Hvilke konsekvenser har ny IA-avtale for deg som leder?

Fra 1. juli er det nye regler for hvordan du som leder skal følge opp syke ansatte. Det nye regelverket gjelder uavhengig av om du arbeider i en IA-bedrift eller ikke.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule søndag 29. juni 2014

I forbindelse med den nye IA-avtalen har regjeringen foreslått lovendringer som forenkler hvordan du som leder formelt må gjennomføre oppfølging av sykmeldte og ikke minst med hensyn til hvilken informasjon som skal sendes NAV.

Reglene er nå vedtatt, og trer i kraft 1. juli 2014.

Oppfølgingsplan innen 4 uker

Oppfølgingsplanen er ditt viktigste verktøy for å få oversikt over oppfølgingen av en sykmeldt ansatt. Den skal vise dine vurderinger av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne, samt aktuelle tiltak og planer for videre oppfølging. Planen er dokumentasjon på at du utfører den lovpålagte oppfølgingen og bør etter vår oppfatning utarbeides for alle sykmeldte.

Etter loven kan en slik plan unnlates der det er åpenbart unødvendig. Poenget med denne formuleringen er at planen ikke skal lages for planens skyld. Det er ikke ønskelig med lovendring, men det presiseres at det kan være unødvendig å lage en oppfølgingsplan der den ansatte er gradert sykmeldt og dere har god oversikt og kontroll. Husk imidlertid at der du unnlater å lage oppfølgingsplan, vil du heller ikke ha dokumentasjon på oppfølgingsarbeidet. En slik dokumentasjon kan vise seg å være gull verdt der oppfølgingen trekker ut, og saken ikke blir løst så enkelt som du så for deg til å begynne med. Tenk derfor alltid nøye gjennom om du kan få behov for denne dokumentasjonen senere. Hvis du tror det, så lager du en oppfølgingsplan.

Når planen er ferdig utarbeidet skal den formidles til lege enten ved at den ansatte tar planen med på konsultasjon eller at den sendes i posten som i dag. Her arbeides det med elektroniske løsninger som etter lovforslaget skal være på plass fra 2015.

Dialogmøte innen 7 uker

Det nye regelverket tar utgangspunkt i at dialogmøte bare kreves avholdt der den ansatte er 100% sykmeldt. Der den ansatte er gradert sykmeldt og dermed også delvis i arbeid, skal det ikke lenger være krav til at dialogmøte avholdes bare for møtets skyld. Her legges det opp til at dialogmøte skal gjennomføres der arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det som hensiktsmessig. Man håper med dette å unngå å avholde unødvendige dialogmøter. Etter vår oppfatning er dette en god utvikling. Arbeidsgiver, arbeidstaker eller lege kan ta stilling til om det er hensiktsmessig å avholde møtet. Dersom møtet ikke avholdes bør du allikevel vurdere om det er behov for en liten revisjon av oppfølgingsplanen.

Sykmelders plikt til å møte på dialogmøte endres også slik at legen bare skal møte der arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det, eller der den ansatte ønsker det. Der du som leder og den ansatte vurderer det slik at legens oppmøte ikke er hensiktsmessig, trenger ikke legen å innkalles.

Man velger også å droppe bedriftshelsetjenesten som en obligatorisk part i dialogmøte og åpner i stedet for at deres tilstedeværelse vurderes utfra om det er hensiktsmessig. Møtet vil etter dette få et mindre formelt preg, og man kan også la være å ha møte i mange flere tilfeller der den ansatte er gradert sykmeldt.

Rapportering til NAV og sanksjoner

Rutinemessig rapportering til NAV etter 9 uker har vist seg å føre til mye arbeid for arbeidsgiverne etter at det ble innført i 2011. Evaluering av ordningen har vist at heller ikke NAV har fått tilstrekkelig nytte av rapporteringen. Ordningen fjernes derfor helt etter det nye regelverket. NAV vil heller ikke rutinemessig ilegge sanksjoner for manglende oppfølging i form av at man ikke har laget oppfølgingsplan eller avholdt dialogmøte slik det har vært i dag.

Det presiseres at Arbeidstilsynet fortsatt skal føre systemrettet risikobasert tilsyn, og at de i denne sammenheng vil kunne følge opp med reaksjoner der arbeidsgiver ikke følger opp sykmeldte slik loven legger opp til.

Kort oppsummering

Når det gjelder oppfølgingsplanen må du stort sett utarbeide denne som tidligere. Dialogmøtet innen 7 uker kan du imidlertid unnlate for alle de tilfeller hvor den ansatte er gradert sykmeldt. I tillegg trenger ikke sykmelder og bedriftshelsetjeneste møte der det ikke er hensiktsmessig. Rapportering til NAV etter 9 uker kan du glemme og du kan se langt etter rutinemessige bøter for manglende oppfølging.

Resultatet blir at du som leder kan bruke mindre tid på unødvendige møter og rapportering til NAV og mer tid på å finne løsninger for den enkelte arbeidstaker.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter