Departementet mener koronahjemmekontor kan kreve avtale

Jevnlig hjemmearbeid over flere måneder kan ikke kalles kortvarig, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i et notat. Det kan bety at mange arbeidstakere må ha skriftlig avtale om hjemmekontor.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 25. november 2020

Hjemmekontorforskriften har vært mye diskutert det siste halvåret, etter at store deler av arbeidslivet enten ble anbefalt eller pålagt å jobbe hjemmefra for å hindre koronasmitte. Spørsmålet mange arbeidsgivere har stilt seg, er om denne forskriften også gjelder for midlertidig hjemmekontor under pandemien.

Nå har Arbeids- og sosialdepartementet publisert et notat, som går langt i å antyde at lange hjemmekontorperioder under pandemien omfattes av forskriften. Det betyr i tilfelle at de ansatte skulle hatt en skriftlig avtale.

– I dette notatet svarer departementet opp flere av spørsmålene arbeidsgivere har stilt seg etter lange perioder med hjemmekontor. Det er fortsatt opp til arbeidsgiver å gjøre en vurdering i de konkrete sakene av om hjemmekontor er å se på som en fast ordning, men dersom man legger dette notatet til grunn vil mange flere arbeidstakere måtte ha en avtale om hjemmekontor, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Et halvt år er ikke kortvarig

Mye av usikkerheten er knyttet til at forskriften, og dermed også kravet til skriftlig avtale, ikke gjelder ved «kortvarig eller tilfeldig arbeid» på hjemmekontor. I dette spørsmålet er departementet tydelig i det nye notatet.

«Etter departementets syn vil et klart eksempel på "kortvarig" være dersom arbeidstaker arbeider hjemme en dag eller en uke i et enkeltstående tilfelle. Jevnlig hjemmearbeid over mange måneder, kan derimot ikke kalles "kortvarig".», heter det i notatet fra departementet.  

De understreker at hjemmearbeidet ikke trenger å være en permanent ordning, men at forskriften kan omfatte midlertidig hjemmekontor.  

«Det avgjørende for at forskriften kommer til anvendelse, slik departementet ser det, er at ordningen med hjemmearbeid som sådan har en viss varighet, fasthet og omfang. Så snart hjemmearbeidet kan kalles en fast ordning, vil forskriften komme til anvendelse, uansett hvor liten del av arbeidstiden som faktisk skjer i hjemmet».

Gjelder også ved pålagt hjemmearbeid?

Når to parter skal inngå en avtale, så forutsetter det normalt at partene er enige.  Derfor har mange antatt at en avtale om hjemmekontor ikke er aktuelt i situasjoner hvor arbeidsgiver pålegger en arbeidstaker å jobbe hjemmefra for en periode. Departementet innser at forskriften primært er laget med tanke på situasjoner hvor hjemmearbeidet avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.  Likevel mener de pålagt hjemmearbeid også kan falle inn under forskriften.

 «Henvisningene til avtaler må etter departementets syn ses i lys av hva som antas å være den vanlige situasjonen, og utelukker etter departementets syn ikke at forskriften gjelder også der hjemmearbeidet er pålagt.», heter det i uttalelsen.

Flere må inngå avtale

Simployer er blant aktørene som frem til nå har ment at midlertidig hjemmekontor for å hindre smitte under koronapandemien ikke har vært omfattet av forskriften. Når departementet nå peker på at det bør gjøres avtale i flere situasjoner, råder Simployers jurist arbeidsgivere til å gjøre en ny vurdering av hvorvidt de skal inngå en skriftlig avtale med ansatte som jobber hjemme.

– I lys av dette notatet er det en del arbeidsgivere som bør gjøre en ny vurdering av om deres arbeidstakere er omfattet av forskriften. Dersom man vurderer ansatte til å være omfattet, må det inngås en skriftlig avtale som blant annet omfatter omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid, når den ansatte skal være tilgjengelig for arbeidsgiver og forventet varighet, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter