Dette er regjeringens økonomiske krisetiltak

Vi har oppsummert krisetiltakene på skatte- og avgiftsområdet regjeringen har forslått og iverksatt frem til 1. april.
schedule onsdag 1. april 2020
Lesetid: 4 Minutter

Fredag 27. mars la regjeringen frem ytterligere økonomiske tiltak i en proposisjon, for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet. Disse tiltakene ble vedtatt i Stortinget 31. mars.

Det har nå kommet en god del endringer siden koronautbruddets start, og for noen endringer har det vært litt fram og tilbake. I denne endringsmeldingen har vi derfor valgt å oppsummere alle tiltakene som er kommet på skatte- og avgiftsområdet som en følge av koronakrisen, med angivelse av følgende statuser:

  • Forslag (proposisjon fra Regjeringen)
  • Anmodningsvedtak (Stortinget har bedt Regjeringen utrede noe og komme tilbake med forslag i proposisjon)
  • Vedtatt, ikke trådt i kraft (vedtatt i Stortinget, men endringen trer i kraft senere)
  • Vedtatt, trådt i kraft

AKTUELT KURS: Skatte- og avgiftsreglene i koronatider

Redusert mva-sats (vedtatt, ikke trådt i kraft)

Den lave satsen i merverdiavgiften reduseres fra 12% til 6% fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020 for bransjer som bl.a. reiseliv og deler av idretten. Disse næringene har i utgangspunktet en merverdiavgiftssats på 12 prosent. Det har tidligere vært foreslått å redusere til 8% med tilbakevirkende kraft til 1. januar, men det ligger altså ikke inne i gjeldende vedtak.

Redusert arbeidsgiveravgift (anmodningsvedtak)

Arbeidsgiveravgiften skal settes ned med 4 prosentpoeng for én termin, tilsvarende to måneder. Forslag vil fremmes i revidert budsjett. For sone 5 (de tidligere fylkene Finnmark og Nord-Troms), der det er nullsats, skal det kompenseres med 250 mill. kroner. Regjeringen legger opp til at satsreduksjonen gjøres gjeldende for tredje termin (mai og juni), som har opprinnelig forfall 15. juli.

For at satsreduksjonen skal kunne gjennomføres uten vesentlige administrative kostnader for arbeidsgiverne, arbeider Skatteetaten med å få på plass en ny løsning i innkrevingssystemet. Tanken er å korrigere kravet (som er basert på den innrapporterte arbeidsgiveravgiften) med den reduserte satsen i god tid før forfall. Arbeidsgiverne trenger da ikke å gjøre endringer i sine lønnssystemer, og kan rapportere på vanlig måte og etter alminnelige satser.

NB! Vi har tidligere lagt til grunn, og opplyst våre kunder om, at denne reduksjonen mest sannsynlig ville gjelde 2. termin, men dette er altså ikke blitt resultatet.

Økte avskrivningssatser (anmodningsvedtak)

Stortinget har bedt Regjeringen innføre en midlertidig ordning med startavskrivning for saldogruppe d (bl.a. for industri) fra 20% til 30% og en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20%.

Regjeringen bes komme tilbake med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.

Tilbakeføring av underskudd i 2020 mot overskudd i de to foregående år (vedtatt, trådt i kraft)

Det er åpnet for tilbakeføring av underskudd som måtte oppstå i 2020, mot tidligere overskudd. Selskap som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra 2018 og 2019. Dette betyr at selskap med overskudd i foregående år og underskudd i år, kan få utbetalt skatteverdien av årets underskudd ved skatteoppgjøret for 2020.

Utsatt betaling av formuesskatt for eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020 (vedtatt, trådt i kraft)

Det legges opp til en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Utsatt frist for SAF-T regnskapsfil (vedtatt, trådt i kraft)

SAF-T regnskapsfil skulle egentlig være klar 01.01.2020, men mange virksomheter har jobbet mot 10. april som frist, da dette er det tidligste tidspunktet Skatteetaten har kunnet be om en slik fil for kontroll (frist mva-termin 1). Som en følge av koronaepidemien har mange virksomheter fått kapasitetsproblemer i innspurten med denne filen, og Skattedirektoratet utsetter derfor fristen for når denne filen skal være klar til å kunne produseres i regnskapssystemet. Det gis ingen konkret frist, men direktoratet skriver at de forutsetter at arbeidet med filen gjenopptas så snart dette er praktisk mulig.

Bruk av kassasystem til å registrere salg ved utkjøring av matvarer (vedtatt, trådt i kraft)

Som følge av koronapandemien er det behov for å iverksette ordninger med utkjøring av matvarer mv. til personer som ikke selv oppsøker forretningsstedet. Skattedirektoratet har lagt til grunn at slikt salg kan registreres på kassasystemet og behandles som kontantsalg, selv om betaling finner sted først ved levering hos kunden.

Utsatte frister vedr. forskuddsskatt (vedtatt, trådt i kraft)

  • Forskuddsskatt for upersonlige skattytere (selskaper mv.) 2. termin er utsatt fra 15. april til 1. september.
  • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere 1. termin er utsatt fra 15. mars til 1. mai. Utsatt frist for 2. termin er 15. mai til 15. juli.

Utsatt frister vedr. merverdiavgift (vedtatt, trådt i kraft)

  • Fristen for innbetaling av mva 1. termin utsettes fra 14. april til 10. juni.
  • Vær oppmerksom på at mva-meldingen skal leveres til opprinnelig frist 14. april

Utsatte frister vedr. arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn (vedtatt, trådt i kraft)

  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for 2. termin er utsatt fra 15. mai til 15. august. Tilsvarende utsettelse vil gjelde for lønnsdelen av finansskatten.
  • Regjeringen vurderer å utsette fristen for 3. termin som forfaller 15. juli, men dette vil formelt foreslås og vedtas på et senere tidspunkt.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter