Gradert sykmelding

Hvem bestemmer når en delvis sykmeldt ansatt skal jobbe og hva skjer hvis en gradert sykmeldt må være hjemme med sykt barn?
Jørgen BrostrømJuridisk rådgiver HR og ledelse
mandag 6. juni 2022
Lesetid: 3 Minutter

Arbeidstaker er delvis syk og delvis arbeidsfør

Ved delvis arbeidsuførhet, kan det ytes graderte sykepenger, jf. folketrygdloven § 8-13 første ledd.

Legen skal alltid i samråd med arbeidstaker vurdere om vedkommende er i stand til å utføre noe arbeid hos arbeidsgiver. Vurderingen av arbeidsuførheten skal ta utgangspunkt i arbeidstakers ordinære arbeidsoppgaver, men det skal også vurderes om arbeidstaker kan utføre andre arbeidsoppgaver etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak. I de tilfeller hvor vedkommende er i stand til å utføre deler av sitt arbeid eller alternative oppgaver, skal det utstedes en sykmelding med gradert arbeidsuførhet, jf. folketrygdloven § 8-6.

Det er et vilkår for å få sykepenger at inntektsevnen er nedsatt med minst 20 prosent, jf. folketrygdloven § 8-13 første ledd, andre punktum. Når uføregraden er lavere enn 50 prosent, må det være tilstrekkelig medisinsk grunnlag for at uføregraden har sammenheng med sykdom og inntektstap.

Selv om arbeidstakeren har en gradert sykmelding regnes alle dagene fra mandag til og med fredag som sykepengedager, og dagene telles med i stønadsperiodens lengde, når NAV yter sykepenger, jf. folketrygdloven § 8-11 og § 8-12 første ledd.

Hvem bestemmer når arbeidstaker skal jobbe i en gradert sykmelding?

Anbefalt uføregrad fremgår av sykmeldingen. Vanligvis vil den sykmeldte utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver på redusert arbeidstid. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at det ytes graderte sykepenger når den sykmeldte bruker lengre tid på å utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver. Eksempelvis kan vedkommende være på arbeidsplassen hele dagen (100% av arbeidstiden) og yte 50 prosent av sine oppgaver.

I utgangspunktet er det arbeidsgiver som via sin styringsrett avgjør når vedkommende skal arbeide. Det må i den forbindelse tas hensyn til den sykmeldtes medisinske situasjon, behov for fravær pga behandling, reisevei, mulighet til å erstatte arbeidskraften og lignende.

Kan arbeidstaker avspasere deler av dag ved gradert sykmelding?

Avspasering er ikke lovregulert. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale avspasering den tiden det er avtalt arbeid når arbeidstaker er gradert sykmeldt. Det kreves altså ikke at arbeidstaker må være helt friskmeldt ved avspasering av tidligere opparbeidede timer.

Vi presiserer at arbeidstaker selvsagt ikke kan opptjene fleksitid i en periode hvor det foreligger gradert sykmelding.

Gradert sykmelding kombinert med barns sykdom

Når en arbeidstaker som er gradert sykmeldt, må være hjemme på grunn av barn eller barnepassers sykdom oppstår spørsmålet om hvordan fraværet skal dokumenteres.

Arbeidstaker kan benytte egenmelding sykt barn sammen med gradert sykmelding egen sykdom, da dette er ytelser i henhold til to forskjellige kapitler i folketrygdloven.

Eget fravær vil her være dokumentert med gradert sykmelding. Arbeidstakeren kan i tillegg benytte egenmelding ved barn/ barnepassers sykdom for å dokumentere fraværet relatert til barnets sykdom, jf. folketrygdloven §§ 9-6 og 9-7.

Dersom arbeidstaker benytter slik egenmelding som dokumentasjon har arbeidstaker rett på omsorgspenger, jf. folketrygdloven § 9-8. En forutsetning er at vedkommende ikke har brukt opp antall stønadsdager med omsorgspenger, jf. folketrygdloven § 9-6. Vedkommende har denne dagen benyttet en stønadsdag med omsorgspenger, i tillegg til egen sykefraværsdag for den delen av dagen arbeidstaker skulle vært i arbeid.

Merk at arbeidstaker ikke kan benytte egenmelding egen sykdom sammen med gradert sykmelding. Dersom vedkommende selv blir ytterligere syk må vedkommende på nytt til legen for å få en ny gradering eventuelt en 100% sykmelding for det aktuelle tidsrommet.

Beregning av graderte sykepenger

Det skal ved beregning av graderte sykepenger tas hensyn til reduksjon både i arbeidstid og arbeidsinntekt når arbeidsuførheten og sykepengenes størrelse skal vurderes, jf. folketrygdloven § 8-13 andre ledd. NAV må derfor også innhente opplysninger om inntektstap i tillegg til uføregraden som fremgår av sykmeldingen.

Graderte sykepenger kan også ytes når den delvis sykmeldte etter avtale med arbeidsgiver arbeider eksempelvis full dag i antall timer, men på grunn av redusert arbeidsevne har redusert arbeidsinntekt.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: