Dette må du vite om verneombud

Alle virksomheter skal som hovedregel ha verneombud. Her er noe av det du må vite.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
mandag 8. mai 2017
HMS
Lesetid: 4 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Et verneombud er en representant for de ansatte, som har som oppgave å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Det betyr at verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Verneombudets viktigste oppgaver er å påse at

  • maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare
  • verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand
  • arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring
  • arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsforsvarlig måte
  • melding om arbeidsulykker m. v. blir sendt

Verneombudet skal også delta på vernerunder.

Kilde: Faghjelp for HMS

Vara for verneombud

I en undersøkelse Norstat har gjort for Simployer ble norske toppledere testet i sine kunnskaper om HMS-regelverket. På begge de to spørsmålene knyttet til verneombud, svarte mer enn halvparten av lederne feil.

Av de to, var det hvorvidt det er pålagt å ha en vararepresentant for verneombudet de fleste bommet på. Det er det ikke, sier Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp.

- Det er ikke krav om at det skal være en stedfortreder for verneombudet. Virksomheten velger selv om de ønsker å ha en vara. Dersom man velger å ha det stilles imidlertid de samme kravene til opplæring for stedfortrederne som det gjøres til verneombudet, sier Sandtorp.

Etter forskrift om organisering, ledelse og medvirkning  skal verneombudet ha opplæring med varighet på minst 40 timer, med mindre partene i fellesskap er kommet frem til at det er forsvarlig med en kortere opplæring ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Her kan du lese mer om Simployers HMS-opplæring for verneombud og AMU-representanter.

Hvor lenge kan man være uten verneombud?

Dersom virksomheten ikke har valgt å holde seg med stedfortreder for verneombudet må det gjøres en vurdering av hvorvidt en annen person må ivareta rollen ved langvarig fravær, som sykdom.

- Verneombudet har ingen akuttfunksjon i den forstand at det må være et verneombud tilstede til enhver tid. Men dersom det valgte verneombudet får et langt fravær, må det gjøres en vurdering av om det skal settes inn en stedfortreder, sier Sandtorp.

I denne vurderingen spiller også virksomhetens risikopotensial inn. Jo større sannsynlighet for akutte farer, desto kortere bør sannsynligvis perioden uten verneombud være.

Strengt tatt skal det i så fall velges en stedfortreder som kan fungere i rollen til det opprinnelige verneombudet er tilbake eller valgperioden er omme.  Her mener vi også at arbeidsgiver må kunne gjøre en vurdering avhengig av tidsaspekter og arbeidsmengde knyttet til selve valgprosessen, og deretter avgjøre om man

  1. gjennomfører et ordinært valg av en stedfortreder
  2. fremskynder ordinært valg av verneombud
  3. utpeker en person som fungerer ut valgperioden (eller til opprinnelig verneombud er tilbake)

I tillegg til den nytteverdien man har av at verneombudet har en sparringspartner, tilsier også sykdomsfravær, annet fravær og jobbskifter at det er hensiktsmessig å velge et vara-verneombud allerede fra start.

Selskaper med færre enn 10 ansatte

Det andre spørsmålet mange toppledere svarte feil på, handler om hvorvidt leder kan beslutte at det ikke skal være verneombud i virksomheter med mindre enn 10 ansatte.

- Hovedregelen er at alle virksomheter skal ha verneombud. Så er det åpnet for at det i virksomheter med færre enn 10 ansatte kan inngås en avtale mellom leder og ansatte om at de ikke ønsker å ha verneombud. Noe av tanken bak dette unntaket er at det i små virksomheter er enklere å ta opp forhold knyttet til arbeidsmiljøet direkte med øverste leder. Ulempen ved å gå inn på en slik avtale er at øverste leder ikke har en person med opplæring som kan hjelpe seg med å passe på arbeidsmiljøet, sier Anne Sandtorp.

Hun understreker at øverste leder ikke ensidig kan ta denne beslutningen, men at det kreves en enighet mellom ansatte og leder. Det må i tilfelle skrives en avtale hvor det kommer frem hvordan arbeidsmiljøsaker skal løses.

Hvor mange verneombud må du ha?

Antall verneområder fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene forøvrig. Dersom virksomheten består av flere adskilte avdelinger, eller arbeidet foregår på skift, skal det normalt velges minst ett verneombud for hver avdeling eller hvert skiftlag.

- Hvis det er to eller flere verneombud, skal det også være et hovedverneombud. Hovedverneombudet er ikke et «sjefsverneombud» men har ansvaret for å koordinere arbeidet til verneombudene. Det kan gjerne være et av de «ordinære» verneombudene som også er hovedverneombud, sier Sandtorp.

Hvis ingen vil være verneombud

Til slutt: Hva hvis ingen av de ansatte ønsker å bli verneombud? Da må arbeidsgiver utpeke et verneombud blant de ansatte.

- Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, og det er et lovkrav at det skal være verneombud. Derfor må arbeidsgiver utpeke verneombud dersom ingen ansatte ønsker å stille til valg. Det vanlige vil da være at verneombudet sitter ut perioden, hvis det ikke skjer endringer som gjør at man likevel ønsker å holde et valg i løpet av perioden, sier Anne Sandtorp.

Sandtorp mener imidlertid det er sjelden at det ikke er mulig å få noen til å stille som verneombud i større virksomheter, dersom arbeidsgiver gjør et reelt forsøk.

- Arbeidsgiver må informere godt om hva rollen innebærer, hvorfor det kan være interessant å ha denne rollen og forsøke å få folk til å stille til valg. Store virksomheter som ikke får noen til å stille har vanligvis ikke gjort et skikkelig forsøk, avslutter Sandtorp.

Gratis sjekkliste - når du har fått varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet

Har Arbeidstilsynet varslet at de kommer på besøk? Denne sjekklisten hjelper deg med nyttige og konkrete tips om hva du bør gjøre før, under og etter et besøk fra Arbeidstilsynet.

Les mer og last ned gratis

Del siden: