Dette kan arbeidsgiver bestemme ved foreldrepermisjon

Arbeidsgiver skal som hovedregel innfri de ansattes ønsker om permisjon, men det finnes også en del situasjoner hvor arbeidsgiver kan sette ned foten.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule fredag 8. januar 2021
Lesetid: 3 Minutter

Ved fravær i forbindelse med fødsel og adopsjon er det to regelverk som slår inn. Arbeidsmiljøloven regulerer retten til fri, det vil si rett til permisjon fra arbeidsgiver, mens folketrygdloven regulerer retten til penger, dvs. foreldrepenger fra NAV.

Det er NAV som vurderer om arbeidstaker har nok opptjening i henhold til folketrygdloven for å ha rett til foreldrepenger.

Utgangspunktet er at arbeidstaker har rett på en 12 måneders sammenhengende permisjon, men den ansatte vil uansett ha rett til permisjon så lenge NAV yter foreldrepenger.

Må varsle arbeidsgiver

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh sier uttaket av foreldrepermisjonen skal varsles arbeidsgiver i forkant.

Hovedregelen er at arbeidsgiver skal varsles snarest mulig, men senest:

  • 1 uke i forveien ved fravær ut over 2 uker,
  • 4 uker i forveien ved fravær ut over 12 uker og
  • 12 uker i forveien ved fravær ut over 1 år

- Dersom arbeidstaker bryter disse fristene betyr ikke det at permisjonen må utsettes dersom denne er nødvendig på grunn av forhold som arbeidstaker ikke hadde kjennskap til ved fristens utløp. Det kan for eksempel være aktuelt når en fødsel eller adopsjon skjer tidligere enn planlagt, sier Myksvoll Singh.

Hel foreldrepermisjon – ubetinget rett til fri

I de tilfeller den ansatte ønsker hel sammenhengende permisjon vil den ansatte ha en ubetinget rett til denne dersom man varsler innen fristene.

- Arbeidsgiver kan derfor ikke si nei til et slikt ønske om permisjon selv om tidspunktet for permisjonen ikke passer i forhold til den daglige driften. Vi anbefaler at man er tidlig i gang med diskusjon om når uttaket av permisjon skal finne sted, så snart ansatte varsler om enten fødsel eller adopsjon. På den måten ivaretar man både ansattes og bedriftens behov på best mulig måte, sier Myksvoll Singh.

Delvis foreldrepermisjon – en vurdering av ulempe

I mange tilfeller ønsker arbeidstakere å ta en delvis foreldrepermisjon. Det innebærer at de strekker permisjonstiden over en lengre periode, samtidig som de jobber noe.

Ordningen med delvis permisjon kan, slik tvisteløsningsnemnda ser det, benyttes både når en arbeider delvis i en sammenhengende periode, men også der permisjonen stykkes opp i deler. Eksempel på det første kan være der man arbeider 50 % og har 50 % permisjon, ved at man jobber halve dager hver dag. Den andre varianten kan være der man ønsker å arbeide fullt i perioder for så å ha hel permisjon en periode.

- Dette har de anledning til å søke om. Arbeidsgiver skal etter loven måtte innvilge slike permisjonsønsker så sant det ikke vil være en vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Hva som er vesentlig ulempe må alltid vurderes konkret, og kan for eksempel handle om at det er umulig å skaffe vikar til å fylle inn for resten av en full stilling eller at forhold i jobbsituasjonen gjør det vanskelig med stadige bytter at den som gjør jobben. Ofte vil imidlertid arbeidsgiver se det som en fordel at arbeidstakeren har noe tilstedeværelse gjennom foreldrepermisjonen, sier Myksvoll Singh.

Ved uenighet om uttak

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om selve uttaket av foreldrepermisjonen, kan saken sendes til tvisteløsningsnemnda for avgjørelse.

- Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for Tvisteløsningsnemnda. De fleste vi snakker med løser imidlertid saken gjennom å snekke sammen å finne løsninger som passer både for ansatte og arbeidsgiver, sier Myksvoll Singh.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter