Hvem anses som pendlere?

Her får du en oversikt som viser hvilke personer som kan anses som pendlere etter en skattemessig definisjon.
Øivind Elvestad, Rådgiver økonomi
schedule mandag 6. juni 2022
Lesetid: 4 Minutter

En person anses som pendler når vedkommende på grunn av arbeidsforholdet bor utenfor sitt skattemessige bosted og foretar regelmessige besøksreiser til det skattemessige bosted. Vi skal nedenfor belyse hva som er det skattemessige bosted både for familiependlere , enslige pendlere og pendlere som er samboere.

Følgende sammendragstabell viser når en person kan anses som pendler:

Status Er pendler dersom

Gift (med eller uten barn)

Vedkommende

 • bor sammen med ektefelle og/eller barn i felles hjem på hjemstedet og ikke på arbeidsstedet

Enslig, men har eget barn som er 21 år eller yngre

Vedkommende

 • bor sammen med eget barn (21 år og yngre) i felles hjem på hjemstedet og ikke på arbeidsstedet

Enslig, 21 år eller yngre uten eget barn

Vedkommende

 • pendler mellom foreldrehjem på hjemstedet og selvstendig eller uselvstendig bolig på arbeidsstedet

 • pendler mellom selvstendig bolig på hjemstedet og uselvstendig bolig på arbeidsstedet

 • pendler mellom likestilte boliger forutsatt at overveiende døgnhvile er i bolig på hjemstedet

Enslig, 22 år eller eldre uten eget barn

Vedkommende

 • pendler mellom selvstendig bolig eller foreldrehjem på hjemstedet og uselvstendig bolig på arbeidsstedet

 • pendler mellom likestilte boliger forutsatt at overveiende døgnhvile er i bolig på hjemstedet

Samboer

Vedkommende

 • bor sammen med samboer og felles barn på hjemstedet

 • bor sammen med samboer og eget særkullsbarn på hjemstedet

Selvstendig bolig

Selvstendig bolig er en bolig som tilfredsstiller følgende krav, jf. forskrift av 19.11.99 nr. 1158 § 3-1-4 første ledd:

 • har et areal av primærrom på minst 30 kvm
 • har innlagt vann og avløp (normal standard)
 • pendleren må disponere boligen i et tidsrom som må forutsettes å få en varighet  på minst ett år
 • pendleren må ha tilgang til boligen alle ukens dager samt i ferier, helger o.l. (må kunne benytte boligen som han vil)

Alle krav må være oppfylt samtidig for at boligen skal kunne anses som selvstendig bolig.

Når det gjelder ett-års kravet, må boligen disponeres eller eies i et tidsrom som må forutsettes  å få en varighet på minst ett år. Er det ved innflyttingen forutsatt at boligen skal benyttes i mindre enn ett år, men denne forutsetningen endrer seg eller disponeringen faktisk blir minst ett år, er kravet til selvstendig bolig oppfylt når skattyter blir klar over at disponeringen blir minst ett år. Hvis det ved innflyttingen er forutsatt at boligen skal disponeres i minst ett år, men disposisjonstiden faktisk blir kortere, er boligen likevel å anse som selvstendig bolig fra innflytting. Se Skatte-ABC under "Bosted - skattemessig bosted" punkt 6.4.5.

Hvis det bor flere personer i boligen, økes arealkravet med 20 kvm for hver ytterligere person over 15 år. Dette medfører at hvis to kolleger deler en leilighet, vil leiligheten måtte være på minst 50 kvm for å kunne anses som selvstendig bolig. Deler tre kolleger en leilighet, må leiligheten være på minst 70 kvm for å kunne anses som selvstendig bolig osv.

Hvis arbeidstaker har bolig i boenhet hvor det bor flere, kan vedkommende kreve at areal av primærrom på 30 kvm måles til det areal som vedkommende selv disponerer med tillegg av andel av fellesarealer.

Hvis det bor 7 eller flere personer over 15 år i boligen, regnes ikke fellesareal med ved vurderingen.

Uselvstendig bolig

Uselvstendig bolig er bolig som ikke tilfredsstiller kravene til selvstendig bolig. En bolig vil således måtte regnes som uselvstendig hvis ett av følgende kriterier er oppfylt, jf. forskrift av 19.11.99 nr. 1158 § 3-1-4 første og fjerde ledd :

 • areal av primærrom på mindre enn 30 kvm
 • har ikke innlagt vann eller avløp
 • pendleren disponerer boligen i et tidsrom som må forutsettes å få en varighet på mindre enn ett år
 • pendleren har ikke tilgang til boligen alle ukens dager samt i ferier, helger o.l.

Når det gjelder ett-års kravet, må boligen disponeres eller eies i et tidsrom som må forutsettes  å få en varighet på mindre enn ett år for å være uselvstendig. Er det ved innflyttingen forutsatt at boligen skal benyttes i mindre enn ett år, men denne forutsetningen endrer seg eller disponeringen faktisk blir minst ett år, er kravet til selvstendig bolig oppfylt når skattyter blir klar over at disponeringen blir minst ett år. Hvis det ved innflyttingen er forutsatt at boligen skal disponeres i minst ett år, men disposisjonstiden faktisk blir kortere, er boligen likevel å anse som selvstendig bolig fra innflytting. Se Skatte-ABC under "Bosted - skattemessig bosted" punkt 6.4.5.

Areal av primærrom på 30 kvm økes med 20 kvm for hver ytterligere person over 15 år, se ovenfor under “selvstendig bolig” . Hvis arealet av primærrom på boligen er mindre enn 50 kvm når to personer deler bolig, under 70 kvm når tre personer deler bolig osv, vil boligen anses som uselvstendig.

Hyppighet på hjemreiser

Personer som har ektefelle og/eller barn er alltid skattemessig bosatt der ektefellen og/eller barna bor, jf. skatteloven § 3-1 sjette ledd, jf. forskrift av 19.11.99 nr. 1158 § 3-1-2 første ledd. Vedkommende anses som pendler når han på grunn av arbeidet må bo utenfor dette hjemmet. Det forutsettes at partene har felles bolig, og dette medfører at pendleren må reise hjem på besøk til familien minst 4-5 ganger pr. år for å opprettholde pendlerstatusen. Det har ingen betydning om boligen på arbeidsstedet har høyere eller lavere standard enn boligen på hjemstedet der familien bor.

For enslige som er 21 år og yngre, er det ikke stilt spesifikke krav til hvor ofte vedkommende må reise hjem på besøk, jf. forskrift av 19.11.99 nr. 1158 § 3-1-5 annet ledd. Dette må vurderes på grunnlag av avstand, reisemuligheter og økonomi. Besøksreisene bør foretas med en rimelig regelmessighet og hyppighet for at pendlerstatusen skal opprettholdes.

For enslige som er 22 år og eldre, skal det som hovedregel foretas hjemreise minst hver 3. uke for at pendlerstatus skal opprettholdes. Man må imidlertid ta hensyn til reiseavstand, reisemuligheter og økonomi, og dette medfører at det kan stilles krav til både hyppigere og sjeldnere hjemreiser på grunnlag av arbeidsstedets og hjemstedets beliggenhet, reisemuligheter og økonomi.

Du kan alltid spørre Simployers økonomirådgivere

Hvis du jobber med lønn og har spørsmål rundt håndtering av ansattes reiser og reiseregninger, så husk at Simployers økonomirådgivere hver dag sitter klar til å svare på dine spørsmål. 

Du kan lese mer om tjenesten her

Del siden: