Ofte stilte spørsmål fra arbeidsgivere under koronapandemien

I forbindelse med koronapandemien er det innført en lang rekke midlertidige bestemmelser som arbeidsgivere må forholde seg til. 

Nedenfor har vi samlet opp noen av de vanligste spørsmålene våre rådgivere får knyttet til pandemien.

Ønsker du å drøfte dine egne problemstillinger med våre rådgivere? Med et abonnement på Faghjelp og fagsupport kan du kontakte noen av Norges fremste eksperter så mye du måtte ha behov for. 

Les mer og kjøp tilgang

Permittering:

Permitteringsadgangen er ikke lovbestemt, men det kan benyttes der virksomheten opplever midlertidig driftsinnskrenkning eller driftsstans. Det er på det rene at koronasitusjonen kan medføre mangel på arbeid, f.eks. i form av at kunder eller bestillinger uteblir, og arbeidsgiver vil da ha permitteringsadgang.

Med virkning fra 1. november 2020 ble arbeidsgivers mulighet til å permittere arbeidstaker uten å betale lønn utvidet til 49 uker innenfor en rullerende (løpende) 18 måneders periode.

Den 19. februar 2021 ble det gjort en ytterligere utvidelse av permitteringsmuligheten. Endringen betød at arbeidstaker som den 1. februar 2021 hadde 35 eller færre uker igjen av sin dagpengeperiode kunne være permittert uten lønn frem til og med 30. september 2021. Etter dette har regjeringen forlenget den midlertidige permitteringsmuligheten frem til og med 31. desember 2021.

For nye permitteringer som iverksettes fra og med 1. juli 2021 reduseres fritaksperioden uten lønn for arbeidsgiver fra 49 uker til 26 uker innenfor en rullerende periode på 18 måneder. Endringen er vedtatt i forbindelse med stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett.

Reduksjonen til 26 uker vil bare gjelde nye permitteringer fra og med 1. juli. Permitteringer som er iverksatt før 1. juli vil dermed kunne ha en varighet på inntil 49 uker, og selv om grensen på 49 uker passeres er det fortsatt mulig å permittere uten lønn frem til og med 31 desember 2021.

For å sikre at arbeidsgivere som har benyttet permittering i 2020 og 2021 også skal ha mulighet til å iverksette nye permitteringer etter 30. juni, skal de ukene som arbeidstaker har vært permittert i 2020 og frem til 1. juli 2021 ikke telles med ved beregningen av kvoten på 26 uker.

Varselfristen ved permittering er ikke lovbestemt, men på bakgrunn av tariffavtaler og rettspraksis er hovedregelen at det gjelder en varselfristen på 14 kalenderdager. Dette gjelder også ved permittering pga koronasituasjonen. Det er imidlertid i tariffavtaler og fra NAV åpnet for varsel på 2 dager der det permitteres på grunnlag av slike uforutsette hendelser som er nevnt i arbeidsmiljøloven § 15-3 tiende ledd. Dette er ved "ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser". Om 2 dagers varsel kan benyttes må vurderes konkret. I denne forbindelse antar vi at virksomheter som direkte blir rammet av sentrale eller lokale myndigheters krav om nedstengninger, vil kunne benytte seg av unntaket med to dagers varslingsfrist. Dette er også i samsvar med det NHO og LO legger til grunn. 

Når varselfristen er over og permitteringen iverksettes, må arbeidsgiver betale lønn i en arbeidsgiverperiode. Arbeidsgivers lønnsplikt i starten av en permittering er 10 dager. Dette er de 10 første dagene arbeidstaker skulle vært på jobb om permitteringen ikke hadde blitt iverksatt.

Ja, stortinget har vedtatt at arbeidstaker som har mottatt dagpenger i 2020 skal få «feriepenger» i form av et ferietillegg på 10,2 prosent på disse dagpengene. Det følger imidlertid av stortingets vedtak at en arbeidstaker som er permittert 7. juni, og har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, ikke vil få dette ferietillegget. Disse arbeidstakerne vil imidlertid ha mulighet til å avvikle 4 uker ferie i sommer uten stans i dagpengene.

Reglene om feriepenger på dagpenger skal tas inn i forskriften om midlertidig unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Permitteringsvarselet skal ha informasjon om:

 • permitteringens årsak,
 • varslingsdato,
 • dato for iverksettelse og permitteringens lengde,
 • hvem som blir permittert og
 • om det er hel eller delvis permittering.

For å kunne behandle søknad om dagpenger ber NAV også om at følgende informasjon tas med:

 • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI) 
 • Den permittertes stillingsstørrelse 
 • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.  

Lønnspliktdagene for permitteringer er de første 10 dagene som arbeidstaker etter sin arbeidsplan skulle hatt om permitteringen ikke ble iverksatt. Dersom arbeidstaker permitteres delvis, f.eks. 50 prosent slik at det skal jobbes annenhver dag, blir lønnspliktdagene de 10 første dagene vedkommende ikke er på jobb. Dersom det permitteres 50 prosent, slik at det skal jobbes halve dager, vil arbeidsgiver måtte betale full lønn i 20 dager. Lønnsbelastningen for arbeidsgiver knyttet til permitteringen blir da tilsvarende 10 hele dager.

For permitteringer som var iverksatt før 1. september er arbeidsgivers lønnsplikt to dager.

Når arbeidsgiver gir arbeidstaker skattepliktige naturalytelser skal arbeidsgiver trekke skatt av fordelen. Dette gjelder f.eks. fordel ved firmabil, mobiltelefon, bredbånd, forsikringer mm.

Når NAV overtar betalingen av ytelser under permittering klarer ikke arbeidsgiver å gjennomføre forskuddstrekket på vanlig måte, da arbeidsgiver ikke utbetaler lønn.

Etter skattebetalingsloven § 5-10 tredje ledd har da arbeidsgiver plikt til å sende melding om dette til skattekontoret. Dere bør da opplyse om hvilken person dette gjelder, periode det gjelder for og den skattepliktige verdien. Arbeidsgivers trekkplikt er da ivaretatt ved å sende denne meldingen.

Det er ikke fastsatt et eget skjema for dette, men skjemaet RF-1306 kan benyttes.

Skattekontoret kan da endre skattekortet ev. utskrive forskuddsskatt. Jeg har en mistanke om at skatteetaten ikke gjør noe med dette, men da vil sannsynligvis arbeidstaker får restskatt og spesielt ved firmabil vil dette medføre en betydelig restskatt.

Arbeidstaker bør da selv kontakte skattekontoret for å endre skattekortet.

Dersom den ansatte som er permittert har bilen tilgjengelig for bruk, f.eks. at den står parkert hjemme hos arbeidstaker, vil det i normale tilfeller foreligge en skattepliktig fordel. Hvis bilordningen opphører ved at bilen leveres inn og arbeidsavtalen endres slik at arbeidstaker ikke lenger har bilen til disposisjon, vil beskatningen opphøre.

Skattedirektoratet kom med en prinsipputtalelse den 3. april 2020 som lemper noe på de generelle reglene i koronaperioden. I tilfeller der det pga. koronasituasjonen ikke vil være praktisk mulig eller tilrådelig for den ansatte å parkere bilen hos arbeidsgiver, f.eks. på grunn av reiseavstand, vil den ansatte ikke bli fordelsbeskattet for firmabil. Det er imidlertid en klar forutsetning for å unngå fordelsbeskatning at firmabilen ikke benyttes privat i noen tilfeller, og det skal legges en streng vurdering til grunn. Dersom firmabilen benyttes til privat kjøring, skal fordelen for den ansatte beregnes og rapporteres som normalt for antallet hele og påbegynte måneder bilen har vært til disposisjon.

Du finner den nye uttalelsen her.

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/firmabil-under-permittering-skatteplikt-trekkplikt-og-rapporteringsplikt/

Man kan ikke utsette pga permittering. For å utsette må man gjenoppta arbeid på heltid og det forutsetter avtale med arbeidsgiver. Arbeidstaker kan derfor ikke kreve utsettelse.

Retten til foreldrepenger opptjenes gjennom yrkesaktivitet minst seks av de ti månedene før uttak av foreldrepenger tar til. Mottak av dagpenger likestilles med yrkesaktivitet. Det følger av folketrygdloven § 14-6 (1) og (2).

For far beregnes foreldrepenger som ellers etter de samme reglene som for sykepenger, det vil si inntekt de siste tre månedene før uttakstidspunktet, jf. folketrygdloven § 14-7 (1).

For mor som mottar dagpenger pga permittering når perioden med foreldrepenger starter, skal beregningsgrunnlaget fastsettes ut i fra inntekten i de beste seks av de siste ti kalendermånedene før hun starter sitt uttak. Det følger av folketrygdloven § 14-7 (3)

NAV skriver på sine hjemmesider at dersom arbeidstaker får dagpenger (og arbeidsavklaringspenger) vil de alltid trekke etter tabelldel av skattekortet. Det samme gjør NAV dersom arbeidstaker får andre ytelser etter en grad på 51 %.

Dette er ikke nødvendigvis helt i tråd med skattebetalingsforskriften § 5-1-4 som sier at hovedarbeidsgiver skal trekke etter tabell og biarbeidsgiver skal bruke prosentdel av skattekortet. Hovedarbeidsgiver er normalt den arbeidsgiver som utbetaler høyest ytelse. Bestemmelsen sier også at ved tvilstilfeller skal det avklares med arbeidstaker hvem som er hovedarbeidsgiver.

Det er veldig viktig for arbeidstaker at ikke både NAV og arbeidsgiver trekker etter tabell for samme periode. Dersom dette gjøres kan arbeidstakers restskatt bli stor.

Vi foreslår derfor at arbeidstaker ber NAV trekke etter prosentdel dersom arbeidstaker mener at NAV er biarbeidsgiver (utbetaler den laveste ytelsen).

Dersom arbeidstaker ønsker at NAV skal benytte annen del av skattekortet kan arbeidstaker benytte tjenesten «Skriv til oss».

https://www.nav.no/person/kontakt-oss/skriv-til-oss

Se ev. også det NAV skriver om «Skattetrekk på ytelser fra NAV».

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/skattetrekk-pa-ytelser-fra-nav

Dersom man har avtalt omsorgsdager vil permitteringen inntre/første lønnspliktdag,  første dagen man skulle vært på jobb. Litt enkelt sagt kan man si at det er det som inntrådte først som fortsetter (her; omsorgsdager), deretter neste hendelse (permittering). Arbeidsgiver kan ikke ved å varsle permittering endre allerede inngått avtale om omsorgsdager og arbeidstaker kan ikke ved å avtale omsorgsdager etter permitteringsvarsel er sendt (hvis det kom først) utsette permitteringen. 

Dette vil være både normalsituasjonen og nå. Det følger av permitteringslønnsloven § 3 første ledd tredje punktum, der det fremgår at lønnspliktdagene ikke løper når arbeidstaker likevel har tjenestefri eller fravær. Så lenge omsorgsdagene er et avtalt fravær vil lønnspliktdagene bli forskjøvet til dette fraværet er over. 

Dette vil være aktuelt dersom det faktisk er avtalt å ta ut omsorgsdager frem i tid. Hvis det ikke avtalt omsorgsdager frem i tid vil arbeidstaker kunne bli permittert og kan ikke da stoppe permitteringen ved å be om omsorgspenger/omsorgsdager. 

Omsorgsdager/omsorgspenger skal forskutteres av arbeidsgiver og deretter kreve refusjon fra NAV. Det er ikke som ved sykepenger at utbetalingen går direkte over fra NAV når permitteringen trer i kraft. 

Dersom det ikke direkte fremgår av regelverket for pensjonsordningen skal den ansatte meldes ut under permitteringen. Regelverket kan imidlertid fastsette at arbeidstakere som er permitterte som følge av driftsinnskrenkninger mv skal være medlemmer av ordningen. Her må arbeidsgiver derfor sjekke hva som er avtalt i sin egen pensjonsordning. Er man usikker bør man ta kontakt med sin pensjonsleverandør.

Arbeidsgivere som har fulgt regjeringens oppfordring om å forskuttere lønn til ansatte for de 18 dagene som staten skal betale, kan innen 31.8.2020 søke om refusjon fra NAV. Det er kun lønn opp til 6 G som refunderes. Permittering som starter etter 19. april er det ikke mulig å få refundert.

Arbeidsgiveravgiften på beløpet arbeidsgiver forskutterer skal behandles som samme måte som når arbeidsgiver forskutterer sykepenger mm. Dette er fast satt i forskrift av 16.4.2020 nr. 800.

Arbeidsgiver betaler da arbeidsgiveravgift på den terminen som lønnen utbetales. Når arbeidsgiver får refundert beløpet fra NAV reduseres arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget tilsvarende, for den terminen refusjonen utbetales fra NAV.

Arbeidsgiver som forskutterer slik lønn skal for øvrig trekke skatt og innrapportere slik lønn på samme måte som annen lønn.

Omsorgsdager

I 2021 er kvotene men omsorgspenger doblet i forhold til det som normalt gjelder etter folketrygdloven § 9-6.

Det betyr følgende antall dager avhengig av hvor mange barn man har:

 • 1-2 barn = 20 dager per forelder
 • 3 barn eller flere = 30 dager per forelder
 • Kronisk sykt eller funksjonshemmet barn = + 20 dager per barn med vedtak fra NAV

Er man alene om omsorgen for barna dobles kvotene over for omsorgspenger som vanlig.

Arbeidsgiver må dekke 10 dager med omsorgspenger før en kan fremme refusjonskrav overfor NAV fra dag 11 og utover. Fristen for å fremme refusjonskrav for fravær fra 1. Januar 2021 og senere er 3 måneder. Man får da dekket sitt refusjonskrav 3 måneder forut for den måneden kravet er satt frem.

I perioden ut september 2021 kan det gis omsorgspenger ved lokalt stengte skoler og barnehager. Dette gjelder også når deler av skolen eller barnehagen er stengt. Det gis omsorgspenger når for eksempel et klassetrinn, en skoleklasse eller en avdeling i barnehagen er stengt.

Stengningen må bekreftes av skolen eller barnehagen. Bekreftelsen må være skriftlig, for eksempel ved at det sendes e-post fra skolen eller barnehagen. Det forutsettes at skolen eller barnehagen er stengt i hele perioden kravet gjelder for. Når arbeidsgiver skal utbetale omsorgspenger, må arbeidstaker levere bekreftelsen fra skolen eller barnehagen til arbeidsgiver. Når NAV mottar refusjonskrav fra arbeidsgiver, legges det til grunn at arbeidstaker har levert bekreftelsen til arbeidsgiver.

Den ansatte bruker først opp de antall dager en har tilgjengelig for 2021, før en kan benytte de ekstra dagene som gis for stengte skoler og barnehager.

Eksempelvis vil en person med 1 barn ha rett til 20 dager og man må først ha brukt opp disse før man trenger bekreftelse fra skole barnehage. Der en ansatt for eksempel har brukt opp 20 dager på grunn av annen sykdom og derfor ikke har flere dager må det fremskaffes bekreftelse fra skole eller barnehage der man skal ha rett til omsorgspenger utover de tildelte 10 dagene.

Hvis en ansatt ikke har brukt opp noen av sine 20 dager når skolen stenger vil man først bruke opp sine vanlige dager, så dersom skolen stenger i 2 uker tar man 10 dager av kvoten på 20 dager.

Retten gjelder inntil videre frem til 30. september 2021 og det er ingen begrensning i antall dager utover dette.

Skal man ha rett til omsorgspenger nå må det være fordi det må tas særlige smittevernhensyn. Slike særlige hensyn må gjelde barnet eller et familiemedlem barnet bor sammen med. Dette gjelder også hensyn i husstanden til barnets samværsforelder der foreldrene ikke bor sammen. Skal man ha rett til omsorgspenger nå må det være fordi det må tas særlige smittevernhensyn. Slike særlige hensyn må gjelde barnet eller et familiemedlem barnet bor sammen med. Dette gjelder også hensyn i husstanden til barnets samværsforelder der foreldrene ikke bor sammen.

Når NAV mottar refusjonskrav fra arbeidsgiver, legges det til grunn at arbeidstaker har levert bekreftelsen til arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal samlet dekke 10 dager med omsorgspenger i 2020 og kan kreve refusjon fra NAV utover 10 dager, der man har barn med slike særlige hensyn vil arbeidsgiver derfor måtte legge ut omsorgspenger og kreve refusjon for alle dager utover 10 dager samlet for 2020.

Adgangen til å overføre dager mellom foreldrene når skole eller barnehage er stengt gjelder gjelder frem til 30. september 2021, da opphører retten til å benytte omsorgspenger når skole og barnehage er stengt på grunn av korona.

Endringen gjeldende fra 1. juli 2020 innebærer at arbeidsgiver skal dekke de første 10 omsorgsdagene til en arbeidstaker, slik som det var før midlertidig forskrift 13. mars 2020. Hvis noen dager allerede er utbetalt i 2020 (før 13. mars) skal disse telles med i de 10 dagene. Det vil si at arbeidsgiver ikke skal dekke mer enn 10 dager totalt i 2020.

Arbeidsgiver må betale for 10 omsorgsdager, men kan søke refusjon fra dag 11 (dersom man har arbeidstakere som har krav på mer enn 10 dager). 

Eksempel: Arbeidsgiver har før 1. juli utbetalt de 3 første omsorgsdagene for en arbeidstaker. Etter 1. juli må arbeidsgiver dekke de 7 neste omsorgsdagene før det kan søkes om refusjon fra NAV.

Krav som gjelder perioden 16. Mars til 31. Desember 2020 kan det gis refusjon inntil 9 måneder etter den måneden kravet gjelder. Gjelder kravet desember 2020 kan man få refusjon ved å fremme kravet helt til september 2021.

Dersom skole eller barnehage har åpningstider som normalt kan man ikke lengre benytte omsorgspenger etter hovedregelen. Bare der barnet er i risikogruppe og dette dokumenteres med legeerklæring kan man nå benytte omsorgspenger.

Dersom de stenger i perioder eller er delvis stengt (kortere åpningstid) pga korona, kan omsorgsdager benyttes.

Dersom åpningstiden nå er slik at man må hente barnet tidligere, eksempelvis 2 timer kortere dager vil man kunne benytte omsorgspenger knyttet til dette fraværet. Om dette skal regnes som en hel dag av kvoten eller om det skal regnes i timer er opp til den enkelte arbeidsgiver. Etter loven kan arbeidsgiver regne fravær deler av dag som en hel dag. Er man fraværende disse 2 timene en dag kan man derfor regne 1 dag av tildelte kvote som forbrukt. Dersom arbeidsgiver ønsker det kan man imidlertid velge å bare trekke halv dag eller 2 timer. Her må arbeidsgiver finne ut hva som gjelder på den enkelte arbeidsplass.

Refusjonskravet fremmes gjennom å sende inntektsmelding til NAV. Inntektsmeldingen er allerede endret slik at refusjonskrav kan fremsette fra fjerde dag. Det kreves ingen dokumentasjon utover inntektsmeldingen for å få refusjon.

Det fremgår på NAVs hjemmesider at de må behandle kravene manuelt og at det vil derfor ta noe tid før lønnen blir refundert. For å sikre en mest mulig effektiv håndtering ber NAV om at arbeidsgivere:

 • så langt det er mulig samler opp omsorgsdagene og ikke sender for hyppige inntektsmeldinger
 • holder oversikt over antall omsorgsdager den ansatte har rett på og benyttet seg av, slik at endringer og omgjøringer unngås.

Krav som gjelder perioden 16. mars til 31. Desember 2020 kan det gis refusjon inntil 9 måneder etter den måneden kravet gjelder. Gjelder kravet desember 2020 kan man få refusjon ved å fremme kravet helt til september 2021.

Når dagene med omsorgspenger er brukt opp, må man da finne andre løsninger, eks. hjemmekontor, redusert arbeidstid, ulønnet permisjon eller fri med lønn dersom virksomheten har ordninger for det.

Arbeidsgiver har ikke anledning til å kreve dokumentasjon fra lege på barns sykdom så lenge forskriften om unntak fra folketrygdloven på grunn av covid-19 pandemien gjelder. Det betyr at fravær i forbindelse med barns sykdom kan dokumenteres med egenmelding frem til 31.12.2021.

Regelverket for omsorgspenger endret seg flere gangeri løpet av 2020. Her her du en liten oversikt over regelverket gjennom året.

Nullstilling av kvotene og arbeidsgiver må betale 10 dager før en får refusjon fra 1. juli 2020 og til 31. Desember 2020

Fra 1. juli har arbeidstakers rett til omsorgsdager blitt nullstilt. Det betyr at arbeidstaker har rett til sin normale kvote per år fra og med 1. juli.

Uansett om det er brukt omsorgsdager tidligere i år eller ikke, starter en ny telling å gjelde fra 1. juli 2020:

 • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
 • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
 • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har
 • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

Hvis arbeidstaker har vedtak på ekstra dager, for eksempel grunnet kronisk sykt barn, trenger man ikke arbeidstaker søke på nytt. Ny telling gjelder også for disse fra 1. juli 2020.

Endringen gjeldende fra 1. juli innebærer at arbeidsgiver skal dekke de første 10 omsorgsdagene til en arbeidstaker, slik som det var før midlertidig forskrift 13. mars. Hvis noen dager allerede er utbetalt i 2020 (før 13. mars) skal disse telles med i de 10 dagene. Det vil si at arbeidsgiver ikke skal dekke mer enn 10 dager totalt i 2020.

Arbeidsgiver må betale for 10 omsorgsdager, men kan søke refusjon fra dag 11 (dersom man har arbeidstakere som har krav på mer enn 10 dager).

Eksempel: Arbeidsgiver har før 1. juli utbetalt de 3 første omsorgsdagene for en arbeidstaker. Etter 1. juli må arbeidsgiver dekke de 7 neste omsorgsdagene før det kan søkes om refusjon fra NAV.

Dobling av dager og refusjon for arbeidsgiver fra dag 3 fra 13. mars 2020 til 30. juni 2020

I perioden fra 13. mars til 30. juni gjaldt følgende ordning knyttet til omsorgsdager:

Omsorgspersoner fikk rett til dobbelt antall omsorgspengedager. Omsorgspenger kunne benyttes når barn er syke og trenger tilsyn men også når skoler og barnehager var stengt.

Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjaldt det nye antall dager generelt og var ikke begrenset til fravær knyttet til koronaviruset.

Doblingen gjaldt alle arbeidstakere uavhengig av hvor mange dager de hadde hatt per år fra før. Dager som allerede var brukt gikk til fradrag.

 • Ett eller to barn som var 12 år eller yngre, fikk man 20 omsorgsdager hver i 2020.
 • Tre barn eller flere som var 12 år eller yngre, fikk man 30 omsorgsdager hver i 2020.
 • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke fikk et utvidet antall dager med omsorgspenger.
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende hadde rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.

De første 3 dagene skulle finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kunne søke refusjon fra NAV. Det var ikke krav om legeerklæring fra dag 4.

For dager som er brukt i perioden 13. mars til 30. juni kan arbeidsgiver søke refusjon etter overnevnte regler. Det vil si at arbeidsgiver kan kreve refusjon fra dag 4.

Refusjon av dager med omsorgspenger utbetalt i 2020

Krav som gjelder perioden 16. Mars til 31. Desember 2020 kan det gis refusjon inntil 9 måneder etter den måneden kravet gjelder. Gjelder kravet desember 2020 kan man få refusjon ved å fremme kravet helt til september 2021.

Det er vedtatt endring av omsorgsdager fra 1. juli. Det er gjort endring i forskriften som tidligere ga arbeidstakere en dobling av kvote (se spørsmål: kvoter og bruk av omsorgsdager frem til 30. juni). Endringen innebærer at kvotene går tilbake slik de var før «koronareglene» ble innført.

De doble dagene faller bort fra 30. juni. Alle går tilbake til vanlig antall dager og starter på nytt med disse fra 1. juli.

Uansett om det er brukt omsorgsdager tidligere i år eller ikke, starter en ny telling å gjelde fra 1. juli 2020:

 • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
 • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
 • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har
 • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

Hvis arbeidstaker har vedtak på ekstra dager, for eksempel grunnet kronisk sykt barn, trenger man ikke arbeidstaker søke på nytt. Ny telling gjelder også for disse fra 1. juli 2020.

Omsorgsdagene man hadde før 30. juni 2020 faller bort, men arbeidstaker får tildelt nye dager fra 1. juli 2020 (se spørsmål «hva skjer med omsorgsdagene etter 1. juli 2020» / «hvor mange omsorgsdager har arbeidstakere ut 2020»). Også dager man evt fikk overført fra annen omsorgsperson pga koronasituasjonen nullstilles.

Eksempel A:

Ole har 1 barn under 12 år med sin samboer. Før koronapandemien hadde Ole rett til 10 omsorgsdager. 13. mars 2020 ble retten til antall dager doblet på grunn av koronasituasjonen, slik at Ole nå hadde 20 omsorgsdager. Ole brukte 12 av disse dagene, og hadde 8 igjen. 

På grunn av at reglene endres igjen fra 1. juli 2020 og rett til antall omsorgsdager er nullstilt, har Ole 10 omsorgsdager han kan bruke i perioden 1. juli 2020 – 31. desember 2020.

Eksempel B:

Mona er alene om omsorgen for 2 barn under 12 år. Før koronapandemien hadde Mona rett til 20 omsorgsdager. 13. mars 2020 ble retten til antall dager doblet på grunn av koronasituasjonen, slik at Mona nå hadde 40 omsorgsdager. Mona brukte 5 av disse dagene, og hadde 35 igjen. 

På grunn av at reglene endres igjen fra 1. juli 2020 og rett til antall omsorgsdager er nullstilt, har Mona 20 omsorgsdager hun kan bruke i perioden 1. juli 2020 – 31. desember 2020.

I perioden fra 13. mars til 30. juni gjaldt følgende ordning knyttet til omsorgsdager:

Omsorgspersoner fikk rett til dobbelt antall omsorgspengedager. Omsorgspenger kunne benyttes når barn er syke og trenger tilsyn men også når skoler og barnehager var stengt.

Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjaldt det nye antall dager generelt og var ikke begrenset til fravær knyttet til koronaviruset.

Doblingen gjaldt alle arbeidstakere uavhengig av hvor mange dager de hadde hatt per år fra før. Dager som allerede var brukt gikk til fradrag.

- Ett eller to barn som var 12 år eller yngre, fikk man 20 omsorgsdager hver i 2020.

- Tre barn eller flere som var 12 år eller yngre, fikk man 30 omsorgsdager hver i 2020.

- Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke fikk et utvidet antall dager med omsorgspenger.

- Frilansere og selvstendig næringsdrivende hadde rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.

De første 3 dagene skulle finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kunne søke refusjon fra NAV. Det var ikke krav om legeerklæring fra dag 4.

For dager som er brukt i perioden 13. mars til 30. juni kan arbeidsgiver søke refusjon etter overnevnte regler. Det vil si at arbeidsgiver kan kreve refusjon fra dag 4.

Reiser og karantene

Nei, dersom arbeidsgiver dekker kostnader til arbeidstakers reiser mellom hjemmet og det faste arbeidsstedet må arbeidsgiver trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift av fordelen. Innrapporteres på a-meldingen som «Kontantytelse» - «Annet» dersom arbeidsgiver refunderer kostnaden eller som «Naturalytelse» - «Annet» dersom arbeidsgiver kjøpertjeneste til arbeidstaker.

Forskrift av 19.11.1999 nr. 1158 § 5-15-5 sjette ledd har en bestemmelse som sier at arbeidsgiver kan dekke kostnader til reise mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser) skattefritt dersom reisen skyldes ekstraordinære forhold i arbeidet.

Forskriften sier bl.a. at dette kan være aktuelt når det er behov for skjermet transport (sikkerhetskjøring).

Vi har fått spørsmål om denne bestemmelsen kan legges til grunn for å utbetale bilgodtgjørelse skattefritt for arbeidstakers reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser).

Spørsmålet hadde sin bakgrunn i at arbeidsgiver ønsket at en nøkkelperson i virksomheten skulle kjøre egen bil til jobb, i stedet for å ta toget og da for å unngå smitte.

Etter vår oppfatning kan ikke bestemmelsen benyttes for å utbetale skattefri bilgodtgjørelse for arbeidsreisene i denne situasjonen. Bestemmelsen har sin bakgrunn i behovet for skjermet transport for nøkkelpersoner som er truet på livet, f.eks. enkelte politikere.

Dersom Finansdepartementet eller skatteetaten kommer med en uttalelse om at bestemmelsen kan legges til grunn vil vi publisere dette.

Vi tviler på at dette vil komme, da rådene er å ha hjemmekontor.

Vi har også fått spørsmål om denne bestemmelsen kan benyttes dersom offentlig transport slutter å gå.

Etter vår oppfatning kan ikke bestemmelsen benyttes i slike tilfeller. Bestemmelsen gjelder i de tilfeller reisen skyldes ekstraordinære forhold i arbeidet.

Ja, dette må bli arbeidsgivers risiko og derfor må lønn betales til den ansatte i perioden vedkommende er forhindret fra å komme seg på jobb.

Nei, arbeidsgiver kan ikke pålegge karantene, det må myndighetene gjøre, men arbeidsgiver må innenfor styringsretten kunne beslutte at den ansatte ikke møter på jobb slik at man unngår eventuell smitte.

Hvis arbeidstaker kan jobbe hjemmefra, så kan arbeidsgiver kreve at dette gjøres. Dersom det ikke er mulig å jobbe hjemmefra, så får arbeidsgiver uansett lønnsplikt i perioden.

Forutsetning:

Arbeidstaker er på feriereise til Italia. Pga. av risiko for koronasmitte blir hun satt i karantene i 14 dager på hotellet i Italia. Vedkommende jobber ikke i karanteneperioden.

 

Svar: 

Nei, dette kan ikke anses som tjenesteopphold/yrkesreise. Dersom arbeidsgiver dekker slike kostnader, må det trekkes skatt og betales arbeidsgiveravgift av beløpet. Innrapporteres på a-meldingen som «Kontantytelse» - «Annet».

Forutsetning:

Arbeidstaker er på feriereise til Italia. Pga. risiko for koronasmitte blir hun satt i karantene i 14 dager på hotellet i Italia. Hun kan utføre sitt arbeid fra dette hotellrommet.

Svar:

Etter vår oppfatning må kostnadene anes som overnattingskostnad og ikke som kostander til hjemmekontor/kontorleie. Dersom arbeidsgiver velger å refundere hotellkostnadene må det trekkes skatt og betales arbeidsgiveravgift. Innrapporteres på a-meldingen som «Kontantytelse» - «Annet».

Nei, arbeidsgivers dekning vil være en skattepliktig fordel. Dersom arbeidsgiver likevel velger å dekke kostnadene til hjemreise må arbeidsgiver trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift av beløpet. Innrapporteres på a-meldingen som «Kontantytelse» - «Annet».

Forutsetning:

Arbeidstaker er på tjenestereise til Italia. Pga. av risiko for koronasmitte blir hun satt i karantene i 14 dager på hotellet i Italia.

Svar:

Hele reisen må anses som en tjenestereise/yrkesopphold, også utvidelsen. Arbeidsgiver kan dekke overnattingsutgifter og diett skattefritt på samme måte som for andre tjenestereiser/yrkesopphold. Det samme gjelder kostnader til ny flyreise hjem etter utvidelsen.

Forutsetning:

Arbeidsgiver har planlagt og bestilt et kick-off-møte i Paris fra onsdag til fredag i uke 11. Turen/møtet blir avlyst pga. risiko for koronasmitte. 4 ansatte har bestilt og betalt en privat utvidelse fra fredag til søndag og ønsker å benytte flybillettene som arbeidsgiver allerede har kjøpt for å komme seg ned til Paris.

Svar:

I et slikt tilfelle dekker arbeidsgiver reise til og fra et privat opphold. Arbeidsgivers dekning av kostnader til denne flybilletten blir da en skattepliktig fordel. Det har ingen betydning at det faglige seminaret er avlyst og at billettene ikke kan kanselleres.

Hjemmekontor

Arbeidsgiver kan låne ut kontormøbler ol. som arbeidstaker trenger for å arbeide hjemmefra uten at dette utløser skatteplikt. Det er ikke oppstilt noe vilkår for slikt skattefritt utlån av kontormøbler at arbeidstaker har et eget rom i boligen som kun benyttes til hjemmekontor, slik kravet er får i få godtgjørelse for bruk av selve rommet. F.eks. kan arbeidsgiver låne ut skrivebord og kontorstol skattefritt, selv om dette plasseres i en del av stue el.
Arbeidstaker kan ikke kjøpe seg slike møbler og få beløpet refundert skattefritt. Det er avgjørende for skatteplikten at det er arbeidsgiver som eier/leier møblene og at arbeidstaker kun låner disse.

Forutsetning:

Arbeidstaker har normalt ikke hjemmekontor. I forbindelse med at arbeidstaker er satt i karantene i 14 dager arbeider arbeidstaker på hjemmekontor i egen bolig.

Svar:

Godtgjørelse for hjemmekontor kan arbeidsgiver utbetale skattefritt inntil kr 1 850. Skattedirektoratet skriver i Skatte-ABC at arbeidsgiver ikke trenger å avkorte beløpet selv om arbeidstaker har brukt rommet til hjemmekontor bare deler av året. Det er imidlertid en forutsetning at det er et eget rom i hjemmet som utelukkende benyttes som hjemmekontor for arbeidsgiver.

Når arbeidsgivers dekning av bredbånd klart er begrunnet i å holde aktiviteten i virksomhetene i gang og å redusere smittefaren, mener Skattedirektoratet at det må kunne legges til grunn at ytelsen ikke vil utløse skatteplikt såfremt tiltaket er midlertidig og forholdsmessig. Dekningen er da skattefri bare i den spesielle situasjonen vi nå er i pga. korona-utbruddet.

Arbeidstaker som til vanlig helt eller delvis får dekke kostnader til bredbånd i hjemmet omfattes ikke av skattefritaket for bredbånd.

Nei, det finnes ingen eksakte krav til utstyr. Kravet er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og hva det krever av utstyr vil variere. De fleste av de som jobber mye hjemmefra vil ha behov for et arbeidsbord i riktig høyde og en god stol. Videre er det hensiktsmessig med en skjermhøyde som gjør at man ikke må sitte med bøyd nakke hele tiden, enten ved at man har en frittstående skjerm eller kan plassere bærbar PC i riktig høyde. Sistnevnte krever stort sett at man har frittstående tastatur og mus. Uansett vil bevegelse og mindre stillesitting være positivt, og det kan også for noen redusere noe av utstyrsbehovet. 

Det er ikke gitt noen spesielle unntak for reglene om arbeid hjemmefra i forbindelse med Korona-epidemien, så arbeidsgiver har fortsatt ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø enten det er på kontoret, på hjemmekontor eller andre steder.

Det finnes ikke noe entydig svar på hva som er fullt forsvarlig. Det kommer an på den enkeltes arbeidsoppgaver, arbeidsutstyr og helse.
Arbeidsgiver må derfor gjøre en kartlegging og risikovurdering av hjemmearbeidet. Kartlegging gjennomføres i samarbeid med verneombud og evt. andre ansatte med kunnskap om arbeidssituasjonen. 
Omfang, varighet og type arbeid vil være helt sentrale elementer i vurderingen, og hele arbeidsmiljøet (fysiske, psykososiale og organisatoriske faktorer) må inngå.

Vurderingene av ulemper for arbeidsutførelsen og utfordringer i arbeidsmiljøet vil ikke nødvendigvis være lik for alle deler av virksomheten eller alle enkeltpersoner i virksomheten. Noen avdelinger eller stillinger vil f.eks. ha vanskeligere får å utføre arbeidet sitt hjemmefra, og kan da bli prioritert til å være på den vanlige arbeidsplassen oftere enn andre, kanskje hele tiden. På den andre siden vil det kunne være gode grunner til at grupper av ansatte eller enkeltpersoner skal være mer på hjemmekontor enn andre. Det viktige her er at virksomheten tar bevisste valg rundt dette, begrunnet i virksomhetens, medarbeidernes og samfunnets behov.

En overordnet kartlegging og risikovurderingen med forslag til mulige tiltak vil være et godt verktøy når så leder og medarbeider gjør sine vurderinger av hver enkelt medarbeiders situasjon. Kartleggingen og risikovurderingen må gjennomgås og oppdateres etter hvert som situasjonen endrer seg. 

Noen tiltak kan innføres for alle, mens andre behovsvurderes og avtales mellom leder og medarbeider.

Stikkord til mulige tiltak er

 • Inndeling i kohorter og/eller rullering slik at man ikke bare blir sittende på hjemmekontor, men også kan jobbe på sin vanlige arbeidsplass.
 • En god arbeidsplass hjemme. Kan man låne med utstyr hjem, hva slags utstyr må evt. arbeidsgiver kjøpe inn i tillegg, oppfordre til fysisk aktivitet og pauser for å kompensere for en ikke-ideell arbeidsplass etc, og utover dette ha jevnlig dialog mellom leder og medarbeider om hvordan den fysiske arbeidsplassen fungerer. Behovet for en bedre utstyrt arbeidsplass hjemme vil for de fleste bli større med økt omfang og/eller med økt varighet.
 • Sikre at lederne har god dialog med sine medarbeidere om psykososiale og organisatoriske forhold. Hjemmekontor i den situasjonen vi er nå byr på mange risikofaktorer både hva gjelder stress, usikkerhet, frustrasjon, motløshet, bruk av rusmidler, spillproblemer og mental helse, så god kommunikasjon mellom leder og medarbeider er spesielt viktig. HR (eller andre støttefunksjoner) kan bistå ved å gi lederne sjekklister, påminnelser, veiledning og oppfølging. HR (eller andre støttefunksjoner) kan også selv initiere dialog med grupper eller enkeltpersoner gjennom samtaler, møter, spørreundersøkelser etc. 
 • Påminnelser og tilrettelegging for fysisk aktivitet. Man kan gjennomføre telefonmøter gående, man kan oppfordre til og planlegge med pauser med fysisk aktivitet, oppfordre til lunsj i friluft hvor man både får bevegelse, dagslys og frisk luft osv osv. 
 • Sørge for at verneombud fortsatt er tilgjengelige for medarbeiderne, at de er involvert i kartlegginger og tiltak, og ellers settes i stand til å følge opp at kollegaene har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 
 • Hvis man har bedriftshelsetjeneste (BHT) bør disse involveres i kartlegginger og vurderinger ved behov, og også være et lavterskel tilbud for medarbeidere som trenger råd.

Nei - det kan man ikke. Tanken bak reglene for skattefri overtidsmat ved arbeid minst 10 timer sammenhengende, er at den ansatte i slike tilfeller må kjøpe seg et ekstra måltid utenfor hjemmet eller få gratis mat av arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan ikke dekke utgifter til vanlig mat i hjemmet skattefritt. Dette anses som en privatutgift.

Personvern

Arbeidsgiver må kunne be om at den ansatte oppgir om en har foretatt reiser til områder hvor det foreligger smitterisiko. Dette for at arbeidsgiver skal kunne vurdere om det foreligger behov for tiltak i forhold til den ansatte slik at en kan unngå spredning av smitte på arbeidsplassen.

Ja, som følge av folketrygdloven § 25-16 med tilhørende forskrifter kan arbeidsgiver be om at den ansatte oppgir om fraværet er relatert til Korona eller ikke. Dette er nødvendig for at arbeidsgiver skal kunne behandle refusjonskravet som følger av folketrygdloven. Vi anbefaler ikke at man oppbevarer eller lagrer informasjon utover at det svares Ja/Nei på om fraværet skyldes Korona. Forskriften angir at den ansatte må oppgi i egenmelding om fraværet skyldes Korona. Vi kan ikke se at det må foreligge en skriftlig egenmelding fra den ansatte som inneholder denne informasjonen, men at det holder med at det foreligger en registrering fra arbeidsgiver om at dette er bekreftet av den ansatte. Har man skriftlig egenmelding kan man selvfølgelig tilføye et slikt spørsmål der. Har man annen elektronisk registrering av fravær kan man tilføye en kode som viser at fraværet er relatert til Korona eller ikke, slik at man senere kan skille tilfellene fra hverandre.

Ferie og avspasering

Det vil være arbeidstakers risiko å komme seg hjem igjen etter endt feriereise. Arbeidstaker har ikke krav på lønn. Det kan vurderes om den ansatte har krav på sykepenger.

Nei, det kan arbeidstaker ikke kreve. Men blir partene enige, så er det helt i orden å gjøre om på ferietidspunktet.

Arbeidsgiver har styringsrett hva gjelder fastsettelse av ferie. Hva gjelder generelt «feriestopp» kan arbeidsgiver beslutte at det nå ikke skal innvilges ferie en bestemt periode, dersom ferie ikke allerede er avtalt/fastsatt.

Det er ingen lovregler om avspasering. Så dette vil bero på en fortolkning av de avtaler som gjelder i virksomheten. Det er sjelden at slike avtaler gir arbeidsgiver rett til å pålegge uttak av avspasering. Som regel krever uttak av avspasering at partene blir enige.

Vaksine

Arbeidsmiljøloven gir ingen rett til fri for å ta vaksine. Hvorvidt arbeidstaker skal få fri til å ta vaksine, og om dette skal være med eller uten lønn, beror derfor på de avtaler virksomheten er bundet av. Dersom virksomheten ikke har avtaler som regulerer dette, så er det arbeidsgiver som bestemmer. Vi anbefaler at arbeidsgiver, så langt det lar seg gjøre, tilrettelegger for at arbeidstaker skal få fri til å ta vaksine dersom man har fått vaksinetime i arbeidstiden.

Det å kartlegge hvilke arbeidstakere som er vaksinert vil være et kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven kapittel 9. For å iverksette kontrolltiltak må arbeidsgiver ha saklig grunn i virksomhetens forhold og det må ikke innebære en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren. Videre må arbeidsgiver drøfte med tillitsvalgte og informere arbeidstakerne før kontrolltiltaket iverksettes. For å innhente og lagre vaksineopplysninger må arbeidsgiver også ha et behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6. Dersom det dreier seg om særlige kategorier personopplysninger, må man i tillegg ha et behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 9. Informasjon om vaksinestatus kan være en helseopplysning (særlig kategori personopplysninger). Det er vanskelig å gi noe klart svar på om arbeidsgiver kan kreve å innhente informasjon om vaksinestatus. Hvorvidt arbeidsgiver her har behandlingsgrunnlag må vurderes konkret og i vurderingen må man blant annet se på hva slags type virksomhet det dreier seg om og hvilken stilling den ansatte har.   

Sykepenger

Hvilken frist du har for å søke om refusjon avhenger av når fraværet fant sted.

For fravær som fant sted fra 16. Mars til 31. Desember 2020 vil man få refusjon inntil 9 måneder før den måneden kravet ble fremsatt overfor NAV. Eks. dersom fraværet fant sted i august må man fremme refusjonskravet senest i mai 2021.

For fravær som finner sted fra 1. Januar 2021 og senere vil man få refusjon inntil 3 måneder før den måneden kravet ble satt frem overfor NAV. Eks. dersom fraværet finner sted i januar 2021 må kravet senest være fremmet i april 2021, da kan må dekket fravær i de 3 foregående månedene som er januar, februar og mars.

Forskriften om unntak for koronarelatert sykefravær er videreført  frem til 30. september 2021. Fra 1. oktober 2021 gjelder da ikke lengre reglene for refusjon fra dag 4 for fravær som skyldes korona.

Det fremgår av forskrift at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og som derfor får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge kan tape retten til sykepenger. Dersom den ansatte da reiser ut til tross for anbefaling om å ikke reise vil de kunne nektes sykepenger i den karantenen som oppstår når de returnerer til Norge. Dette gjelder også i arbeidsgiverperioden.

Dersom arbeidsgiver opplever dette vil de kunne stanse utbetaling av sykepenger og be den ansatte henvende seg til NAV for en nærmere vurdering dersom den ansatte ønsker det. Saken vil da bli behandlet som alle andre saker hvor den ansatte nektes sykepenger etter bestemmelsen i folketrygdloven § 8-4.

De nye retningslinjene trer i kraft for utreiser fra Norge fra og med 17. april. Reiser som foretas før dette tidspunkt omfattes da ikke av forskriften, men ønsker arbeidsgiver å få prøvet sykepengeretten også ved slike reiser fordi den ansatte har opptrådt i strid med interne retningslinjer i virksomheten, kan de på samme måte nekte utbetaling av sykepenger og få saken prøvet hos NAV og eventuelt i Ankenemnda for sykepenger. Man vil da ikke ha samme støtte i regelverket som under den nye forskriften.

I perioden fra 16. mars til 31. mai 2020 har ansatte hatt anledning til å benytte egenmelding i 16 dager fra første fraværsdag. Dette betyr at man har hatt anledning til å benytte egenmelding i hele arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager dersom man har vært syk uavhengig av grunn.

I perioden før 16. mars og for fravær fra og med 1. juni 2020 gjelder ikke disse unntakene lengre og man faller tilbake på de reglene som var gjeldende før forskriften trådte i kraft. Det betyr at man nå følger de regler man tidligere fulgte. Dersom dette var lovens regler kan man nå igjen kun benytte egenmelding i 3 dager før arbeidsgiver kan kreve sykmelding fra dag 4 og at man maksimalt har 4 tilfeller av inntil 3 dager i løpet av 12 måneder. For de som følger IA-prinsippene kan man nå bare bruke inntil 8 dager per tilfelle og 24 tilfeller i løpet av en 12 måneders periode.

Begge varianter gjelder alle typer fravær og det er ingen spesielle regler for koronatilfellene.

I perioden fra 16. mars til 31. mai 2020 holder det at arbeidsforholdet har vart i 4 uker og ikke i 2 måneder som har vært gjeldende regelverk frem til nå. Ansatte har nå mulighet til å benytte egenmelding 4 ukers ansettelse. Dette er sammenfallende med opptjeningen av når  arbeidsgiver blir ansvarlig for å betale en arbeidsgiverperiode ved sykdom.

For fravær før 16. mars og fravær fra og med 1. juni 2020 gjelder de «vanlige» reglene for opptjeningstid noe som betyr at det kreves 2 måneders ansettelse før ansatte kan benytte egenmelding.

Begge varianter gjelder alle typer fravær og det er ingen spesielle regler for koronatilfellene.

Nei, der den ansatte er fraværende og dette skyldes situasjonen omkring korona vil arbeidsgiverperioden fortsatt være 16 kalenderdager. Arbeidsgiver kan ikke sende de ansatte direkte til NAV fra dag 4 men er pålagt å legge ut sykepengene innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager for deretter å søke refusjon fra NAV fra dag 4. Se utfyllende om dette under spørsmålet «Hvordan kreve refusjon fra NAV fra dag 4 før sykefravær som skyldes Korona?»

Arbeids- og sosialdepartementet har i 20. mars 2020 vedtatt en forskrift som reduserer arbeidsgivers kostnader i arbeidsgiverperioden for fravær som er relatert til koronavirus til 3 kalenderdager. Etter forskriften skal arbeidsgiver utbetale sykepenger som normalt og deretter søke om refusjon fra NAV fra dag 4 til 16. Refusjon søkes i perioden 16. mars til 31. mai 2020 basert på egenmelding for hele perioden og arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra den ansatte da man også har utvidet muligheten for å benytte egenmelding til å gjelde i hele arbeidsgiverperioden. Fra 1. juni gjelder igjen de «vanlige» reglene for egenmelding og arbeidsgiver kan da kreve sykmelding fra dag 4 eller dag 9 avhengig av om man følger prinsippene i IA avtalen eller ikke.  Det er fortsatt mulighet for refusjon basert på egenmelding i hele perioden da myndighetene også vektlegger at dette er en mulighet arbeidsgiver kan benytte.

Endringen mht. refusjon gjelder fra 16. mars 2020. Det gis ikke refusjon for den delen av arbeidsgiverperioden som starter før 16. mars. Den delen av arbeidsgiverperioden som løper fra 16. mars eller senere vil omfattes av refusjonsordningen.

Der arbeidsgiverperioden starter onsdag 11. mars vil arbeidsgiver måtte dekke arbeidsgiverperioden på vanlig måte fra 11. mars og frem til 15. mars, dette utgjør 5 dager. Fra den 16. mars vil arbeidsgiver få refusjon fra dag 1 regnet fra den 16. mars når reglene trådte i kraft.  Det blir da ikke refusjon fra dag 4 som for fravær med oppstart 16. mars eller senere, men fra dag 6 som var 16. mars.

Ja, NAV har 2. april laget ferdig en søknad slik at arbeidsgiver kan sende inn refusjonskrav for arbeidsgiverperioden i koronarelaterte tilfeller.

 

Det er også mulig å sende flere refusjonskrav samtidig. De er utarbeidet skjem for inntil 50 ansatte og for flere enn 50 ansatte der man har sammenhengende perioder. Er det flere fravær i samme arbeidsgiverperiode må man søke på skjema som gjelder en enkelt person. Disse kan ikke ligge i samleskjema.

Du søker refusjon på følgende måte:

Steg 1

Arbeidsgiver beregner og utbetaler sykepenger innenfor rammen av arbeidsgiverperioden på vanlig måte. Man beregner da en sats for sykepengene og utbetaler denne på de dager vedkommende skulle arbeidet innenfor rammen av arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager. Dersom fraværet ikke strekker seg utover arbeidsgiverperioden går man nå til steg 2.

Dersom fraværet strekker seg utover arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager må arbeidsgiver sende digital inntektsmelding til NAV. Her gjør man som vanlig ved at man angir hvem kravet gjelder, velger ytelse sykepenger og fyller ut hele arbeidsgiverperioden på 16 dager. Man skal altså angi hele arbeidsgiverperioden og ikke bare de 3 dagene arbeidsgiver har som kostnad. Når alle 16 dagene er angitt må man angi om man betaler lønn utover arbeidsgiverperioden på 16 dager eller ikke. Dersom arbeidsgiver forskutterer sykepenger og krever refusjon må man angi lønnen man utbetaler og perioden man utbetaler lønn. Dette altså som tidligere.

Så sender man inntektsmeldingen som normalt. Når den er sendt går man til steg 2.

Steg 2

Når arbeidsgiver har betalt alle dager en skal betale for i arbeidsgiverperioden må man fylle ut den nye søknaden om refusjon fra 4 dag.

Du finner søknadene ved å logge inn på NAV sine sider:

Min side - arbeidsgiver

NAV skriver følgende om når utbetalingen kan forventes:

Når kommer pengene?

Vi behandler refusjonskravene fortløpende etter hvert som de kommer inn. I forbindelse med pandemien tilbyr vi å utbetale refusjoner hyppigere enn én gang i måneden. Dere kan nå velge hyppighet i en ny tjeneste i Altinn.

Ja, ansatte som er blitt smittet av koronaviruset har på vanlig måte rett til sykepenger, basert på den vanlige vurderingen om at man er blitt arbeidsufør på grunn av sykdom. De kan bruke egenmelding eller sykmelding etter de reglene som nå gjelder.

Personer som må holdes isolert har rett til sykepenger hvis personen utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at pasienten faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at pasienten er smittebærer. Den ansatte trenger ikke gå til legen, men kan levere egenmelding.

De øvrige vilkårene for rett til sykepenger må være oppfylt. Det må blant annet undersøkes om det er mulig å tilrettelegge arbeidsoppgavene. For personer som må isoleres i hjemmet kan hjemmekontor være et aktuelt tiltak. For de som kan jobbe for fullt ved tilrettelegging gjennom hjemmekontorløsning gjelder vanlig lønn og ikke sykepenger.

Ansatte som har vært i utlandet er pålagt karantene etter en forskrift. Disse vil på lik linje med de som kan være smittet og som vurderes å være en smittekilde ha rett til sykepenger i karanteneperioden. De ansatte som er i karantene etter disse reglene trenger ikke å gå til legen for å skaffe sykmelding, men kan levere egenmelding som dokumentasjon.

Ja, i denne situasjonen er det er åpnet for at legen kan vurdere pasienten og eventuelt sykmelde pr. telefon eller videosamtale. Det er opp til sykmelder å vurdere hvordan dette skal gjøres og hva som er faglig forsvarlig.

Det er i perioden 16. mars til 31. mai 2020 ikke lengre er noen begrensning i antall dager man kan benytte egenmelding innenfor arbeidsgiverperioden, vil det heller ikke være noen begrensning i antall tilfeller. Egenmelding kan derfor benyttes i inntil 16 dager hver gang arbeidsgiver blir ansvarlig for betalingen uten noe øvre tak i denne perioden.

Fra 1. juni 2020 går man tilbake til de «vanlige» reglene for egenmelding som etter loven er maksimalt 3 dager i sammenheng og 4 ganger per 12 måneder eller 8 dager i sammenheng og 24 dager per 12 måneder etter IA. Hvordan man skal telle dagene som nå er forbrukt under koronaperioden fra 16. mars til 31. mai 2020 er ikke avklart og vi kommer tilbake når avklaring med direktoratet foreligger. Det som er sikkert er at arbeidsgiver selv kan beslutte å se bort fra forbrukte egenmeldinger i perioden og bare telle det som er brukt før 16. mars og etter 31. mai. Dette er en løsning som er bedre enn det loven legger opp til og kan velges dersom arbeidsgiver ønsker det.

Det vil fortsatt være mulig å bli fratatt retten til å benytte egenmelding basert på at egenmeldingsordningen er blitt misbrukt, disse reglene gjelder som før koronasituasjonen.

I forbindelse med koronasituasjonen har det kommet mange spørsmål om ansatte nå kan benytte egenmelding for deler av dag. Mange arbeider hjemmefra og kan i en del tilfeller yte noe arbeid selv om en er blitt syk. Der arbeidsgiver og arbeidstaker sammen blir enige om at situasjonen kan tilpasses slik at den ansatte arbeider deler av dagen, kan den ansatte også benytte egenmelding selv om dette ikke er fravær hele dager. Dette som en følge av at man nå har rett til å bruke egenmelding i hele arbeidsgiverperioden på 16 dager og at det i løpet av denne perioden vil være relevant og viktig for mange arbeidsgivere å finne løsninger som medfører aktivitet selv om lege ikke kontaktes. Arbeidsgiver kan da beregne en grad av arbeid og så søke refusjon for resten fra dag 4 og utover i arbeidsgiverperioden. Eksempelvis der man blir enige om at den ansatte arbeider 50% så kan arbeidsgiver sende den nye refusjonssøknaden med krav om refusjon av 50% sykepenger fra dag 4.

Kartlegging og tiltak (smittevern)

Bedriftshelsetjenesten kan bistå virksomhetene med påkrevde forebyggende aktiviteter som kartlegging og risikovurdering, informasjon og opplæring.

Dette gjelder hygiene og smittevern, men også annen kartlegging og risikovurdering som f.eks. bruk av hjemmekontor.
Noen har allerede utarbeidet informasjonsmateriell for oppslag eller annen bruk på arbeidsplassene.

Det er ikke BHT som skriver sykmeldinger, beordrer karantene mm.

BHT kan normalt bistå med vaksinerådgiving og vaksinering knyttet til yrkesvaksiner eller arbeidsrelatert reisevirksomhet. Når det gjelder Covid-19 vaksine, så gjøres dette i tråd med helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende råd og tildeling av vaksiner. Det varierer fra kommune til kommune hvordan man praktisk gjennomfører vaksinering av befolkningen, men p.t. er BHT sjelden involvert i Covid-19-vaksinering.

For Koronaviruset gjelder i utgangspunktet hygieneanbefalinger som for andre luftveisinfeksjoner, men pga. pandemiens omfang skal man ta flere forholdsregler enn man vanligvis gjør. Helsemyndighetene justerer stadig smittevernrådene i tråd med smitteutbredelsen i samfunnet. Følg derfor med på de til enhver tid gjeldende rådene fra Folkehelseinstituttet og på www.helsenorge.no.

Vær oppmerksom på at det i tillegg til nasjonale råd og påbud, flere steder forekommer lokale råd og påbud. Sistnevnte finner du på nettsidene til kommunen din.

Selv om det er gitt nasjonale og lokale råd og påbud om tiltak, skal enhver virksomhet gjennomføre en kartlegging og risikovurdering mht. smittevern. Basert på denne vurderingen iverksettes det ytterligere tiltak hvis nødvendig. Husk også å utarbeide rutiner for å sikre etterlevelse og oppfølging av besluttede og iverksatte tiltak.

Generelt gjelder følgende:

Hold avstand

Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
Det bør minst være en meter mellom dere. 
Bruk munnbind i henhold til lokale og sentrale påbud og råd.

Hold deg hjemme  

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, eller andre Covid-19 symptomer må du holde deg hjemme, og ta kontakt med lokale helsemyndigheter for testing. Følg så råd og påbud om evt. karantene og isolering.

Hånd- og hostehygiene

God håndhygiene er fortsatt noe av det viktigste, altså grundig håndvask med såpe og lunket vann. Slik vask bør gjøres når man kommer hjem, før man lager mat og spiser, ved toalettbesøk, når man går inn i og ut av områder med mange personer, hvis man nyser/hoster osv. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ eller supplement dersom håndvask ikke er enkelt tilgjengelig.

Gode hostevaner: må man plutselig hoste/nyse, så gjør man helst det i et papir som kastes, og så vasker man hendene. Har man ikke papir tilgjengelig, hoster man i albuen.

Arbeid hjemmefra

Arbeidsgiver bør vurdere om arbeidstakerne kan og bør jobbe hjemmefra.
I vurderingen bør man hensynta smittevernforhold på arbeidsplassen og smittevernhensyn til og fra arbeidsplassen. Her må man være spesielt oppmerksom på utfordringer med kollektivtrafikk og rushtider. Merk at det tidvis finnes lokale og sentrale råd eller påbud om bruk av hjemmekontor hvis mulig.
Der arbeidstakerne helt eller delvis skal jobbe hjemmefra, må arbeidsgiver foreta en kartlegging og risikovurdering av arbeidssituasjonen, og i dialog med den enkelte komme fram til hva som skal til for å opprettholde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  

Arbeidsplassen

Arbeidsgiver må gjøre en kartlegging og risikovurdering av smittefare, og deretter innføre nødvendige tiltak. Verneombud og andre med kompetanse om arbeidsoppgaver og lokale forhold bør involveres i dette arbeidet. Bedriftshelsetjeneste, renholdsvirksomhet og andre med fagkompetanse kan også være aktuelle bidragsytere.

Husk også å utarbeide lokale rutiner for ivaretakelse av besluttede og iverksatte tiltak.

Generelt gjelder det at på arbeidsplassen må nødvendig avstand kunne opprettholdes, både der man normalt utfører arbeidet og i fellesområder, garderober etc. 
Videre bør arbeidsgiver iverksette tiltak for å sikre håndvask med såpe og vann, godt synlig og lett tilgjengelig hånddesinfeksjon, tilgang på papirlommetørklær/tørkepapir, god tilgang på avfallsbeholdere og gode renholdsrutiner, inkl. hyppig og riktig rengjøring av typiske berøringsflater.
Arbeidsgiver bør også gi informasjon til arbeidstakerne om smittefare generelt, og viktigheten av god håndhygiene, hostevaner og avstand spesielt.
Illustrerende oppslag kan lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no.

Der det varierer hvem som er inne på arbeidsplassen pga. rullering e.l, bør arbeidsgiver ha oversikt over hvem som er tilstede når, slik at man bidrar til effektiv smittesporing og raskest mulig kan begrense spredning ved et smitteutbrudd.

For enkelte bransjer eller arbeidsoppgaver kan ikke de generelle kravene til avstand opprettholdes (f.eks. helsepersonell, frisør, barnehage m.fl) For disse er det utarbeidet egne regler og veiledninger for hvordan arbeidsplassen skal innrettes og arbeidet utføres.

Det er også utarbeidet diverse veiledningsmateriell for enda flere bransjer. Disse veiledningene/bransjestandardene er nyttige hjelpemidler både for kartlegging og risikovurdering, og når det gjelder mulige tiltak. Flere av veiledningene kan lastes ned gratis hos Standard Norge, www.standard.no/smittevernveiledning

Utlendinger i Norge

Skatteetaten har lagt ut følgende informasjon på sine nettsider:

ID-kontroll ved publikumsmottakene på skattekontorene er stengt inntil videre, men det er opprettet en ny, midlertidig rutine for håndtering av ID-kontroll.

Dette må du gjøre som arbeidsgiver

Logg inn og fyll ut RF 1355 – Søk skattekort for utenlandsk arbeidstaker.

For å kunne gjennomføre ID-kontroll senere, må du oppgi korrekt adresse, e-postadresse og telefonnummer på arbeidstakeren.

ID-kontroll når ID-kontorene gjenåpner

Alle som tildeles D-nummer og skattekort uten fysisk ID-kontroll, må møte til ID-kontroll når ID-kontorene gjenåpner for publikum.

Skatteetaten tar kontakt med de det gjelder når publikumsmottakene gjenåpner og det kan foretas ID-kontroll ved fysisk oppmøte.

Frister

De fristene som har fått utsatt innbetalingsfrist er:

 • Arbeidsgiveravgift for 2. termin har fått utsatt betalingsfrist til 17. august (opprinnelig frist var 15. mai). Finansskatt på lønn for 2. termin har fått utsatt betalingsfrist til 15. august (opprinnelig frist var 15. mai)
 • Arbeidsgivers innbetaling av forskuddstrekk skal betales til ordinære frister (har ikke fått utsettelse)
 • Forskuddsskatt for personlig skattyter har fått utsatt betalingsfrist for 1. termin til 4. mai (opprinnelig frist var 15. mars) og 2. termin til 15. juli (opprinnelig frist var 15. mai)
 • Forskuddsskatt for selskaper har fått utsatt betalingsfrist til 1. september (opprinnelig frist var 15. april)
 • Merverdiavgift for 1. termin har fått utsatt betalingsfrist til 10. juni (opprinnelig frist var 14. april)

Vi presiserer at innsendingsfristene for mva-meldingen og a-meldingen ikke er endret. Disse oppgavene skal altså leveres innen ordinære fristen, det er kun betalingsfristen som er utsatt.

Fristene for innsending av a-melding og mva-melding er uendret, men det vil ikke bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering.

Fristen for innlevering av skattemelding for næringsdrivende og selskaper er utsatt fra 31. mai til 31. august.

Fristen for innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret er endret til 30. september (opprinnelig frist var 31. juli). 

Merverdiavgift

Generell (25%) og middels (15%) sats er uendret og vil gjelde i hele 2020. Lav sats er vedtatt til 6 % i perioden 1.4-31.10, og 12% resten av året.

Det er leveringstidspunktet som styrer hvilken sats en vare eller tjeneste skal faktureres med, jf. merverdiavgiftsloven (mval) § 22-1. Leveres en tjeneste før 1. april skal det beregnes 12%, mens det er 6% som vil være gjeldende ved levering etter 1. april. Innføringen av denne nye satsen skjedde veldig hurtig og det vil nok derfor være mange som ikke har rukket å implementere den nye satsen i tide. Hvis det feilaktig er fakturert med 12% etter 1. april skal dette beløpet betales inn til staten, jf. mval § 11-4. Hvis betaling skal unnlates må feilen rettes overfor kjøper.

Flere spørsmål?

Simployers rådgivere svarer hver dag på spørsmål fra Faghjelp-kunder skriftlig og telefon. Du kan lese mer om Faghjelp og kjøpe tilgang her.

Er du kunde av Faghjelp og ønsker å stille spørsmål? Her finner du supportsenteret