7 ting arbeidsgiver ikke kan avtale seg bort fra

Selv om arbeidstaker og arbeidsgiver er enig, er det ikke gitt at man kan avtale egne ordninger. Her er 7 ting arbeidsgiver aldri kan avtale seg bort fra.
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm sier det er en del ting arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kan avtale seg bort fra. Her er sju av disse.

Norsk arbeidsliv er strengt regulert gjennom lovverket, i tillegg til at mange arbeidstakere er omfattet av tariffavtaler som også regulerer store deler av handlingsrommet i et arbeidsforhold.  

Men hva dersom den ansatte og lederen er enig om å gjøre det på en annen måte, som passer for begge? Noen ganger er dette greit; men på mange områder er det ikke tillatt å avtale egne ordninger som går på tvers av lovverket. Særlig gjelder dette avtaler som er mindre gunstige for den ansatte enn loven legger opp til.  

Her har Simployers rådgivere samlet sju områder hvor det ikke er tillatt å avtale andre løsninger, selv om arbeidsgiver og arbeidstaker skulle være enige om det:  

Sykepenger 

Retten til sykepenger, foreldrepenger, omsorgspenger og flere andre ytelser er regulert i folketrygdloven. Ingen av rettighetene arbeidstakere har etter denne loven kan arbeidsgiver avtale seg bort fra, noe som står presisert i §1-2. Selv om det ikke er tillatt å avtale reduserte sykepenger, er det mange som har avtale om bedre ordninger enn loven gir rett til – som for eksempel full lønn under sykdom over 6G.  

Feriepenger 

Alle arbeidstakere opptjener feriepenger som skal dekke opp lønnsbortfallet i ferien året etter. Både lønnen som utbetales til arbeidstaker og en lang rekke ulike tillegg skal inngå i feriepengegrunnlaget. Det er ikke anledning til å avtale redusert feriepengeopptjening.  

Obligatorisk tjenestepensjon - OTP 

Dersom virksomheten er pliktig å ha en pensjonsordning i samsvar med OTP-loven, kan man ikke avtale med den enkelte arbeidstaker at arbeidstakeren ikke skal stå i ordningen om øvrige vilkår er oppfylt. Det er med andre ord ikke tillatt å unnlate å melde vedkommende inn ved å for eksempel gi en annen kompensasjon som mer lønn etc.  

Skatt 

Arbeidstaker kan ikke velge å gi bort lønnen med skattemessig virkning. Hvis den ansatte for eksempel ønsker å gi bort lønnen sin til et veldedig formål, må det først trekkes skatt og så kan netto gis bort. Dette gjelder selv om arbeidsgiver utbetaler direkte til foreningen/organisasjonen. 

Foreldrepermisjon til mor første seks uker etter fødsel 

De første seks ukene etter fødsel er del av mødrekvoten, og foreldrepengeperioden er da forbeholdt mor. Unntaket er i de tilfeller lege erklærer at det er bedre for mor å komme i arbeid. 

Overtidsgodtgjørelse 

Etter arbeidsmiljøloven har arbeidstakere rett til minst 40 prosent overtidsgodtgjørelse. Dette skal utbetales som penger, og det er ikke anledning til å avtale seg bort fra retten til overtidsgodtgjørelse ved for eksempel å erstatte det med avspasering eller andre goder.  

Permittering 

Etter lov om lønnsplikt under permittering skal arbeidstakere ha lønn fra arbeidsgiver de 15 første permitteringsdagene. Dette kan ikke arbeidsgiver og arbeidstaker avtale seg bort fra.  

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: