Når skal ferien tas?

Hvis man ikke blir enige om når ferien skal tas ut er det arbeidsgiver som til syvende og sist bestemmer. Arbeidstakere over 60 år har imidlertid krav på en ekstra ferieuke, som de selv kan bestemme når de vil avvikle.
Camilla Schie-VeslumJuridisk rådgiver HR og ledelse
mandag 6. juni 2022
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Drøfting og varselfrist

Etter ferieloven skal arbeidsgiver prøve å bli enig med arbeidstaker om tidspunktet for ferien. Dette skal gjøres gjennom drøftelser med arbeidstaker eller med arbeidstakers tillitsvalgte. Dersom det ikke oppnås enighet om tiden for ferien, er det arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet, jf. ferieloven § 6 nr. 1 første ledd.

Med mindre særlige forhold er til hinder for det, kan arbeidstaker kreve å få melding om tidspunktet for ferien senest to måneder før ferien tar til, jf. ferieloven § 6 nr. 2.

Dersom det ikke er avtalt noe annet, kan arbeidstaker etter ferieloven § 7 nr. 1 kreve å få en sammenhengende ferieperiode på tre uker (hovedferie 18 virkedager) i tidsrommet 1. juni - 30. september (hovedferieperioden). Dette gjelder imidlertid ikke dersom arbeidstaker tiltrer stillingen sin etter 15. august i ferieåret. I slike tilfeller kan arbeidstaker måtte finne seg i å avvikle ferien utenfor hovedferieperioden.

Last ned gratis ferieplan for 2024! 

Her kan du laste ned og skrive ut Simployers populære gratis ferieplan. Plansjen inneholder også nyttig informasjon om regler for ferie og feriepenger.

Les mer og last ned gratis

Tre uker hovedferie og restferie

Den resterende delen av ferien på to uker kan arbeidstaker kreve avviklet slik at vedkommende oppnår to ferieperioder av én ukes varighet. Arbeidsgiver vil på vanlig måte være den som bestemmer tidspunktet for avvikling av denne ferien. Ferien kan legges når som helst i løpet av ferieåret og arbeidsgiver styrer om ukene skal avvikles som to sammenhengende uker eller som én pluss én uke. Nedenfor har vi laget en tidslinje som et eksempel på avvikling av de 5 ferieukene. Vi understreker imidlertid at arbeidsgiver står fritt til å plassere ferieukene der det passer best for arbeidsgiver, f.eks. kan alle ukene plasseres i hovedferieperioden dersom arbeidsgiver ønsker dette.

Grafikk fordeling av ferieuker

Ekstraferie for arbeidstaker over 60 år

Arbeidstakere over 60 år har krav på en ekstra ferieuke. Denne uken bestemmer arbeidstakeren selv når han/hun vil avvikle. Arbeidstaker bestemmer også om denne ekstra ferieuken skal tas ut som en sammenhengende uke eller om den skal tas ut som enkeltdager, jf. ferieloven § 6 nr. 1 annet ledd.

Arbeidstaker skal varsle arbeidsgiver minst to uker før avvikling av denne ekstraferien, jf. ferieloven § 6 nr. 2 annet ledd.

Overført ferie

Dersom det er overført ferie fra tidligere år, må denne ferien fastsettes ut fra de vanlige reglene i ferieloven. Dette betyr blant annet:

  • At det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for avvikling, med mindre den overførte ferien er ekstraferien for arbeidstaker over 60 år
  • Arbeidsgiver skal drøfte tidspunktet med arbeidstaker eller tillitsvalgte
  • Arbeidstaker kan som hovedregel kreve 2 måneders varsel

Endring av fastsatt ferie

Ferieloven § 6 nr 3 har regler om vilkår, fremgangsmåte og erstatningsansvar i tilfeller der ferien må endres på grunn av bedriftens forhold.

Følgende vilkår må være oppfylt for at den avtalte ferien kan endres:

  • Endring er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger
  • Ferieavvikling ville medføre vesentlige driftsproblemer
  • Det kan ikke skaffes stedfortreder

Alle tre vilkårene må være oppfylt for at arbeidsgiver skal kunne endre ferietidspunktet.

Før endringen eventuelt foretas skal spørsmålet drøftes med arbeidstaker, som har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt. Under drøftingsmøtet plikter arbeidstaker å opplyse om eventuelle merutgifter som vil bli krevd erstattet dersom tidspunktet for ferien endres.

Dersom tidspunktet for ferieavvikling endres, må arbeidsgiver erstatte merutgifter som arbeidstaker får på grunn av omleggingen av ferie. Slike merutgifter kan være dokumenterte billettkostnader og avbestillingsgebyr. Det er de konkrete utgiftene som kan kreves erstattet etter denne bestemmelsen. Ulemper og velferdstap knyttet til endring av ferietidspunktet, gir ikke i seg selv noe grunnlag for erstatning.

Quiz

Hva kan du om ferie og feriepenger?

Finn ut om du har kontroll på reglene om ferie og feriepenger.

Test dine kunnskaper i vår quiz

Del siden: