Viktige endringer i 2014

Spillereglene i arbeidslivet endres stadig. I 2014 er det mye nytt å forholde seg til. Her er en oversikt over det viktigste du har i vente.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 23. desember 2013

Hvert år ved nyttår skjer det gjerne en del regelendringer som arbeidslivet må forholde seg til. Med ny regjering er det i år ekstra mange regelendringer å forholde seg til.

Infotjenesters fagrådgivere har laget følgende oversikt over de viktigste endringene som kommer i 2014.

Mer detaljert informasjon om gjeldende regelverk finner du i våre oppslagsverk. Er du ikke kunde kan du prøve gratis ved å registrere deg her. Som kunde kan du også ringe våre rådgivere og stille dem spørsmål så ofte du måtte ha behov.

Arbeidsrett

 • Endringer i permitteringsreglene
  • Økning i arbeidsgiverperioden ved permittering fra 10 til 20 dager
  • Reduksjon i perioden man kan permittere uten lønn fra 30 til 26 uker
 • 1 time betalt ammetid fra arbeidsgiver for de som minst jobber 7 timer pr dag
 • Deltidsansatt som jevnlig har arbeidet mer enn avtalt arbeidstid de siste 12 måneder, har rett til faktisk stillingsbrøk
 • Arbeidstaker som har mistanke om diskriminering ved lønnsfastsettelsen, kan kreve å få se kollegers lønn.
 • Endringer i den statlige lønnsgarantiordning ved konkurs.
  • Reduksjon i retten til lønn i oppsigelsestiden ned til kun én måned.
  • Også en reduksjon av dekningsperioden for krav om feriepenger som er opptjent før konkursen.

Trygderett

 • IA- avtalen utløper 31.12.13, blir forlenget til ny avtale foreligger.
 • Fedrekvoten reduseres fra 14 til 10 uker for barn født fra og med 1.7.14.
 • Flere «unntaksmuligheter» for å kunne overføre fedrekvote til mor.

Pensjon

 • Ny tjenestepensjonslov privat sektor
 • Endrede innskuddssatser for dagens innskuddspensjon

Lønn

 • Skattleggingen av arbeidsgivers dekning av ansattes mobiltelefon og bredbånd endres
 • Lønnsinnberetningsgrense på frivillige organisasjoner øker fra 4 000 til 6 000
 • Normrente øker - påslaget øker med 0,75 prosentpoeng
 • Bilgodtgjørelse over 10 000 km øker med 5 øre
 • Trekkfri diettsats ved overnatting på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemulighet øker fra kr 295 til kr 300
 • Trekkfri diettsats ved overnatting på hybel/brakke med kokemulighet eller privat overnatting øker fra kr 192 til kr 195
 • Satser i statens særavtale endres

Bokføring

 • Det blir lov å tilbakedatere utgående fakturaer.
 • Oppbevaringstiden for regnskapsmateriale halveres fra 10 til 5 år. Regelendringen ble varslet i statsbudsjettet, men har ikke trådt i kraft.
 • Omsetning fra ansatte på opplæring skal dokumenteres.
 • Krav om daglig oppdaterte personallister i bransjene restaurant/serveringsvirksomhet, frisørvirksomhet/skjønnhetspleie og bilpleie/bilverksted
 • Ved kontantkjøp med firmakort fjernes kravet om angivelse av kjøper
 • Fakturadato kan settes frem i tid ved utleie av fast eiendom.

Skatt

 • Det innføres en ny sjablonregel om begrensning av fradrag for rentekostnader som betales fra norsk selskap mv. til en skattyter som er i interessefellesskap (interne renter). Regelen begrenser rentefradraget til rentekostnader som overstiger 30 prosent av selskapets resultat før skatt, renter og avskrivninger. Det skal gjelde et terskelbeløp for rentefradragsbegrensningen på 5 millioner kroner.
 • Selskapsskattesatsen reduseres fra 28 til 27 prosent.
 • Det innføres 10 prosent startavskrivninger for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d. Det innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmidlenes levetid økes fra 20 prosent til 30 prosent.
 • Ordningen med skattefradrag for forskning og utvikling (FoU) endres ved at beløpsgrensen for egenutført forskning og utvikling økes fra 5,5 til 8 millioner kroner. Beløpsgrensen for innkjøpt FoU heves fra 11 til 22 millioner kroner, og den maksimale timelønnssatsen for egne ansatte økes fra 530 til 600 kroner pr. time. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt forskning og utvikling kan etter forslaget ikke overstige 22 millioner kroner.
 • Det foreslås å utvide gjeldende ordning med betinget skattefritak for gevinst ved ekspropriasjon av landbrukseiendom, gjeldende fra og med inntektsåret 2014. Etter forslaget kan vederlaget skattefritt nyttes til erverv av, eller påkostning på, areal, bygg eller anlegg som brukes i skattyterens næringsvirksomhet eller annen inntektsgivende aktivitet.
 • Fradragsgrensen for bevertning av forretningsforbindelser økes fra kr 416 til kr 421 per person.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter