Ansatte kan likevel ta med sykepenger til utlandet

Norske myndigheter har feiltolket EØS-regelverket om eksport av trygdeytelser. Nå slås det fast at verken arbeidsgiver eller NAV kan kreve at syke ansatte søker om å få reise til utlandet.
mandag 28. oktober 2019
Lesetid: 2 Minutter

Helt siden EUs trygdeforordning kom i 2012 har norske myndigheter feiltolket EØS-reglene om eksport av trygdeytelser.

Både NAV, påtalemyndigheten og domstolene har lagt til grunn at arbeidstakere som er bosatt i Norge ikke kan motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger, omsorgspenger, opplæringspenger eller pleiepenger når de oppholder seg utenfor Norge. Etter EU-regelverket er utenlandsopphold imidlertid ikke grunn i seg selv til å stoppe ytelsen, så lenge man befinner seg innenfor EØS-området og har EØS- statsborgerskap.   

– Dette er en svært alvorlig sak hvor mennesker urettmessig er anmeldt og har fått til dels store tilbakebetalingskrav fra NAV. På bakgrunn av anmeldelser er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner. Jeg beklager overfor de som er berørt og deres familier, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på en pressekonferanse.

NAV oppgir at 2400 saker har ført til en feilutbetaling på feil hjemmelsgrunnlag. Riksadvokaten opplyser at det anslagsvis har blitt avsagt 48 dommer, hvorav 36 har ført til ubetinget fengsel med den lengste dommen på 8 måneder. Alle disse sakene vil nå bli gjennomgått av NAV og av gjenopptakelseskommisjonen for ny behandling. 

Må endre praksis

For arbeidsgivere betyr praksisendringen NAV nå har gjort at behandlingen av slike saker må endres.

- Problemstillingen i denne saken er at folketrygdloven har bestemmelser i kapittel 8, 9 og 11 som forteller at retten til å motta ytelser forutsetter opphold i Norge, med visse unntak. Disse bestemmelsene vil ikke lenger være gjeldende for EØS-borgere, med den betydning at verken NAV eller arbeidsgiver har mulighet til å nekte utenlandsopphold ved å vise til folketrygdlovens § 8-9, § 9-4 eller § 11-3, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Fortsatt medvirkningsplikt for syke ansatte

Brostrøm understreker at dette ikke betyr at det er fritt fram for arbeidstakere å reise utenlands når de mottar sykepenger fra arbeidsgiver eller NAV.

- Folketrygdlovens øvrige bestemmelser om medvirkning, og krav til arbeidsuførhet gjelder som før, med den betydning at der et utenlandsopphold hindrer oppfølging og medvirkning, så kan retten til sykepenger bortfalle i henhold til folketrygdloven § 8-8. Dette vil gjelde både i og utover arbeidsgiverperioden, sier Brostrøm.

Trenger ikke søke om utenlandsreiser

Verken du som arbeidsgiver eller NAV kan imidlertid lenger kreve at ansatte som mottar sykepenger søker om å få reise utenlands, så lenge de ikke reiser utenfor EØS-området.

-  Om utenlandsoppholdet virker lite forenlig med vilkåret om arbeidsuførhet kan derimot arbeidsgiver sette spørsmålstegn ved sykepengeretten. Det kan i enkelte saker være betenkelig om en helt arbeidsufør arbeidstaker er i stand til å reise til utlandet parallelt som man er helt fraværende fra et arbeid som arbeidsgiver har tilbudt å tilrettelegge, sier Brostrøm.

 


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: