11 ting du må vite om ferieplanlegging

Selv om det er vinter, er det lurt å tenke på god ferieplanlegging allerede nå. Særlig hvis mange har ekstra mye ferie til gode fra i fjor.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 13. januar 2021
VIKTIG MED PLANLEGGING: Selv om det er en stund til sommeren er det viktig å starte planleggingen.

For å sørge for at driften går effektivt også gjennom sommermåneden, er det viktig å begynne å planlegge ferieavviklingen tidlig. Her har vi oppsummert 10 hovedpunkter arbeidsgiver må kjenne til når ferien skal planlegges.

1. Ferieplanen må drøftes med arbeidstakerne

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunktet for ferien med den enkelte arbeidstaker eller med tillitsvalgte. Det vanligste er at arbeidstakerne blir bedt om å gi sine ferieønsker innen en viss frist. Selv om arbeidsgiver er pålagt å drøfte tidspunktet for avvikling av ferie, innebærer det ikke at man må ta hensyn til ønsker som kommer frem.

2. Arbeidsgiver bestemmer når ferien skal avvikles

Ferieloven er tydelig på at det er arbeidsgiver som har siste ordet i fastsettingen av tidspunktet for ferie. Det betyr at arbeidsgiver kan pålegge ansatte å ta ut ferie på et bestemt tidspunkt, selv om de ikke har søkt om det. Unntaket er den ekstra uken til seniorene, se punkt 3.

3. Seniorene bestemmer over ekstraferien

Arbeidstakere har fra det året de fyller 60 år rett til en uke ekstra ferie. I motsetning til den ferien som alle arbeidstakere har, er det den ansatte selv som bestemmer tiden for denne ekstra ferieuken. Det kan imidlertid inngås avtale om at ekstraferien ikke skal tas ut på bestemte tider av året, for eksempel i bedriftens høysesong.

4. Ferien skal varsles i god tid

Ferieloven slår fast at arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, så fremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Det betyr at i tilfeller der driftsmessige forhold gjør det nødvendig å fravike fristen på to måneder, så er det mulig.

5. Tre uker i hovedferieperioden

Ferieloven slår fast at arbeidstaker kan kreve å få ta ut 3 uker ferie i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Når i denne perioden ferien skal avvikles, det bestemmer arbeidsgiver. Nyansatte som starter i jobben etter 15. august kan imidlertid ikke kreve ferie i hovedferieperioden.

6. Gradert sykmeldte har ferie som vanlig

Arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakere med gradert sykmelding å avvikle ferie på vanlig måte. Det betyr at arbeidstakerne blir behandlet som om de var friske etter ferieloven. Den ansatte kan ikke bare ta feriedager på de dagene de skulle vært på jobb.

7. Nyansatte kan ikke kreve dobbelt ferie

Nyansatte må selv dokumentere at de ikke har brukt opp ferien hos tidligere arbeidsgiver, for å kunne kreve ferie i sin nye jobb. Arbeidstakere som begynner i jobben senest 30. september har rett på full ferie, mens arbeidstakere som begynner i jobben 1. oktober eller senere bare har krav på én ukes ferie pluss eventuelt avtalefestet ferie.

8. Kan ikke pålegges ferie uten penger

Arbeidstakere som ikke har tjent opp feriepenger nok til å dekke lønnsbortfallet i ferien, kan ikke pålegges å ta mer ferie enn feriepengene dekker. Det innebærer at arbeidstakere som ikke har tjent opp feriepenger i det hele tatt, kan motsette seg å ta ut ferie. Her skal feriepenger fra både nåværende og tidligere arbeidsgiver medregnes. Der arbeidsgiver har en fellesferieordning kan imidlertid arbeidstaker pålegges ferie selv om vedkommende ikke har opptjent feriepenger.

9. Arbeidsgiveren kan ikke kjøpe ut ferien

Arbeidsgiver har ikke anledning til å stryke den lovfestede ferien, og betale ut lønn for feriedagene. I 2014 ble også muligheten til å betale ut ferie som ikke var avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon fjernet. Den tariffestede ferien kan betales ut, med mindre annet følger av tariffavtale ol.

10. Kan avtale å overføre to uker

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig inngå avtale om overføring av inntil to uker av den lovfestede ferien til neste år. I tillegg kan eventuelle avtalefestede feriedager avtales overført til neste ferieår, forutsatt at dette ikke er begrenset gjennom avtaler. For arbeidstakere med 5 uker ferie og 5-dagersuke, betyr det at man kan avtale å overføre inntil 14 feriedager til neste år.

Dersom det ikke er inngått avtale om overføring, eller det gjenstår flere feriedager ved årsskifte, følger det av ferieloven at alle de lovbestemte feriedagene skal overføres til neste år. Denne overføringen skjer automatisk og er ikke begrenset til et visst antall feriedager.

11. Ferie når arbeidstakerne er permittert

Det er ingen særregler for permitterte ansatte, noe som innebærer at ferieloven gjelder også for disse. Det gjelder ikke når ansatte har manglende feriepengeopptjening fordi de har vært permittert i fjor. Hvis arbeidsgiver ikke har pålagt permitterte ansatte å ta ferie i fjor, så tar de ansatte med seg ferien over til i år. I tillegg får de ny pott med feriedager i år. 

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer HRM blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.

Del siden: LinkedIn twitter