Husk søknadsfristen for strømstøtte til næringslivet

Fristen for å søke om strømstøtte til næringslivet er 11.desember. Her får du oversikten over hvem som kan søke og hvordan.
Morten ThorkildsenRådgiver økonomi
onsdag 7. desember 2022
Lesetid: 3 Minutter
Simployers rådgiver på økonomi, Morten Thorkildsen.

Strømstøtte/energitilskuddsordningen for næringslivet gjelder i første om gang for oktober, november og desember 2022. Ordningen ble lansert 24. november, og det er opprettet en egen nettside med søknadsportal på energitilskuddsordningen.no.

Fristen for å søke er allerede 11. desember 2022. Forbered også revisor eller autorisert regnskapsfører, da bekreftelse fra en av disse må med i søknaden.

Hvem er ordningen ment å omfatte?

Ordningen er ment for foretak som har en strømintensitet på tre prosent eller mer i første halvår 2022. Det betyr at man må se på kostnader til strøm og fjernvarme for perioden januar – juni 2022, og dele beløpet på sum omsetning for samme periode. Blir forholdstallet under 0,03 (3 prosent) så har foretaket ikke krav på støtte.

For foretak som driver avgiftspliktig virksomhet benyttes beløp eks. merverdiavgift på både omsetning og kostnader til strøm/fjernvarme. Ekstraordinære inntekter som salg av større eiendeler, samt avkastning fra kapital og finansielle eiendeler ansees ikke som omsetning.  Det samme gjelder annen avkastning av fast eiendom enn inntekt ved utleie.

Videre må foretaket ligge i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig elspotpris pr. kWh for 3. kvartal 2022 er minst doblet sammenlignet med samme periode i 2021.

Hvilke forutsetninger må videre være oppfylt for å få støtte?

For å kvalifisere til støtte må foretaket gjennomføre en energikartlegging og komme med tre aktuelle tiltak for å redusere energibruken. De som gjør dette kan få dekket inntil 25 prosent av strømpris som overstiger 70 øre for hver av månedene oktober, november og desember 2022.

De foretakene som i tillegg velger å forplikte seg til å gjøre investering i energitiltak på minst kr 50 000 kan få ytterligere 20 prosent støtte, altså totalt 45 prosent av strømpris som overstiger 70 øre. Energitiltaket må gjennomføres innen 24 mnd. etter tilsagn om støtte.

Videre kan foretaket søke om støtte til inntil 50 prosent av investeringskostnaden på enøk-tiltaket. Energikartlegging gjøres i et excel-skjema med tilhørende veiledning.

Det er flere forutsetninger som må være oppfylt for å kvalifisere til støtte, utover de ovennevnte:

  • Foretaket må utøve lovlig aktivitet, altså ha de nødvendige tillatelser, godkjenninger og bevilgninger.
  • Foretaket må være registrert i de nødvendige register som Foretaksregisteret, Enhetsregisteret, Mva-registeret eller Aa-registeret som gjelder for det enkelte foretak.
  • Foretaket må være skattepliktig til Norge, helt eller delvis
  • Foretaket kan ikke gjøre vedtak om eller foreta utbetaling av utbytte eller andre utdelinger til deltakere osv fra tidspunkt forskriften trådte i kraft 21.11.2022 og frem til og med 31.12.2023. Dersom man foretar utbytte eller andre utdelinger må støttebeløpet tilbakebetales.
  • Foretaket kan ikke være underlagt sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina
  • Alle skatter, avgifter og forskuddstrekk som forfalt før 15. november 2022 må være betalt.
  • Skattemelding for 2021 må være levert, og regnskapspliktige må ha levert årsregnskap for 2021.
  • Foretaket kan ikke være under konkursbehandling, under frivillig- eller tvangsavvikling. Det samme gjelder innehaver av enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap. Kan heller ikke ha personer i ledende roller som er ilagt konkurskarantene.
  • Det finnes foretak som av andre grunner ikke er omfattet av ordningen, disse er positivt ramset opp i forskriften § 2-8. Det gjelder blant annet foretak med strømforbruk på over 100 GWh per år, skattepliktige etter petroleumsskatteloven, foretak som driver produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet, damp og varmtvann. Videre de foretak som får strømstøtte under andre ordninger.

Øvre grense for tilskuddets størrelse

Det er satt øvre grenser for tilskuddets størrelse. Maks totalt tilskudd (investering + forbruk) er satt til 5 millioner per foretak eller konsern. Av dette kan den forbruksavhengige støtten maksimalt utgjøre 3,5 millioner kroner per foretak eller konsern. Konsern søker om tilskudd samlet som om konsernet var ett foretak.

Bekreftelse av revisor eller autorisert regnskapsfører

Søknaden og underliggende dokumentasjon skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører. Det er gitt konkrete krav til kontrollhandlinger som disse må utføre før de avgir sin bekreftelse. Foretak for får positivt vedtak om tildeling av tilskudd kan få refundert 80 prosent av kostnaden knyttet til denne bekreftelsen, men maksimum med kr 5 000.

Bokføring av mottatt strømstøtte

Det mest korrekte vil være å bokføre dette som en reduksjon av de aktuelle kostnadskonti i 62 og 63 gruppen. For å gjøre mottatt støtte mer synlig og lettere å avstemme, så er det fornuftig å opprette egne konti hvor mottatte beløp krediteres.

Fullstendige krav og plikter går frem av Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: