10 endringer som påvirker bunnlinjen

Forslaget til statsbudsjett for 2012 har mange endringer som påvirker bedriftene. Næringslivet sparer over 1 milliard, hevder Regjeringen.
torsdag 6. oktober 2011
Lesetid: 4 Minutter

Noen regelendringer medfører økte utgifter, andre fører til skattelettelse.
Men sluttsummen blir altså positiv for næringslivet som helhet, i følge Regjeringens pressemelding.

Her er ti endringer fra statsbudsjettet som kan påvirke bunnlinjen i virksomheten:

Potensielle skattelettelser for virksomheten
1 Næringsvennlige kommuner får gi fritak for eiendomsskatt
2 Redusert omregistreringsavgift på brukte varebiler
3 Lavere tollgebyr ved import av varer
4 Treprosentregel under fritaksmetoden begrenses
5 Skattelette til visse bransjer (landbruk, industri og næringsmiddelindustri)
6 Fjerning av reglene om korreksjonsinntekt

Fare for økte kostnader for virksomheten
7 Enkeltpersonforetak med ansatte mister lønnsfradraget
8 Økt kjøregodtgjørelse kan gi større reiseregninger
9 Slutt på fradrag for tap etter utlån av penger til datterselskap

Økt kostnad eller besparelse vil variere
10 Firmabiler med mange hestekrefter blir billigere

Mer informasjon om hvert av punktene:

1 Næringsvennlige kommuner får gi fritak for eiendomsskatt
Regjeringen foreslår at kommuner skal få anledning til å skattlegge alle boliger og fritidseiendommer samtidig som næringseiendom fritas.

2 Redusert omregistreringsavgift på brukte varebiler
Omregistreringsavgiften for lastebiler/varebiler reduseres med 17 prosent og avgiftssatsen for tilhengere med 44 prosent reelt. I budsjettforslaget skriver Regjeringen at omregistreringsavgift har uheldige virkninger og høye satser, særlig for typiske næringskjøretøy. Videre at avgiftssatsene fører til at brukte lastebiler omsettes utenfor Norge, og importerte bruktbiler får konkurransefordeler. Andre avgiftssatser (personbiler, motorsykler, mopeder) reduseres med 5 prosent.

3 Lavere tollgebyr ved import av varer
Næringsdrivende som innfører varer i eget navn kan få kreditt for toll og merverdiavgift. Nå karakteriserer Regjeringen gebyret på 75 kroner per innførselsdeklarasjon som overprising, og gebyret vil derfor bli betydelig redusert. Gebyret har vært vesentlig høyere enn kostnadene Toll- og avgiftsetaten har hatt ved å administrere ordningen, skriver Regjeringen.

4 Treprosentregel under fritaksmetoden begrenses
Aksjeutbytte og aksjegevinst i selskapssektoren er skattefrie etter fritaksmetoden, men 3 % av inntekten skal likevel inntektsføres. Nå endres dette til at regelen bare skal gjelde utbytte, slik at man slipper å foreta beregning av gevinst og tap når aksjer selges. Regelen kan ha forhindret fornuftige omorganiseringer, skriver Regjeringen. Dessuten blir treprosentregelen noe utvidet, men det berører bare deltakerlignede selskaper og selskaper hjemmehørende i utlandet med skattepliktig virksomhet i Norge. Treprosentregelen skal normalt ikke gjelde i konsernforhold.

5 Skattelette til visse bransjer (landbruk, industri og næringsmiddelindustri)
Enkelte bransjer i næringslivet får skattelette. En rekke endringer i skattereglene for primærnæringene slår ut med 170 millioner kroner i skattelette til landbruket, mens industrien får skattelette gjennom økt avskrivningssats for visse produksjonsanlegg i industrien, den såkalte «saldogruppen for bygg og anlegg» med kort levetid. Dessuten får hjelpeinstallasjoner ved industrianlegg inngå i bygg- og anleggsgruppen. Avgiftene i matforvaltningen avvikles, og Mattilsynet får tilsyn og kontrolloppgaver finansiert over statsbudsjettet i stedet. Endringen reduserer kostnader og administrative byrder for norsk næringsmiddelindustri.

6 Fjerning av reglene om korreksjonsinntekt
Reglene skulle sikre at inntekt som AS deler ut som utbytte ble skattlagt på selskapets hånd, og reglene påvirket tidspunktet for beskatning. Regjeringen karakteriserer reglene som «svært kompliserte og med store byrder på selskapene og ligningsmyndighetene». Derfor oppheves reglene. Korreksjonsinntekter beregnet til og med inntektsåret 2011 reverseres i 2012-2015. Dette gir bedriftene en skattelette på 300 millioner kroner i 2012, men 100 millioner kroner i økt kostnad hvert av årene 2013-2015.

7 Enkeltpersonsforetak med ansatte mister lønnsfradraget
Enkeltpersonforetak har hatt et ekstra fradrag for lønnskostnader utover det alminnelige fradraget for lønnskostnader som alle virksomheter har. Eier av enkeltpersonforetak har kunnet trekke fra 15 prosent ekstra av samlede lønnskostnader inklusive arbeidsgiveravgift ved beregning av sin personinntekt fra næring. Regelendringen berører bare ti prosent av enkeltpersonforetakene, og gjennomføres for å fjerne favorisering av enkeltpersonforetak framfor aksjeselskaper.

8 Økt kjøregodtgjørelse kan gi større reiseregninger
Statens satser for kjøregodtgjørelse blir fra 1. januar 2012 hevet til 3,90 kroner per km for de første 10 000 km og 3,25 kroner per km for kjøring utover 10 000 km. Dette er en økning av satsene på 7-8 prosent. Arbeidsgiver må påregne at reiseregningene vil bli større med økte bilsatser.

9 Slutt på fradrag for tap etter utlån av penger til datterselskap
Selskaper har kunnet tilpasse seg ved å investere gjennom datterselskap hvor det meste av innskuddet er lån fra morselskapet. Reglene om fradrag for tap på fordring og skattefritt utbytte har ført til at tap har kommet til fradrag, mens gevinst har vært skattefri. For å motvirke dette foreslås det å avskjære retten til fradrag for tap på fordring mellom nærstående selskaper. Definisjonen på nærstående selskap og hvilke fordringer som skal omfattes blir klart etter en høringsrunde, men reglene foreslås innført med virkning fra 6. oktober 2011 for å unngå tilpasninger.

10 Firmabiler med mange hestekrefter blir billigere
I budsjettforslaget for 2012 fortsetter Regjeringen å gjøre bilavgiftene mer miljøvennlige, uten at engangsavgiften totalt sett skal øke. Dermed blir biler med høye utslipp dyrere, mens effekt (antall hestekrefter) får mindre betydning. Regjeringen har utarbeidet en oversikt over de mest solgte bilene i Norge for tiden. Den viser at BMW Z3, Toyota RAV4 og Volvo XC60 er de bilene som får størst priskutt som følge av avgiftsendringen. For BMW Z3 utgjør det nesten 10.000 kroner. Hybridbiler som Toyota Prius får omtrent uendret pris, mens Nissan Qashqai, Ford Focus og Volkswagen Passat blir rundt 5.000 kroner dyrere. Endringene forventes også å slå positivt ut for ladbare hybridbiler som antas å komme på markedet i 2012, mens engangsavgift på de fleste varebiler forventes å øke noe.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: