6 er det regler om delvis permisjon. Det som karakteriserer ordningen, er at arbeidstakeren har delvis permisjon, kombinert med delvis uttak av fødselspenger. I de tilfeller arbeidstaker avvikler slik delvis permisjon kan arbeidsgiver pålegge ferie på vanlig måte.

Tilleggspermisjon (ulønnet) : Ofte har arbeidstaker, i tillegg til permisjon med foreldrepenger, permisjon uten penger i form av utvidet permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 annet ledd. I slike ulønnede perioder fremgår det av ferieloven § 9 nr. 2 fjerde ledd, at arbeidsgiver kan legge ferie.

Krav om å legge ferie til permisjonstid
Ferieloven § 9 nr. 2 annet ledd, slår fast at arbeidstaker kan kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger i forbindelse med fødsel og adopsjon. Dersom ferien avvikles i løpet av permisjonstiden kan arbeidstaker melde fra om dette til NAV og stanse foreldrepengene i den perioden ferien avvikles. Foreldrepengene vil da begynne å løpe igjen når ferien er ferdig avviklet. Alternativet er at arbeidstaker avvikler foreldrepermisjon med foreldrepenger og ferie samtidig. Det meldes da ikke til NAV, og maksdato forskyves dermed ikke.

Allerede fastsatt ferie
Dersom fastsatte feriedager faller sammen med permisjonstid kan arbeidstaker kreve å få utsatt feriedagene, jf. ferieloven § 9 nr. 2 tredje ledd.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: