Dette må du vite om overføring av ferie

Ansatte kan i utgangspunktet kreve varsel om ferie minst to måneder i forkant. Hvis det nå er mye ferie igjen, for eksempel fordi arbeidsgiver ikke har pålagt ferie under permittering, kan leder likevel pålegge ferie før nyttår.
onsdag 11. november 2020
Lesetid: 3 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh får nå mange spørsmål knyttet til varsling av ferie.

I år er det flere arbeidstakere enn vanlig som har mye restferie til gode, fordi de har vært permittert gjennom sommeren uten at arbeidsgiver har pålagt ferie i permitteringsperioden. 

– Vi får nå mange spørsmål på vår fagsupport fra kunder knyttet til overføring av ferie. Disse lurer på handlingsrommet sitt både knyttet til varsling av ferie på slutten av året, og muligheten til å overføre ferie til neste år, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Skal varsles to måneder før

Etter ferieloven har arbeidstakere krav på 4 uker og 1 dag ferie hvert år. I tillegg er det svært mange arbeidstakere som har avtale om 4 ekstra feriedager, slik at de totalt har 5 uker ferie.

Ferieloven slår fast at arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, så fremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.

– Det betyr at i tilfeller der driftsmessige forhold gjør det nødvendig å fravike fristen på to måneder, så er det mulig. I forarbeidene er det også sagt at fristen vil kunne fravikes hvis det i løpet av den gjenstående del av ferieåret ikke er tilstrekkelig tid til å gi varsel med 2 måneders frist , sier Myksvoll Singh i Simployer.

Ansatte kan kreve ferie

Myksvoll Singh understreker samtidig at arbeidstakere som har mye ferie til gode og ønsker å ta denne ferien i år, har krav på dette.

– Det er i utgangpunktet arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferien, etter å ha drøftet dette med arbeidstaker. Denne styringsretten blir imidlertid begrenset av at ansatte har rett til å ta ut den lovbestemte ferien i år. Hvis en ansatt for eksempel har fire uker ferie igjen før nyttår, kan den ansatte kreve å få ta ferie resten av året. Derfor er det så viktig at ledere planlegger ferien til ansatte godt, slik at man ikke havner i en umulig bemanningssituasjon på slutten av året, sier Myksvoll Singh.

Kan overføre to uker ferie

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om det, kan imidlertid noe av ferien overføres til neste år.

– Når det gjelder overføring av ferie, må man skille mellom den lovbestemte ferien og de avtalefestede dagene. Etter ferieloven er det anledning til å avtale overføring av inntil 2 uker av den lovbestemte ferien til neste år. I tillegg kan de avtalefestede dagene normalt overføres. For ansatte som har 5 uker ferie, betyr det at partene kan avtale overføring av 2 uker pluss den avtalefestede ferien til neste år, sier Ragni Myksvoll Singh.

Ansatte over 60 år som har en ekstra ferieuke kan avtale overføring med arbeidsgiver etter samme regler. De har med andre ord ingen utvidet adgang til å overføre feriedager.

Kan ikke kjøpe ut ferien

Det er ikke mulighet til å kjøpe ut den lovbestemte ferien; altså at arbeidsgiver betaler lønn for disse dagene og stryker ferien.

– Forbudet mot å kjøpe ut ferien gjelder imidlertid kun den lovfestede delen av ferien, og ikke de avtalefestede feriedagene. Disse feriedagene disponerer partene over som de selv vil, med mindre annet følger av avtalen. Dermed kan partene bli enige om at den avtalefestede ferien kan betales ut istedenfor at den avvikles.

Hun understreker at det er først når arbeidsforholdet avsluttes at resterende lovfestet ferie som ikke er avviklet kan utbetales.

Quiz

Hva kan du om ferie og feriepenger?

Finn ut om du har kontroll på reglene om ferie og feriepenger.

Test dine kunnskaper i vår quiz

Del siden: